Έρευνα και ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (RIS3) στην Περιφέρεια Κρήτης

Προϋπολογισμός € 1.500.000

Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με σκοπό την μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μείγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)
 • δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση /προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων).

Η ενίσχυση των ερευνητικών έργων γίνεται σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς που αναφέρονται στην RIS3 της Περιφέρειας Κρήτης προτεραιότητα και στους οποίους αποτελεί προτεραιότητα η διαφοροποίηση της παραγωγής με νέα προϊόντα και δραστηριότητες, στα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν οι σημαντικές τους τεχνολογικές ικανότητες. Αυτοί είναι:

 • Αγροδιατροφικός τομέας
 • Πολιτιστικός – Τουριστικός τομέας
 • Περιβαλλοντικός τομέας
 • Τομέας ενέργειας

Σε ποιους απευθύνεται

Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Το κάθε έργο δύναται να υλοποιηθεί από επιχειρήσεις, οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις, είτε μέσω σύμβασης με ερευνητικούς φορείς, είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει, δύναται να εκτελείται από:

 • ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.), Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα
 • Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των ΤΕΙ
 • Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων
 • Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου
 • Φυσικά πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου.

Ειδικότερα η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπου δυνητικός δικαιούχος είναι είτε μία Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά και μόνον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη «Δράση 1.b.3 – Έρευνα και ανάπτυξη σε ΜΜΕ, σε τομείς της RIS3Crete». Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο επενδυτής υποχρεούται σωρευτικά:

 • να συμπληρώσει, καταχωρώντας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» του ΠΣΚΕ όπως αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι.1 «Έντυπο υποβολής πράξης Μέρος 1»
 • να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ:
  1. Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ο συμπληρωματικό Παράρτημα Ι.2 «Έντυπο υποβολής πράξης Μέρος 2» σε σαρωμένο αντίγραφο (scan), σε «φορητή» μορφή (.pdf)1. Το Παράρτημα Ι.2 παρέχεται από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση αλλά μπορεί να αναζητηθεί και στους ιστότοπους www.espa.gr και www.pepkritis.gr
  2. Τα φορολογικά έντυπα που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», της Πρόσκλησης, σε «φορητή» μορφή (pdf), εκτυπωμένα μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης, από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (TAXISnet).
  3. Υπεύθυνες Δηλώσεις σαρωμένες (scan), σε «φορητή» μορφή (pdf), υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο και σφραγισμένες με τη σφραγίδα της επιχείρησης που εκπροσωπεί, στο οποίο δηλώνει τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ : «Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων» της Πρόσκλησης).

Τι χρηματοδοτείται

Απαραίτητες δραστηριότητες κάθε προτεινόμενου έργου ΕΤΑΚ αποτελούν οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και καινοτομίας. Ως νομοθετικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων εφαρμόζονται τα άρθρα 25 και 28 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 651/2014 (ΓΑΚ) με τις εντάσεις ενίσχυσης που ορίζονται σε αυτά. Για την παρούσα Πρόσκληση, οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014).

Προϋπολογισμός € 1.500.000

ΓΙΑ TO ΦΕΚ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας;