Ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο

Ίδρυση Εταιρείας στην Κύπρο

Οι διεθνείς εταιρείες μπορούν να προχωρήσουνε σε Ίδρυση Εταιρείας στην Κύπρο με τους ίδιους όρους όπως και οι εγχώριες εταιρείες. Οι διοικητικές διαδικασίες για τη σύσταση εταιρείας έχουν απλοποιηθεί, αντανακλώντας τη σημασία που δίδεται στην μετεξέλιξη της Κύπρου σε διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Κατωτέρω παρατίθεται κατάλογος διαδικασιών για την ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο:

Γενικές Διαδικασίες Σύστασης Επιχείρησης:

Ντόπιοι και ξένοι επενδυτές μπορούν να εγκαθιδρύσουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες νομικές οντότητες ή επιχειρήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • Εταιρείες (ιδιωτικές ή δημόσιες)·
 • Συνεταιρισμοί (γενικοί ή περιορισμένης ευθύνης)·
 • Εμπορικές επωνυμίες·
 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE)·
 • Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών.


Αρχικά, εκτός από την περίπτωση εγκαθίδρυσης υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας, πρέπει να υποβληθεί Αίτηση για ‘Έγκριση Ονόματος’ πρίν την υποβολή αίτησης για εγγραφή οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες οντότητες (Ιδιωτική Εταιρεία, Εμπορική Επωνυμία κλπ.). Η αίτηση για έγκριση/ αλλαγής ονόματος υποβάλλεται δια χειρός ή δια ταχυδρομείου στη Μονοθυριδική Πρόσβαση /ΕΚΕ Κύπρου ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη με την καταβολή τέλους €10,00 ή €30,00 (παρακαλώ σημειώστε ότι το τέλος εφαρμόζεται για κάθε μια επιλογή ονόματος και όχι για κάθε αίτηση) βάσει της διαδικασίας επίσπευσης (πληρωτέου τοις μετρητοίς, με επιταγή ή μέσω τραπεζικής εντολής). Σημειώνεται ότι η Μονοθυριδική δέχεται μόνο αιτήσεις με τέλη επίσπευσης. 

Σημειώνεται ότι για την Ίδρυση Εταιρείας στην Κύπρο οι αιτήσεις για έγκριση ονόματος μπορούν να υποβληθούν και μέσω διαδικτύου.

Η έγκριση του ονόματος εξετάζεται εντός ενός μηνός ή εντός μίας ή δύο εργασίμων ημερών σύμφωνα με τη διαδικασία επίσπευσης. Τα αποτελέσματα των αιτήσεων για την εξέταση ονόματος δίδονται μέσω διαδικτύου. 

Όταν η αίτηση υποβάλλεται μέσω της Υπηρεσίας Μονοθυριδικής Πρόσβασης τότε πρέπει να υποβάλλεται πρόσθετα το ‘Συνοδευτικό Έντυπο για την Αίτηση Έγκρισης Ονόματος’ (βλέπε ‘Σχετικά Έγγραφα’). 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεξάγουν έρευνα ονόματος όλων των εγγεγραμμένων οργανισμών.

Μετά την εξασφάλιση της έγκρισης ονόματος, πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά έγγραφα για την εγγραφή της νομικής οντότητας, σύμφωνα με την νομική μορφή της οντότητας/επιχείρησης.
Η έγκριση ονόματος ισχύει για έξη (6) μήνες. Σε περίπτωση μη εγγραφής της επιχείρησης (εντός 6 μηνών από την έγκριση του ονόματος) το όνομα θα πρέπει να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία.Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και αναλόγως του αντικειμένου/φύσης εργασιών της επιχείρησης απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση/γνωμάτευση από αρμόδια Αρχή για χρήση συγκεκριμένου ονόματος (π.χ. από Νομικό Συμβούλιο για δικηγορικό γραφείο, από Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για εκπαιδευτικό ίδρυμα).

Hide details for ΕταιρείεςΕταιρείες

Ο Περί Εταιρειών Νόμος (όπως τροποποιήθηκε) προβλέπει δύο κατηγορίες εταιρειών:

 • Ιδιωτική εταιρεία, που έχει ένα ή περισσότερα ιδρυτικά μέλη, και της οποίας ο αριθμός των μετόχων περιορίζεται στους 50, δεν μπορεί να προσφέρει μετοχές στο κοινό και το δικαίωμα μεταβίβασης περιορίζεται·
 • Δημόσια Εταιρεία, που απαιτεί τουλάχιστον επτά μέλη, της οποίας κύριο χαρακτηριστικό είναι η ικανότητα να απευθύνει πρόσκληση στο κοινό για εγγραφή για την αγορά μετοχών.


Για να γίνει δυνατή η εγγραφή μιας εταιρείας τα ακόλουθα έγγραφα μπορούν να υποβληθούν με το χέρι, μέσω διαδικτύου , μέσω εγγεγραμμένου δικηγόρου στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • Κατά Νόμο Δήλωση Συμμόρφωσης (ΗΕ1, απαιτείται ένορκος δήλωση του δικηγόρου και υπογραφή από τον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου)·
 • Κοινοποίηση της Διεύθυνσης του Εγγεγραμμένου Γραφείου Εταιρείας (ΗΕ2)·
 • Στοιχεία σε σχέση με τους Πρώτους Διευθυντές και Γραμματείς (ΗΕ3)·
 • Κατάλογος προσώπων που συγκατατίθενται να ενεργούν σαν διευθυντές δημόσιας εταιρείας (ΗΕ 5, σε περίπτωση εγγραφής Δημόσιας Εταιρείας)·
 • Πρωτότυπο Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό (πρέπει δια νόμου να συντάσσονται από εγκεκριμένο δικηγόρο
 • Συνοδευτικό Εντυπο της Υπηρεσίας Μονοθυριδικής Πρόσβασης για Αίτηση Εγγραφής Νέας Εταιρείας (εφαρμόζεται μόνο για υποβολή αίτησης στην Υπηρεσίας Μονοθυριδικής Πρόσβασης·
 • Τέλος €105,00, συν εισφορά 0, 6% επί του ονομαστικού κεφαλαίου συν €60,00 για την υποβολή των συνοδευτικών εγγράφων, συν προαιρετικό τέλος €100,00 για επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή ή με τραπεζική εντολή).


Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής λαμβάνετε το “Πιστοποιητικό Συστάσεως”. Προαιρετικά, με την καταβολή του ποσού των €220,00 εκδίδονται τα ακόλουθα Πιστοποιητικά/Πιστοποιημένα αντίγραφα της εταιρείας:
(1) Πιστοποιητικό Μετόχων·
(2) Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα·
(3) Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου·
(4) Πιστοποιημένο αντίγραφο του Ιδρυτικού και Καταστατικού της Εταιρείας·
(5) Πιστοποιημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συστάσεως.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ελάχιστο κεφάλαιο για την εγγραφή εταιρείας. Η εγγραφή της εταιρείας ολοκληρώνεται εντός περίπου ενός μηνός ή 2 με 5 εργασίμων ημερών με τη διαδικασία επίσπευσης ή εντός 3 εργάσιμων ημερών με την ηλεκτρονική καταχώρηση εντύπων από την ημερομηνία που υποβάλλονται τα αναγκαία έγγραφα. 

Μεταφορά έδρας εταιρείας

Εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε οποιαδήποτε χώρα μπορούν να μεταφέρουν το εγγεγραμμένο γραφείο τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, νοουμένου ότι η νομοθεσία της χώρας προέλευσης επιτρέπει τέτοια μεταφορά. Επίσης, πρέπει το Καταστατικό της εταιρείας να προνοεί τη δυνατότητα συνέχισης υπό το νομικό καθεστώς άλλης εγκεκριμένης χώρας ή δικαιοδοσίας.

Για να γίνει εφικτή η μεταφορά τα ακόλουθα έγγραφα μπορούν να υποβληθούν δια χειρός ή ταχυδρομείου, αφού επικυρωθούν από εγγεγραμμένο δικηγόρο στην Κυπριακή Δημοκρατία, στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη. 

 • Αίτηση Αλλοδαπής Εταιρείας για συνέχισή της στη Δημοκρατία (ΜΕ1)·
 • Ένορκη Δήλωση Εντεταλμένου Εκπροσώπου Αλλοδαπής Εταιρείας (ΜΕΑ)·
 • Τέλος €120,00 , συν €20.00 για την υποβολή των συνοδευτικών εγγράφων, συν προαιρετικό τέλος €100,00 για την επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή ή με τραπεζική εντολή.


Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) με επτά (7) εργάσιμων ημερών με την διαδικασία επίσπευσης ή εντός δεκαπέντε (15) με είκοσι (20) ημερών με κανονική διαδικασία από την ημερομηνία που υποβάλλεται δεόντως η αίτηση. 

Hide details for ΣυνεταιρισμοίΣυνεταιρισμοί


Οι συνεταιρισμοί εγγράφονται δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου. Υπάρχουν δύο είδη συνεταιρισμών:

 • Ομόρρυθμη Εταιρεία: Ο κάθε ένας από τους εταίρους ευθύνεται ατομικά, αλληλέγγυα και απεριόριστα για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, περιλαμβανομένων όλων των χρεών και υποχρεώσεων της εταιρείας που δημιουργήθηκαν ενώ ήταν εταίρος·
 • Ετερόρρυθμη Εταιρεία: Ένας ή περισσότεροι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται ατομικά και αλληλέγγυα για τις υποχρεώσεις της εταιρείας και ένας ή περισσότεροι ετερόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται μέχρι του ποσού της συνεισφοράς τους στον συνεταιρισμό.


Το έντυπο Εγγραφής Συνεταιρισμού (Σ1) υποβάλλεται δια χειρός ή ταχυδρομείου στην Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης / Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Κύπρου ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη μαζί με τέλος €120,00 συν προαιρετικό τέλος €40,00 για την επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή μέσω τραπεζικής εντολής). Προαιρετικά, με την καταβολή του ποσού των €20,00 με κανονική διαδικασία ή €40,00 με διαδικασία επίσπευσης εκδίδεται πιστοποιημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής Συνεταιρισμού. Σημειωτέο ότι η Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης δέχεται μόνο αιτήσεις με τέλη επίσπευσης και το Συνοδευτικό Εντυπο της Υπηρεσίας Μονοθυριδικής Πρόσβασης για Αίτηση Εγγραφής Νέας Εταιρείας πρέπει απαραιτήτως να συνοδέυει την αίτηση.

Η εγγραφή της εταιρείας ολοκληρώνεται εντός περίπου ενός (1) μηνός με τη συνήθη διαδικασία ή εντός μίας (1) εβδομάδας (μεταξύ δύο (2) με πέντε (5) εργάσιμων ημερών) με τη διαδικασία επίσπευσης από την ημερομηνία που υποβάλλεται δεόντως η αίτηση.

Hide details for Εμπορική ΕπωνυμίαΕμπορική Επωνυμία

Οι εμπορικές επωνυμίες εγγράφονται δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου.

Η αίτηση για εγγραφή εμπορικής επωνυμίας (έντυπο ΕΕ1) υποβάλλεται δια χειρός ή ταχυδρομείου στην Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης / Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Κύπρου ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη μαζί με τέλος €80,00 συν προαιρετικό τέλος €40,00 για επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα με μετρητά, ή επιταγή ή τραπεζική εντολή). Σημειωτέο ότι η Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης δέχεται μόνο αιτήσεις με τέλη επίσπευσης και το Συνοδευτικό Εντυπο της Υπηρεσίας Μονοθυριδικής Πρόσβασης για Αίτηση Εγγραφής Νέας Εταιρείας πρέπει απαραιτήτως να συνοδέυει την αίτηση.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται εντός περίπου ενός μηνός με τη συνήθη διαδικασία ή εντός μίας εβδομάδας με τη διαδικασία επίσπευσης από την ημερομηνία που υποβάλλεται δεόντως η αίτηση.

Hide details for Ευρωπαϊκή ΕταιρείαΕυρωπαϊκή Εταιρεία

Η εγγραφή μιας Ευρωπαϊκής Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 2157/2001 του Συμβουλίου. Κύριος σκοπός είναι να επιτρέψει σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σε διαφορετικά κράτη μέλη να συγχωνευθούν ή να συστήσουν μητρική εταιρεία ή κοινή θυγατρική, αποφεύγοντας τους νομικούς και πρακτικούς περιορισμούς λόγω της ύπαρξης διαφορετικών νομικών συστημάτων.

Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν, δια χειρός ή ταχυδρομείου, στην Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης / Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Κύπρου ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη:

Σε περίπτωση Σύστασης Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Societas Europaea SΕ) δια συγχωνεύσεως:

 • Έντυπο Σύστασης SE δια συγχωνεύσεως (ΕΔ1)·
 • Χάρτης του καταστατικού ή ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας SΕ·
 • Αντίγραφο της απόφασης του Δικαστηρίου που πιστοποιεί ότι οι πρόνοιες του άρθρου 26 του Κανονισμού ΕΚ Αρ 2157/2001 έχουν ικανοποιηθεί·
 • Τέλος €105,00 , συν 0, 6% επί του ονομαστικού κεφαλαίου, συν €20,00 για κάθε συνοδευτικό έγγραφο που υποβάλλεται σε περίπτωση σύστασης νέας εταιρείας ή €20,00 σε περίπτωση συγχωνεύσεως δια εξαγοράς.


Σε περίπτωση σύστασης μητρικής Ευρωπαϊκής Εταιρείας SΕ:

 • Έντυπο Σύστασης Μητρικής SΕ (ΕΔ2) μαζί με·
 • Χάρτη του καταστατικού ή ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας SΕ·
 • Έγγραφη έκθεση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σύμφωνα με το άρθρο 32(4) του Κανονισμού ΕΚ 2157/2001·
 • Αντίγραφο του ψηφίσματος που εγκρίνει το σχέδιο σύστασης της SΕ του άρθρου 32(6)·
 • Σχέδιο Σύστασης των Εταιρειών ή SΕ οι οποίες προωθούν τη σύσταση της μητρικής SΕ (ΕΔ 2Ι) μαζί με αντίγραφο του σχεδίου των όρων της σύστασης·
 • Έντυπο ειδοποίησης ικανοποίησης των προϋποθέσεων για τη σύσταση μητρικής SΕ από Ημεδαπή Εταιρεία ή SΕ (ΕΔ2ΙΙ)·
 • Τέλος €105,00 , συν 0, 6% επί του ονομαστικού κεφαλαίου, σύν €20,00 για κάθε συνοδευτικό έγγραφο που υποβάλλεται σε περίπτωση σύστασης νέας εταιρείας ή σε κάθε άλλη περίπτωση €20,00 για κάθε έγγραφο που υποβάλλεται.


Σε περίπτωση σύστασης Θυγατρικής Ευρωπαϊκής Εταιρείας SΕ:

 • Έντυπο Σύστασης Θυγατρικής SΕ (ΕΔ3)·
 • Χάρτης του καταστατικού ή το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας SΕ·
 • Τέλος €105,00 , συν εισφορά 0, 6% επί του ονομαστικού κεφαλαίου, συν €20,00 για κάθε συνοδευτικό έγγραφο που υποβάλλεται σε περίπτωση σύστασης νέας εταιρείας ή σε κάθε άλλη περίπτωση €20,00 για κάθε έγγραφο που υποβάλλεται.


Η εγγραφή της εταιρείας ολοκληρώνεται εντός περίπου ενός μηνός με τη συνήθη διαδικασία ή 3-4 εργάσιμων ημερών με τη διαδικασία επίσπευσης από την ημερομηνία που υποβάλλεται δεόντως η αίτηση.

Hide details for Υποκατάστημα Αλλοδαπής ΕταιρείαςΥποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας

Ένα υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας δεν αποτελεί νομική οντότητα διαφορετική από εκείνη της ιδρυτικής εταιρείας.

Αλλοδαπές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο εξωτερικό μπορούν να εγκαθιδρύσουν υποκατάστημα στην Κύπρο, νοουμένου ότι υποβάλλουν αίτηση στην Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης / Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Κύπρου ή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη εντός τριάντα (30) ημερών από την εγκαθίδρυσή τους. Σημειώνεται ότι το υποκατάστημα πρέπει να έχει το ίδιο όνομα όπως η μητρική εταιρεία.

Τα ακόλουθα έγγραφα, που πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, πρέπει να υποβληθούν, δια χειρός ή ταχυδρομείου, στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

 • Κατάλογος εγγράφων που παραδόθηκαν για εγγραφή από αλλοδαπή εταιρεία (ΑΕ1)·
 • Κατάλογος και στοιχεία σε σχέση με τους πρώτους διευθυντές και γραμματείς της αλλοδαπής εταιρείας (ΑΕ2)·
 • Στοιχεία σε σχέση με τα εξουσιοδοτημένα από την αλλοδαπή εταιρεία πρόσωπα, που διαμένουν στην Κύπρο (ΑΕ3)·
 • Γραπτή δήλωση που υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που δείχνει: (1) το όνομα και το νομικό καθεστώς της εταιρείας, (2) τον αριθμό εγγραφής(3) το εγγεγραμμένο γραφείο, (4) την έδρα της εταιρείας στην Κύπρο(5) τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε η εταιρεία(6) το εκδοθέν και ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο·
 • Στοιχεία σχετικά με τη διάλυση της αλλοδαπής εταιρείας, τον διορισμό, τα ατομικά στοιχεία και τις εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και τη διεκπεραίωση της εκκαθαρίσεως, πτωχεύσεως, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης διαδικασίας, στην οποία υπόκειται η αλλοδαπή εταιρεια·
 • Όταν πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία μη Κράτους Μέλους της ΕΕ, στοιχεία για το δίκαιο του κράτους από το οποίο διέπεται η εταιρεία·
 • Πιστοποιημένο αντίγραφο του χάρτη του καταστατικού ή άλλου ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της εταιρείας σε επίσημη γλώσσα της Κυπριακής Δημοκρατίας (με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε αντίθετη περίπτωση). Η πιστοποίηση πρέπει να γίνει (1) από Κυβερνητικό αξιωματούχο στη φύλαξη του οποίου βρίσκεται το πρωτότυπο (2) από συμβολαιογράφο (3) από αξιωματούχο της εταιρείας ενώπιον προσώπου με εξουσία να αποδέχεται ένορκες δηλώσεις·
 • Τέλος €300,00, συν €80,00 για τα συνοδευτικά έγγραφα, συν προαιρετικό τέλος €100,00 για διαδικασία επίσπευσης (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή ή τραπεζική εντολή).


Παράλληλα, οι αιτήσεις για έγραφή υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας μπορούν να υποβληθούν και μέσω διαδικτύου.

Άδειες παραμονής και εργασίας παραχωρούνται κυρίως πάνω σε προσωρινή βάση και για συγκεκριμένη θέση.

Σε περίπτωση αυτοτελώς εργαζόμενων ή νομικών προσώπων, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης είναι η αρμόδια αρχή για την πρώτη έκδοση και τις ανανεώσεις, στη συνέχεια, αδειών παραμονής και εργασίας που παραχωρούνται σε όλους τους μη Κύπριους που απασχολούνται από νομικά πρόσωπα στην Κύπρο. Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ενεργεί σε διαβούλευση με άλλες αρμόδιες αρχές όπως ο Έφορος Εταιρειών, το Τμήμα Εργασίας και η Αστυνομία Κύπρου.

 • Απασχόληση πολιτών της ΕΕ

Πολίτες της ΕΕ μπορούν να εισέλθουν στην Δημοκρατία χωρίς συμβόλαιο εργασίας και να αναζητήσουν εργασία για περίοδο 4 μηνών πριν αποταθούν στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού κα Μετανάστευσης για την εξασφάλιση Πιστοποιητικού Εγγραφής για Πολίτες της ΕΕ. 

Η αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οικογένειας του/της που είναι επίσης πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (MEU1) πρέπει να υποβληθεί στο γραφείο του ΕΚΕ Κύπρου ή στον τοπικό Κλάδο του Τμήματος Μετανάστευσης της Αστυνομίας μαζί με:

 • το πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο·
 • δύο φωτογραφίες διαβατηρίου·
 • επιβεβαίωση της απασχόλησης από τον εργοδότη ή πιστοποιητικό απασχόλησης σχετικά με την δραστηριότητα της απασχόλησης, ή πιστοποιητικό εγγραφής στην Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενου· και
 • τέλος €8,54 και €17,09 για κάθε μέλος της οικογένειας πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ.


Το πιστοποιητικό εγγραφής εκδίδεται εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της αίτησης.

 • Απασχόληση πολιτών Τρίτων Χωρών

Υπήκοοι τρίτων χωρών και όλες οι εταιρείες ξένων συμφερόντων που επιθυμούν να εγγράψουν εταιρεία στην Κύπρο και να απασχολήσουν υπηκόους τρίτων χωρών οφείλουν να εξασφαλίσουν άδεια παραμονής και εργασίας από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Μερικές από τις πιο σημαντικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιήσουν είναι οι ακόλουθες:

 • η πλειονότητα των μετόχων της εταιρείας πρέπει να είναι αλλοδαποί μέτοχοι και σε περίπτωση μετόχων που οι τελικοί ιδιοκτήτες είναι ξένες εταιρείες, πρέπει να δηλωθούν για να εγκριθούν από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης·
 • σε περίπτωση που το ποσοστό ξένης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας είναι ίσο ή μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, το ποσοστό αυτό πρέπει να αντιπροσωπεύει ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των €171.000 για να θεωρείται μια εταιρεία ως δικαιούχος.


Για το σύνολο απαιτήσεων καταλληλότητας της εταιρείας για απασχόληση πολιτών Τρίτων Χωρών παρακαλώ όπως συμβουλεύεστε το έγγραφο ‘BCS – Έγγραφα Ελέγχου Καταλληλότητας Εταιρείας’ στα ‘Σχετικά Έγγραφα’. 

Δικαιούχες εταιρείες οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις μπορούν να απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών στις ακόλουθες θέσεις. Οι εταιρείες δεν πρέπει να δεσμεύονται να απασχολήσουν υπηκόους τρίτων χωρών για όλες τις ακόλουθες θέσεις πριν εξασφαλίσουν Προσωρινή Άδεια Παραμονής και Εργασίας από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης: 

Α) Ανωτέρων Διευθυντών.
Β) Μέσου Διευθυντικού Προσωπικού.
Γ) Υποστηρικτικό Προσωπικό. 

Α) Ανώτεροι Διευθυντές 

Ο ορισμός «Εκτελεστικοί Διευθυντές» περιλαμβάνει υπηκόους τρίτων χωρών που 
είναι εγγεγραμμένοι ως:

 • Σύμβουλοι Διευθυντές ή Συνεταίροι (στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών)·
 • Γενικοί Διευθυντές των υποκαταστημάτων και θυγατρικών εταιρειών αλλόδαπών εταιρειών·
 • Διευθυντές Τμημάτων.


Οι ελάχιστες αποδεκτές μηνιαίες απολαβές για νεοδιοριζόμενους Ανώτερους Διευθυντές είναι €3.872 και άνω μηνιαίως, ποσό που δυνατό να προσαρμόζεται κατά καιρούς ανάλογα με τις διακυμάνσεις του μισθολογικού δείκτη.
Ο μέγιστος αριθμός εργαζομένων που επιτρέπονται στην κατηγορία αυτή είναι πέντε (5). Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει την διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει για την απασχόληση πέραν των πέντε (5) προσώπων αν αυτό δικαιολογείται, ανάλογα με τα δεδομένα της λειτουργίας κάθε επιχείρησης*.

Β) Μεσοδιευθυντικό Προσωπικό, ανώτερα στελέχη και άλλο απαραίτητο προσωπικό 

Περιλαμβάνονται υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι:

 • Ανώτερο / Μεσοδιευθυντικό προσωπικό·
 • Άλλο διοικητικό, γραμματειακό ή τεχνικό προσωπικό.

Τονίζεται ότι οι αποδεκτές μηνιαίες απολαβές για την κατηγορία αυτή ορίζονται μεταξύ €1936 – €3871 μηνιαίως. Τα ποσά δυνατό να προσαρμόζονται κατά καιρούς ανάλογα με τις διακυμάνσεις του μισθολογικού δείκτη.

Ο μέγιστος αριθμός εργαζομένων που επιτρέπονται στην κατηγορία αυτή είναι δέκα (10). Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει την διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει για την απασχόληση πέραν των δέκα (10) προσώπων αν αυτό δικαιολογείται, ανάλογα με τα δεδομένα της λειτουργίας κάθε επιχείρησης*.

Γ) Υποστηρικτικό Προσωπικό

 • όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που δεν εμπίπτουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες (Α) και (Β), ταξινομούνται στο υπόλοιπο προσωπικό υποστήριξης·
 • αναμένεται ότι οι εταιρείες θα απασχολούν Κύπριους ή Ευρωπαίους πολίτες στην κατηγορία αυτή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι κατάλληλοι Κύπριοι ή Ευρωπαίοι πολίτες με τα απαιτούμενα προσόντα, μια εταιρεία μπορεί να απασχολήσει υπηκόους τρίτων χωρών στην κατηγορία αυτή.


Επιτρέπεται η απασχόληση αλλοδαπών χωρίς περιορισμό στον αριθμό τους, νοουμένου ότι υπάρχουν οι απαραίτητες εγκρίσεις από το Τμήμα Εργασίας. Δεν απαιτείται έγκριση του Τμήματος Εργασίας για υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

*Για την υπέρβαση του ορίου του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού θα πρέπει να υποβάλλονται αιτήματα στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης , στα οποία θα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη η ανάγκη για εργοδότηση υπηκόων τρίτων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη την προσφερόμενη μισθοδοσία όπως επίσης:

 • τον κύκλο δραστηριοτήτων·
 • την αναλογία αλλοδαπών προς Κύπριους και πολίτες της Ε.Ε.·, και
 • το χρόνο λειτουργίας της εταιρείας.


Τονίζεται ότι τα αιτήματα θα πρέπει να αφορούν συγκεκριμένα άτομα, των οποίων η απασχόληση είναι απαραίτητη.

Οι ξένες εταιρείες μπορούν να αποταθούν σε ιδιωτικά γραφεία εξευρέσεως εργασίας για την εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού. Επί πλέον ντόπιο άνεργο προσωπικό μπορεί να εξευρεθεί μέσω του Τμήματος Εργασίας , ενώ προσωπικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εξευρεθεί μέσω της EURES, της πύλης των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης.

Κάθε εργαζόμενος στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε ως μισθωτός είτε ως αυτοτελώς εργαζόμενος ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Αυτοτελώς εργαζόμενοι/ Εργοδοτούμενοι

Το έντυπο αίτησης εγγραφής μισθωτού/αυτοτελώς εργαζόμενου μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου ή δια χειρός/ μέσω ταχυδρομείου σε ένα από τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Τα στοιχεία επικοινωνίας παραθέτονται στα «σχετικά έγγραφα».

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από ένα από τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

 • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας, ή αντίγραφο διαβατηρίου ή αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής αλλοδαπού που εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.


Συνήθως ο αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων δίδεται εντός 1-2 εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Στην περίπτωση των εργοδοτουμένων, η εισφορά κοινωνικών ασφαλίσεων ανέρχεται στο 20,2% των ασφαλιστέων αποδοχών τους και καταβάλλεται σε αναλογία 7,8%, 7,8% και 4,6% από τον εργοδότη, τον εργοδοτούμενο και το κράτος, αντίστοιχα.

Ασφαλιστέες αποδοχές είναι το ποσό των αποδοχών του ασφαλισμένου αναφορικά με το οποίο είναι καταβλητέες οι εισφορές. Το ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών καθορίζεται κάθε έτος και αυξάνεται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που οι αποδοχές υπερβαίνουν το μέγιστο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών, οι εισφορές πληρώνονται μόνο μέχρι το καθορισμένο ανώτατο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών. 

Στην περίπτωση των αυτοτελώς εργαζόμενων η εισφορά είναι 19,2% πάνω στο κατώτατο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών (τεκμαρτό εισόδημα) αναλόγως της επαγγελματικής τους κατηγορίας. Από το ποσοστό του 19,2%, 14,6% καταβάλλεται από τον ίδιο τον αυτοτελώς εργαζόμενο και 4,6% από το κράτος. Ο αυτοτελώς εργαζόμενο έχει το δικαίωμα να επιλέξει υψηλότερο εισόδημα μέχρι το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών. Αν το πραγματικό εισόδημα είναι χαμηλότερο από το κατώτατο ποσό της αντίστοιχης επαγγελματικής κατηγορίας τότε δικαιούται να υποβάλει αίτηση συνοδευόμενη από αποδεικτικά στοιχεία για το εισόδημα του ώστς να πληρώσει εισφορές πάνω στο πραγματικό του εισόδημα. 

Εργοδότες

Το έντυπο αίτησης εγγραφής εργοδότη μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου ή δια χειρός/ μέσω ταχυδρομείου σε ένα από τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Τα στοιχεία επικοινωνίας παρατίθενται στα «σχετικά έγγραφα».

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

 • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας, ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικού εγγραφής αλλοδαπού του εργοδότη·
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Σύστασης Εταιρείας, αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα (σε περίπτωση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης)·
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συνεταίρων, αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής Συνεταιρισμού (σε περίπτωση συνεταιρισμού)·
 • δήλωση Εγγραφής Εργοδότη για την απασχόληση μισθωτών.


Συνήθως ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη δίδεται σε 1-2 εβδομάδες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

Κάθε Εργοδότης πριν την έναρξη απασχόλησης μισθωτού, είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει και να παραδώσει στον κάθε μισθωτό το έντυπο,<Βεβαίωση Έναρξης Απασχόλησης>. Το ένα αντίτυπο της βεβαίωσης πρέπει να φυλάσσεται από τον εργοδότη και να είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση, το άλλο αποστέλλεται στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντος καθορισμένης προθεσμίας και το τρίτο δίδεται στο μισθωτό. 

Ο Εργοδότης έχει την ευθύνη να καταβάλλει εισφορές στα διάφορα Ταμεία (Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ετήσιων Άδειλων μετ΄απολαβών, Τερματισμού Απασχολήσεως, Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής) για κάθε εργοδοτούμενό του, οι αποδοχές του οποίου ανέρχονται σε τουλάχιστον €2 ανά εβδομάδα στην περίπτωση που αμείβεται με την εβδομάδα ή €7 ανά μήνα, στην περίπτωση που αμείβεται με το μήνα. Ο εργοδότης μπορεί να μην πληρώσει εισφορές στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών, αν έχει πάρει εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής εισφορών. Ο εργοδότης υποχρεούται να πληρώσει τις εισφορές του σε όλα τα Ταμεία το αργότερο μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί το μήνα για τον οποίο οφείλονται οι εισφορές.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι εγκαταστημένο στην Κυπριακή Δημοκρατία, οφείλει να εγγραφεί στο μητρώο του ΦΠΑ, μέχρι το τέλος του μήνα

 • αν η αξία των φορολογητέων συναλλαγών των αγαθών και υπηρεσιών που έχει πραγματοποιήσει κατά την περίοδο των προηγούμενων 12 μηνών έχει υπερβεί τις €15.600·
 • ή οποτεδήποτε, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η αξία των φορολογητέων συναλλαγών των αγαθών και υπηρεσιών που θα πραγματοποιήσει θα υπερβεί τις €15,600 εντός των επόμενων τριάντα ημερών. Σημειώνεται ότι ένα πρόσωπο που δεν είναι υπόχρεο να εγγραφεί στο Μητρώο μπορεί να εγγραφεί εθελοντικά. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στο φυλλάδιο «Εγγραφή στον ΦΠΑ».


Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι μόνιμα εγκαταστημένα στην Κυπριακή Δημοκρατία, μπορεί να έχουν υποχρέωση για εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ, αν η αξία των φορολογητέων συναλλαγών τις οποίες διεξάγουν στην Κυπριακή Δημοκρατία υπερβαίνει τις €15,600. Επίσης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένα στην Κύπρο, μπορούν να εγγραφούν εθελοντικά στο Μητρώο ΦΠΑ αν ασκούν φορολογητέες δραστηριότητες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στο φυλλάδιο «Εγγραφή στον ΦΠΑ- Πρόσωπα μη εγκατεστημένα στην Κυπριακή Δημοκρατία .

Διαδικασία Εγγραφής

Η αίτηση για εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας (Έντυπο Τ.Φ.2001) μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε δια χειρός ή μέσω ταχυδρομείου στο Γραφείο της Μονοθυριδικής Πρόσβασης ή στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Φορολογίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας περιέχονται στα σχετικά έγγραφα.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έντυπα:

 • αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε περίπτωση αυτοτελώς εργαζόμενου·
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Σύστασης, αντίγραφο Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου, αντίγραφο Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα και αντίγραφο Πιστοποιητικού Μετόχων (σε περίπτωση εταιρείας)·
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Συνεταιρισμού (σε περίπτωση Συνεταιρισμού)·
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Εμπορικής Επωνυμίας (σε περίπτωση εμπορικής επωνυμίας)·
 • έντυπο ΦΠΑ 102 για Εγγραφή Συνεταιρισμού στο Μητρώο ΦΠΑ (σε περίπτωση συνεταιρισμού)·
 • αντίγραφο απόδειξης ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο διεξάγει φορολογητέες δραστηριότητες στην Κύπρο (π.χ αντίγραφο συμβολαίου, τιμολόγια σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας)·
 • ερωτηματολόγιο για την εγγραφή Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων στο Τμήμα Φορολογίας. στη Δημοκρατία (εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο των οποίων οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες διεξάγονται στο εξωτερικό).


Ο αριθμός εγγραφής στο Τμήμα Φορολογίας δίδεται εντός μίας ή δύο ημερών. Το πιστοποιητικό εγγραφής εκδίδεται εντός 5- 10 ημερών.

Εάν ένα πρόσωπο έχει υποχρέωση για εγγραφή, οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο ΦΠΑ για την υποχρέωσή του αυτή υποβάλλοντας την Αίτηση για Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας (Έντυπο Τ.Φ.2001) μέσω της διαδικτυακής πύλης PSCCyprusPortal ή δια χειρός/ ταχυδρομείου σε ένα από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας, πριν την λήξη της περιόδου των τριάντα ημερών εντός της οποίας προκύπτει η υποχρέωση. Η εγγραφή ισχύει από την έναρξη της περιόδου αυτής.

Παράλειψη συμμόρφωσης υπόκειται σε επιβάρυνση €85 για κάθε μήνα ή μέρος του μήνα καθυστέρησης, ή άρνησης ή παράλειψης. 

Αποκτήσεις

Οποιοδήποτε πρόσωπο πραγματοποιεί αποκτήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποχρέωση εγγραφής στο Τμήμα Φορολογίας:

 • αν στο τέλος οποιουδήποτε μήνα, η συνολική αξία των αποκτήσεων του από όλα τα υπόλοιπα κράτη –μέλη κατά την περίοδο ενός έτους που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου υπερβαίνει το όριο των €10.251,61 ή
 • οποτεδήποτε υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η αξία των αποκτήσεων του προσώπου αυτού κατά τις επόμενες 30 ημέρες θα υπερβεί το όριο των €10.251,61.


Το έντυπο ΦΠΑ 106 μπορεί να υποβληθεί στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Φορολογίας.

Διαφορετικά, παράλειψη γνωστοποίησης της υποχρέωσης για εγγραφή για αποκτήσεις επιφέρει χρηματική επιβάρυνση €85 για κάθε μήνα καθυστέρησης ή άρνησης ή παράλειψης.

Σε περίπτωση που η αξία των αποκτήσεων οποιουδήποτε προσώπου δεν υπερβαίνει τα πιο πάνω όρια, έχει το δικαίωμα για εθελοντική εγγραφή.

Περαιτέρω πληροφορίες υπάρχουν στο πληροφοριακό φυλλάδιο «Αποκτήσεις και Πωλήσεις από Απόσταση»

Πωλήσεις από Απόσταση

Οποιοδήποτε πρόσωπο πραγματοποιεί πωλήσεις από απόσταση (πωλήσεις από πρόσωπο σε άλλο Κράτος μέλος σε ιδιώτες στην Κύπρο) στην Κύπρο, έχει την υποχρέωση εγγραφής για σκοπούς ΦΠΑ στην Κυπριακή Δημοκρατία, αν κατά την περίοδο που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους, η αξία των πωλήσεων του από Απόσταση υπερβεί τις €35.000.

Επίσης, υπάρχει το δικαίωμα εθελοντικής εγγραφής όταν δεν υπερβαίνει κάποιος το όριο.

Πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση να εγγραφούν ή επιθυμούν να εγγραφούν εθελοντικά μπορούν να το πράξουν υποβάλλοντας το έντυπο ΦΠA 105 στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Φορολογίας.

Παράλειψη συμμόρφωσης του προσώπου που έχει την υποχρέωση για εγγραφή επιφέρει χρηματική επιβάρυνση €85 για κάθε μήνα της καθυστέρησης ή άρνησης ή παράλειψης.

Περισσότερες πληροφορίες για Πωλήσεις από Απόσταση μπορείτε να βρείτε στο Ενημερωτικό Έντυπο «Αποκτήσεις και Πωλήσεις από Απόσταση»

Υποχρεώσεις και Εποπτεία

Τα εγγεγραμμένα στον ΦΠΑ πρόσωπα έχουν την υποχρέωση, μεταξύ άλλων:

 • να υποβάλουν Φορολογικές Δηλώσεις ΦΠΑ και να πληρώσουν τον οφειλόμενο φόρο μέχρι την 10 ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί το τέλος της φορολογικής τους δήλωσης·
 • να εκδίδουν φορολογικά τιμολόγια για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε άλλα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • να εκδίδουν και παραδίδουν κατά το χρόνο της παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, αποδείξεις Φ.Π.Α. σε οποιοδήποτε μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο·
 • να τηρούν βιβλία και αρχεία τα οποία να διατηρούνται για περίοδο έξη (6) ετών μετά τη συμπλήρωση των καταχωρήσεων ή πράξεων που εγγράφονται σε αυτά, αναφορικά με όλες τις φορολογητέες παραδόσεις αγαθών / παροχής υπηρεσιών, κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και όλων των ενδοκοινοτικών συναλλαγών που γίνονται. Τα βιβλία και τα αρχεία πρέπει να τηρούνται ενημερωμένα με επαρκείς πληροφορίες και με τρόπο που να διευκολύνει τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, να τα χρησιμοποιήσουν για να υπολογίσουν το πληρωτέο ή επιστρεπτέο ποσό φόρου και να συμπληρώνουν τις φορολογικές δηλώσεις.


Ο Έφορος ΦΠΑ και οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί ΦΠΑ έχουν την εξουσία δυνάμει της περί Φ.Π.Α. Νομοθεσίας, να εισέρχονται και να επιθεωρούν υποστατικά, να ζητούν πληροφορίες και έγγραφα, ή να παίρνουν δείγματα αγαθών. 

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να εγγραφούν στο Τμήμα Φορολογίας και να πάρουν Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ.) για φυσικά πρόσωπα, νοουμένου ότι τα ακαθάριστα ετήσια εισοδήματα τους υπερβαίνουν τα €19500, ενώ όλες οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Κυπριακή Δημοκρατία έχουν την υποχρέωση να εγγραφούν στο Τμήμα Φορολογίας και να εξασφαλίσουν Α.Φ.Τ. για νομικά πρόσωπα.

Φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι στην Κυπριακή Δημοκρατία για φορολογικούς σκοπούς, δηλ. άτομα που κατοικούν στην Κυπριακή Δημοκρατία για συνολική περίοδο ίση ή πέραν των 183 ημερών κατά το ίδιο φορολογικό έτος, υπόκεινται σε φόρο αναφορικά με το εισόδημα που κερδίζουν οπουδήποτε στον κόσμο. Το ίδιο και νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Κύπρο για φορολογικούς σκοπούς, δηλ. εταιρείες των οποίων η διεύθυνση και ο έλεγχος ασκείται στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπόκεινται σε φορολογία για το εισόδημα που κερδίζουν οπουδήποτε στον κόσμο. 

Φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν είναι κάτοικοι Κύπρου για φορολογικούς σκοπούς υπόκεινται σε φορολογία μόνο αναφορικά με το εισόδημα από Κυπριακές πηγές, αλλά δυνατόν να επιθυμούν να φορολογούνται ως εάν ήταν μόνιμοι κάτοικοι, νοουμένου ότι έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Διαδικασία Εγγραφής
Το έντυπο Τ.Φ. 2001 – Εγγραφή Νέου Φορολογουμένου και
Απόκτηση Α.Φ.Μ.
‘, μπορεί να υποβληθεί από φυσικά πρόσωπα, συνεταιρισμούς ή νομικά πρόσωπα, είτε ταχυδρομικώς ή δια χειρός στο ΕΚΕ Κύπρου / Μονοθυριδική Πρόσβαση ή στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας (Άμεση Φορολογία). Οι λεπτομέρειες επαφής βρίσκονται στα σχετικά έντυπα. Στα ‘Σχετικά Έντυπα’ μπορείτε επίσης να βρείτε το έντυπο ‘Τ.Φ.2003 – Τροποποίηση Στοιχείων Φορολογουμένου‘ σε περίπτωση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στα στοιχεία σας ως φορολογούμενοι. 

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα

 • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ή του πιστοποιητικού εγγραφής αλλοδαπού, ή αποδεικτικό Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας ξένης φορολογικής αρχής (στην περίπτωση Φυσικού Προσώπου)·
 • αντίγραφο του πιστοποιητικού συστάσεως, αντίγραφο του πιστοποιητικού διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου, αντίγραφο του πιστοποιητικού διευθυντών και γραμματέα, αντίγραφο του πιστοποιητικού μετόχων και αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού ή αντίγραφο του κωδικού φορολογικής ταυτότητας του κράτους μέλους εγκαθίδρυσης (στην περίπτωση Νομικού Προσώπου)·
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εταίρων, Αντίγραφο του πιστοποιητικού για τη διεύθυνση του γραφείου της Εταιρείας, Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής του Συνεταιρισμού, αντίγραφο της συμφωνίας Συνεταιρισμού (στην περίπτωση Συνεταιρισμού).


Ο Α.Φ.Τ. δίδεται εντός μιας ή δυο ημερών.

Υποχρεώσεις και Εποπτεία

Νομικά και φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από επιχειρήσεις (κέρδη ή οφέλη), μισθώματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιότητας ή ευρεσιτεχνίας, αμοιβές ή άλλα κέρδη που προκύπτουν από ιδιοκτησία και φήμη και πελατεία, οφείλουν όπως για κάθε φορολογικό έτος εκδίδουν τιμολόγια και αποδείξεις σχετικά με τις συναλλαγές και εισπράξεις τους.

Αυτοτελώς εργαζόμενοι φορολογούμενοι, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις €70000 υποχρεούνται να υποβάλουν Δήλωση Εισοδήματος Αυτοτελώς Εργαζόμενου (Έντυπο Τ.Φ.1Α) και να καταβάλουν το σχετικό ποσό φόρου μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου φορολογικού έτους. 

Αυτοτελώς εργαζόμενοι των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τις €70000 και Νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να τηρούν λογιστικά βιβλία και αρχεία με βάση τα οποία να ετοιμάζουν λογαριασμούς οι οποίοι να ελέγχονται από εγγεγραμμένους ελεγκτές και να υποβάλλουν Δήλωση Εισοδήματος Αυτοεργοδοτουμένου Προσώπου με Λογαριασμούς (Έντυπο Τ.Φ.1Α acc) ή Δήλωση Εισοδήματος Φορολογίας Εταιρείας (Έντυπο Τ.Φ.4Α), αντίστοιχα, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος. Επιπλέον τα πρόσωπα αυτά είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν το σχετικό φόρο χρησιμοποιώντας το Έντυπο αυτοφορολογίας (Έντυπο Ε.Πρ.158) για νομικά πρόσωπα και (Έντυπο Ε.Πρ.158 Αυτ) για αυτοτεργοτοδούμενους μέχρι 1 Αυγούστου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος.

Οι Εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν Έντυπο Δήλωσης Εργοδότη μέχρι την 30 Απριλίου του επόμενου φορολογικού έτους και Μηνιαία Κατάσταση Παρακρατήσεων Εργοδότη για το Φόρο και την/τις Εισφορές που παρακρατήθηκε από τους εργαζόμενους. Παρομοίως, οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν Δήλωση Εισοδήματος Εργαζομένου μέχρι τις 30 Απριλίου του επόμενου φορολογικού έτους.

Η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας είναι πάντοτε αναγκαία πριν την έναρξη οποιασδήποτε ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, η ανάπτυξη ορίζεται ως:
«Η εκτέλεση οικοδομικών, μηχανικών, μεταλλευτικών ή άλλων εργασιών εντός, επί, πάνω και κάτω από ακίνητη ιδιοκτησία, ή η εκτέλεση οποιασδήποτε ουσιώδους μεταβολής στη χρήση οικοδομής ή άλλης ιδιοκτησίας».

Σε περίπτωση που υπάρχει αβεβαιότητα για το αν απαιτείται η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για κάποιο τύπο ανάπτυξης, είναι δυνατόν να υποβληθεί στην Πολεοδομική Αρχή αίτηση για καθορισμό.

Για ορισμένους τύπους ανάπτυξης που καθορίζονται στο Γενικό και στα Ειδικά Διατάγματα Ανάπτυξης, δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας, αφού αυτή θεωρείται δοσμένη. Σημειώνεται, όμως, ότι η εξασφάλιση άδειας οικοδομής πριν την έναρξη οποιασδήποτε κατασκευής συνεχίζει να είναι αναγκαία με βάση τις πρόνοιες της σχετικής περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας.

Σε άλλες περιπτώσεις, που καθορίζονται σε ισχύουσες Εντολές του Υπουργού Εσωτερικών, είναι αναγκαία η παροχή έγκρισης από την Πολεοδομική Αρχή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο αιτητής υποβάλλει την αίτηση κατευθείαν στην αρμόδια Αρχή, η οποία έχει την υποχρέωση να ζητήσει την έγκριση από την Πολεοδομική Αρχή.

Πληροφορίες για Πολεοδομικές Ζώνες και Σχέδια Ανάπτυξης

Στα Γραφεία των Πολεοδομικών Αρχών και στις Επαρχιακές Διοικήσεις, είναι αναρτημένα και διαθέσιμα προς επιθεώρηση από κάθε πολίτη, οι Χάρτες και τα Σχέδια που αποτελούν μέρος όλων των δημοσιευμένων Σχεδίων Ανάπτυξης, όπως και τα λεπτομερή σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών, καθώς και οι χαράξεις δρόμων πρωταρχικής σημασίας. 

Αντίστοιχες πληροφορίες υπάρχουν στα Γραφεία όλων των Δήμων και των Κοινοτικών Συμβουλίων, για τις οικείες περιοχές τους. Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί τα τεύχη των Σχεδίων Ανάπτυξης από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Το προσωπικό των Πολεοδομικών Αρχών είναι σε θέση να παρουσιάσει τα Σχέδια σε ενδιαφερόμενους πολίτες, να παράσχει αναγκαίες πληροφορίες, ή και να υποδείξει από που είναι δυνατόν να εξασφαλισθούν λεπτομερέστερες πληροφορίες.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Οι αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας υποβάλλονται από τον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, στην οικεία Πολεοδομική Αρχή, (βλέπε Στοιχεία Επικοινώνίας των Πολεοδομικών Αρχώ στα σχετικά έγγραφα) ανάλογα με την περιοχή όπου βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία της ανάπτυξης. 

Η αίτηση, που πρέπει να υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες της ιδιοκτησίας, υποβάλλεται σε τρία (3) αντίγραφα, και αποτελείται από το κατάλληλο έντυπο ΕΑ, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (παρακαλώ πατήστε εδώ για τον κατάλογο των διαθέσιμων εντύπων αιτήσεων)όπως και τα σχέδια, έγγραφα και άλλα στοιχεία (τίτλος ιδιοκτησίας, αποδεικτικά δημοσιεύσεων, κ.ο.κ.), που καθορίζονται ως αναγκαία, ανάλογα με την περίπτωση συνοδεύομενα από τα ακόλουθα αυθεντικά και πιο πρόσφατα έγγραφα:

 • πιστοποιητικό Εγγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας˙
 • τρείς σειρές αρχιτεκτονικών σχεδίων και τοπογραφικό ρυθμιστικό σχέδιο που υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη της ακίνητης περιουσίας και τον υπεύθυνο αρχιτέκτονα/πολιτικό μηχανικό˙
 • κτηματολογικά σχέδια˙
 • τίτλοι ιδιοκτησίας ή πιστοποιητικό τράπεζας σχετικά με υποθηκευμένη περιουσία˙
 • πιστοποιητικό Σύστασης ( σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο˙
 • πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου (σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο)˙
 • πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα (σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο)˙
 • πιστοποιητικό Μετόχων (σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο)˙
 • πιστοποιημένο αντίγραφο του Ιδρυτικού και Καταστατικού (σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο)˙
 • πληρεξούσιο έγγραφο για τον αντιπρόσωπο της εταιρείας (σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο)˙
 • τέλος αίτησης ( πληρωτέο τοις μετρητοίς είτε με επιταγή) ανάλογα με το είδος της ανάπτυξης (Δες ισχύοντα τέλη στα συναφή έγγραφα).


Σε ορισμένες περιπτώσεις η αίτηση για πολεοδομική άδεια πρέπει να συνοδεύεται από εξειδικευμένες μελέτες, όπως η Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβαλλόν, Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων της Τροχαίας, Μελέτη Εκτίμησης των Εμπορικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων.

Αιτήσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Πολεοδομικής Αρχής, που στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, και ταυτόχρονα καταβάλλονται τα δικαιώματα που καθορίζονται ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος της ανάπτυξης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, μεταγενέστερα, ότι τα δικαιώματα που καταβλήθηκαν ήταν λιγότερα από τα αναγκαία, τότε είναι δυνατόν να κληθεί ο αιτητής να καταβάλει τα επιπρόσθετα δικαιώματα. Η Πολεοδομική Αρχή εκδίδει απόδειξη για τα καταβληθέντα δικαιώματα. Για σκοπούς υπολογισμού των απαιτούμενων δικαιωμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονικός υπολογιστής δικαιωμάτων ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΤΠΟ.

Η Πολεοδομική Αρχή αποστέλλει στον αιτητή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, στην ταχυδρομική διεύθυνση που καταγράφεται στο έντυπο της αίτησης, Γνωστοποίηση λήψης της πολεοδομικής αίτησης. Η Γνωστοποίηση πληροφορεί τον αιτητή για οποιεσδήποτε προφανείς παραλείψεις στην αίτηση, ώστε να τις συμπληρώσει. Η ειδοποίηση θα περιλαμβάνει το τηλέφωνο επικοινωνίας το οποίο μπορεί να καλέσει ο αιτητής για να λάβει πληροφορίες σχετικά με την αίτηση.

Μελέτη αίτησης

Η Πολεοδομική Αρχή αξιολογεί την ανάπτυξη για την οποία υποβάλλεται αίτηση σύμφωνα με τις πρόνοιες του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης, και λαμβάνει υπόψη κάθε άλλο ουσιώδη, ως προς την αίτηση, παράγοντα. 

Σε πολλές περιπτώσεις, η Πολεοδομική Αρχή δεν έχει οποιαδήποτε περιθώρια άσκησης διακριτικής ευχέρειας και για τον λόγο αυτό είναι υποχρεωμένη να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας σε περίπτωση που δεν εφαρμόζονται πιστά οι βασικές πρόνοιες του Σχεδίου. 

Το προσωπικό της Πολεοδομικής Αρχής θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ενημερώνει τον αιτητή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, για οποιεσδήποτε ελλείψεις ή προβλήματα της αίτησης με τον απλούστερο και γρηγορότερο δυνατό τρόπο (προσωπικό τηλεφώνημα, μήνυμα με τηλέτυπο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κ.ο.κ.). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον αιτητή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, σε λογικό και καθορισμένο χρονικό διάστημα, η ενημέρωση θα γίνεται εγγράφως, ώστε να καταγράφονται επίσημα οι λόγοι της όποιας καθυστέρησης ή της απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής, και θα τίθενται συγκεκριμένα και χρονικά όρια για ανταπόκριση.

Σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς, η Πολεοδομική Αρχή πρέπει να καταλήξει σε απόφαση, αναφορικά με κάθε αίτηση, σε περίοδο τριών μηνών από την υποβολή της. Παρόλα αυτά, είναι πιθανόν να μη γίνει κατορθωτό να τηρηθεί η προθεσμία των τριών μηνών, για διάφορους λόγους. Σε τέτοια περίπτωση, ζητείται από τον αιτητή να υπογράψει έγκριση παράτασης προθεσμίας του χρόνου μελέτης της αίτησης.

Για να καταλήξει στην απόφασή της, η Πολεοδομική Αρχή συχνά διαβουλεύεται με άλλες Αρχές ή σώματα για τη συλλογή όλων των αναγκαίων στοιχείων. Καθυστερήσεις στη διαβούλευση συχνά προκαλούν καθυστέρηση στη λήψη πολεοδομικής απόφασης, ιδιαίτερα όταν οι απόψεις ορισμένων από τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαβούλευση είναι μεγάλης σημασίας.

Η πολεοδομική άδεια που χορηγείται από την Πολεοδομική Αρχή ισχύει για την καθορισμένη από τον Νόμο χρονική περίοδο των τριών ετών από την ημερομηνία χορήγησης της, εκτός αν καθορίζεται άλλη περίοδος στην άδεια, όπως προκύπτει από τις ειδικές συνθήκες της ανάπτυξης.

Η πρόσβαση σε πληροφορίες του λογισμικού προγράμματος παρακολούθησης, για οποιαδήποτε αίτηση υποβλήθηκε μετά τις 29/10/2007, είναι δυνατόν να γίνει από το διαδικτυακό χώρο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση www.publicaccess.tph.moi.gov.cy Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χρήστης (αιτητής ή μελετητής) να καταχωρήσει τον αριθμό ταυτότητας του στα πεδία «χρήστης» και «κωδικός πρόσβασης».

Για να κτίσει, κατεδαφίσει, κατασκευάσει, επεκτείνει, τροποποιήσει, επιδιορθώσει ή αλλάξει κάποιος τη χρήση υποστατικών στην Κυπριακή Δημοκρατία, μετά την εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για τη μετατροπή των υποστατικών καθώς και για οικοδομικά/κατασκευαστικά έργα, πρέπει να εξασφαλίσει άδεια οικοδομής από την αρμόδια τοπική αρχή ανάλογα με την τοποθεσία της ακίνητης περιουσίας: από το Δημοτικό Συμβούλιο σε περίπτωση που η ακίνητη ιδιοκτησία βρίσκεται στην περιοχή Δήμου, διαφορετικά από τον Έπαρχο της Επαρχίας στην οποία βρίσκεται η ακίνητη περιουσία, ή το Κοινοτικό Συμβούλιο της κοινότητας στην οποία βρίσκεται η ακίνητη περιουσία.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για άδεια οικοδομής μπορεί να υποβληθεί δια χειρός είτε από τον ιδιοκτήτη της ακίνητης περιουσίας ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην αρμόδια τοπική αρχή, ανάλογα με την τοποθεσία της ακίνητης ιδιοκτησίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας τοπικής αρχής παρέχονται στα σχετικά έγγραφα.

Τα συνοδευτικά έγγραφα διαφέρουν ανάλογα με την τοπική αρχή εντός της οποίας βρίσκεται η ακίνητη περιουσία αλλά και από το συγκεκριμένο οικοδμικό/κατασκευαστικό έργο. Ενδεικτικά, παρατίθεται κατάλογος συνοδευτικών εγγράφων:

 • τα πρωτότυπα και δύο πρόσφατες σειρές αρχιτεκτονικών σχεδίων υπογραμμένες από τον ιδιοκτήτη της ακίνητης περιουσίας και τον υπεύθυνο αρχιτέκτονα/πολιτικό μηχανικό·
 • τα πρωτότυπα και δύο πρόσφατες σειρές τοπογραφικών σχεδίων υπογραμμένων από τον υπεύθυνο αρχιτέκτονα/πολιτικό μηχανικό·
 • το πρωτότυπο πρόσφατα εκδοθέντος τίτλου ιδιοκτησίας ή τραπεζικό πιστοποιητικό αναφορικά με υποθηκευμένη περιουσία·
 • το πρωτότυπο της πολεοδομικής άδειας που εξέδωσε η Πολεοδομική Αρχή·
 • το πρωτότυπο και πρόσφατο πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας ( σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο) ·
 • το πρωτότυπο και πρόσφατή διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου (σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο) ·
 • το πρωτότυπο και πρόσφατο πιστοποιητικό διευθυντών και γραμματέα (σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο) ·
 • το πρωτότυπο και πρόσφατο πιστοποιητικό μετόχων (σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο) ·
 • το πρωτότυπο και πρόσφατο αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού (σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο) ·
 • το πρωτότυπο και πρόσφατο πληρεξούσιο για τον αντιπρόσωπο της εταιρείας (σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο) ·
 • δήλωση του υπεύθυνου αρχιτέκτονα/πολιτικού μηχανικού (Δες Σχετικά Έγγραφα) ·
 • πιστοποιητικό του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου αναφορικά με τα αρχιτεκτονικά έργα, τα έργα πολιτικής μηχανικής και την εξουσιοδότηση ευθύνης·
 • τέλος αίτησης ( πληρωτέο τοις μετρητοίς είτε με επιταγή) ανάλογα με τον τύπο της ανάπτυξης (Δες τον Κανονισμό 62 των περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών στα σχετικά έγγραφα).

Σε ορισμένες περιπτώσεις η αίτηση για άδεια οικοδομής μπορεί να απαιτείται όπως συνοδεύεται από εξειδικευμένες μελέτες, π.χ. στατική μελέτη, ηλεκτρολογική μελέτη, μηχανική μελέτη, μελέτη για αποχετευτικό σύστημα ή μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Στην περίπτωση των Δήμων.

Επί τόπου επιθεωρήσεις μπορεί να διεξαχθούν για να επιθεωρηθεί η ακίνητη περιουσία και η γύρω περιοχή. Η τοπική αρχή μπορεί να χρειασθεί να διαβουλευθεί με άλλα Τμήματα και Υπηρεσίες, όπως την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ή τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.

Για τη χρήση οποιασδήποτε οικοδομής, κτιρίου ή υποστατικού εντός των οποίων ασκείται οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα (βιομηχανία, εμπόριο, την άσκηση ενός επαγγέλματος ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που εξασφαλίζει εισόδημα) στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας χρήσης του υποστατικού για επαγγελματική δραστηριότητα από το οικείο Συμβούλιο του Δήμου ή της Κοινότητας εντός των ορίων των οποίων θα πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα. 

Κριτήρια Επιλεξημότητας

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να εξασφαλίσει άδεια χρήσης του υποστατικού για επαγγελματική δραστηριότητα νοουμένου ότι το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

 • εξασφάλιση Άδειας Οικοδομής για τη συγκεκριμένη χρήση ·
 • εξασφάλιση Πιστοποιητικού Έγκρισης για τα υποστατικά από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ·
 • ή / και αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας.


Επιπλέον, σε περίπτωση που η εκτέλεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας επιβάλλει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από διαφορετική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο απαιτεί, ανάλογα με την περίπτωση και με την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις αυτές ορίζονται και δημοσιεύονται τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την υποβολή του έντυπου της αίτησης, την παρουσίαση των εν λόγω εγγράφων, όπως: το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας που εκδίδεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, την άδεια λειτουργίας εγκατάστασης επιχείρησης εστίασης και ψυχαγωγίας που εκδίδεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και το Υγειονομικό Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης


Το έντυπο αίτησης μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ανάλογα με την τοποθεσία όπου θα διεξάγεται η δραστηριότητα.

Διεξάγονται επί τόπου επιθεωρήσεις από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές του Δήμου / Κοινότητας , προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.Με την έγκριση, ο αιτητής θα πρέπει να καταβάλει τα σχετικά τέλη, ανάλογα με το είδος του υποστατικού (βλέπε σχετικά έγγραφα), στο οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ανάλογα με την περίπτωση. Ο τρόπος πληρωμής εξαρτάται από τον οικείο Δήμο ή το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Η άδεια ισχύει για περίοδο έξι μηνών ή ενός έτους. Η ανανέωση της άδειας γίνεται ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως περιγράφηκε παραπάνω.

Υποχρεώσεις και Εποπτεία


Τα αδειούχα πρόσωπα υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου του 1985 (άρθρο 103) ή του περί Κοινοτήτων Νόμου του 1999 (άρθρο 85) και των σχετικών Κανονισμών, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου μπορούν να διενεργούν σε τακτά χρονικά διαστήματα απογραφή των εγκαταστάσεων και της χρήσης τους, και, οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο να επιθεωρούν τις αδειούχες εγκαταστάσεις , προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και Κανονισμών, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας που έχουν τεθεί από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

 1. Αγρονόμος – Τοπογράφος
 2. Αγρονόμος – Τοπογράφος – Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
 3. Αεροσκάφος – Μονάδα Συντήρησης
 4. Αεροφωτογράφιση
 5. Αισθητικός
 6. Ακίνητη Ιδιοκτησία – Ανέγερση/ Αλλαγή Χρήσης
 7. Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών ή Πτυχίου
 8. Αποθήκευση Προϊόντων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
 9. Αποστολέας Προϊόντων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
 10. Αρχιτέκτονας
 11. Αρχιτέκτονας – Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
 12. Αυτοεργοδοτούμενος
 13. Βιολογική Παραγωγή – Έλεγχος και Πιστοποίηση
 14. Βυτία Μεταφοράς Βενζίνης – Περιοδικός Έλεγχος
 15. Γεφυροπλάστιγγα
 16. Γεωλόγος
 17. Γεωλόγος- Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
 18. Γεωπόνος
 19. Γεωργικά Φάρμακα, Εμπορία
 20. Γεωργικά Φάρμακα, Κατάστημα Πώλησης
 21. Δημοσιογράφος
 22. Δημοσιογράφος – Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
 23. Διαιτολόγος
 24. Διατρητής
 25. Διαφημίσεις – Ανέγερση Ιδιωτικής Πινακίδας
 26. Διαφημίσεις – Έκθεση
 27. Δικηγόρος – Ασκούμενος
 28. Δικηγόρος – Άσκηση Επαγγέλματος
 29. Δικηγόρος – Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
 30. Δικηγόρος – Επαγγελματικός Τίτλος άλλου Κράτους Μέλους
 31. Δικηγόρος – Εταιρεία / Συνεταιρισμός
 32. Εγκαταστάσεις – Οικοδομική Άδεια
 33. Εγκαταστάσεις – Πολεοδομική Άδεια
 34. Εκπαιδευτής Ζώων
 35. Εκπαιδευτής Οδηγών
 36. Εκπαιδευτής Χειριστών Αεροσκαφών
 37. Εκπαίδευση Κυνηγετικών Σκύλων
 38. Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου
 39. Εκρηκτικές Ύλες – Πώληση
 40. Εκρηκτικές Ύλες – Χειρισμός
 41. Ελεγκτής – Φυσικό πρόσωπο
 42. Ελεγκτικές Υπηρεσίες – Νομικά πρόσωπα
 43. Εμπορική Επωνυμία
 44. Εμπορικός Αντιπρόσωπος
 45. Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων
 46. Επαγγελματικά Υποστατικά
 47. Επιμετρητής και Εκτιμητής Γης
 48. Επιμετρητής και Εκτιμητής Γης – Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
 49. Επισκευαστής Μέτρων και Σταθμών
 50. Εργασία – Ιδιωτικό Γραφείο Εξεύρεσης Εργασίας
 51. Εργασία – πολίτες Ε.Ε.
 52. Εργασία – πολίτες μη Ε.Ε.
 53. Εργασία – Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
 54. Εργοδοτούμενος
 55. Εργοδότης
 56. Εργολήπτης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 57. Εργολήπτης Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων
 58. Εταιρεία
 59. Ευρωπαϊκή Εταιρεία
 60. Εφημερίδες
 61. Έρευνα Ζώων
 62. Ζυγιστής Γεφυροπλάστιγγας
 63. Ζωικής Προέλευσης Προϊόντα, Αποθήκευση
 64. Ζωολογικός Κήπος
 65. Ζωοτροφές – Εγκατάσταση
 66. Ζωοτροφές – Ενδιάμεσος στην Πώληση
 67. Ζώα – Διατήρηση
 68. Ζώα – Έκθεση
 69. Ζώα και Ζωικής Προέλευσης Προϊόντα, Ενδοκοινοτικό Εμπόριο
 70. Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες – Νομικά Πρόσωπα
 71. Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες – Φυσικά Πρόσωπα
 72. Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων
 73. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 74. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
 75. Ηλεκτρονικός Μηχανικός
 76. Ηλεκτρονικός Μηχανικός – Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
 77. Ηλεκτροτεχνίτης
 78. Θαλάσσια Αθλήματα
 79. Θερινό Σχολείο
 80. Θέρμανση – Επιθεώρηση Συστημάτων
 81. Θήραμα
 82. Ιατρικός Επισκέπτης
 83. Καπνός Βιομηχανοποιημένος
 84. Κέντρα Εστίασης και Αναψυχής – Εγκαθίδρυση
 85. Κέντρο Ενηλίκων
 86. Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας
 87. Κλιματισμός – Επιθεώρηση Συστημάτων
 88. Κλιματισμός Αυτοκινήτων – Τεχνίτης
 89. Κλινικός Διαιτολόγος
 90. Κοινωνικές Ασφαλίσεις – Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
 91. Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Εγγραφή
 92. Κολυμβητικές Δεξαμενές
 93. Κομμωτήριο ή Κουρείο
 94. Κομμωτής ή Κουρέας
 95. Κρεβάτια Θάλασσας
 96. Κρεοπωλείο – Λιανική Πώληση Κρεάτων
 97. Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες – Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
 98. Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες από Νομικά Πρόσωπα
 99. Κτηματομεσίτης – Άσκηση του Επαγγέλματος
 100. Κτηνιατρικά Φαρμακευτικά Προϊόντα, Χονδρική Πώληση
 101. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες – Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
 102. Κτηνιατρικό Εργαστήριο
 103. Κτηνίατρος
 104. Λογιστής – Φυσικό Πρόσωπο
 105. Λογιστικές Υπηρεσίες – Νομικά Πρόσωπα
 106. Λούνα Πάρκ
 107. Μεγάφωνα
 108. Μελέτες και Επίβλεψη Έργων
 109. Μεταφορά Ζώων
 110. Μέτρα και Σταθμά – Επιχείρηση Επιδιόρθωσης
 111. Μηχανική Επιστήμη – Άσκηση του Eπαγγέλματος
 112. Μηχανική Επιστήμη – Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
 113. Μηχανική Επιστήμη – Νομικά Πρόσωπα
 114. Μηχανικός Αυτοκινήτων
 115. Μηχανικός Μεταλλείων
 116. Μηχανικός Μεταλλείων – Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
 117. Μηχανικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσικλετών
 118. Μηχανολόγος Μηχανικός
 119. Μηχανολόγος Μηχανικός – Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
 120. Νηπιαγωγείο
 121. Ξεναγός
 122. Ξεναγός – Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
 123. Ξενοδοχείο
 124. Ξενοδοχείο Zώων
 125. Ξυλεία και Ξύλινα Μέσα Συσκευασίας
 126. Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο
 127. Οδοντοτεχνίτης
 128. Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα – Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
 129. Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα – Νομικά Πρόσωπα
 130. Οινοπνευματώδη Ποτά
 131. Ομπρέλες Θαλάσσης
 132. Οπτικά Είδη – Κατάστημα
 133. Οπτικός
 134. Οχημάτα – Επισκευή και Συντήρηση
 135. Οχήματα – Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου
 136. Οχήματα – Συστήματα Περιορισμού Ταχύτητας Οχημάτων
 137. Οχήματα – Τεχνικός Ελέγχος
 138. Όνομα Επιχείρησης- Έγκριση
 139. Όπλα Πυροβόλα και Μη Πυροβόλα
 140. Παιδοκομικός Σταθμός για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας
 141. Παιδοκόμος
 142. Πανεπιστήμια
 143. Παραλήπτης Προϊόντων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
 144. Παραλία – Παροχή Διευκολύνσεων
 145. Παράσταση Δημόσια (Θεατρική, Χορευτική, Κινηματογραφική ή άλλη)
 146. Περιοδικές Εκδόσεις
 147. Πλανοδιοπώληση
 148. Πολιτικός Μηχανικός
 149. Πολιτικός Μηχανικός – Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
 150. Πρατήρια Πετρελαιοειδών
 151. Προστασία και Πρόληψη Κινδύνων στην Εργασία
 152. Ραδιοεξοπλισμός
 153. Ραδιοσυχνοτήτες – Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνιών
 154. Σποροπαραγωγική Επιχείρηση
 155. Σπόροι – Εμπορία
 156. Στέγη Αναπήρων
 157. Στέγη Ηλικιωμένων
 158. Συμπληρώματα Διατροφής – Διασυνοριακή Κυκλοφορία
 159. Συμπληρώματα Διατροφής – Εισαγωγή και Κυκλοφορία
 160. Συμπληρώματα Διατροφής – Λειτουργία Καταστήματος
 161. Συνεταιρισμός
 162. Συντηρητής Ηλεκτροσυσκευών
 163. Συντηρητής Ταμειακών Μηχανών
 164. Συσκευαστήριο Γεωργικών Προϊόντων
 165. Σύσταση Επιχείρισης
 166. Σχολείο
 167. Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 168. Σχολή Γυμναστικής
 169. Σχολή Εκπαίδευσης Χειριστών Αεροσκαφών
 170. Σχολή Οδηγών
 171. Ταριχευτής
 172. Ταχογράφοι σε Οχήματα
 173. Ταχυδρομική Υπηρεσία – Καθολική
 174. Ταχυδρομική Υπηρεσία – Μη Καθολική
 175. Τελωνειακής Αποταμίευσης Αποθήκη
 176. Τεχνικός Ηλεκτρολογίας (Ανώτερος)
 177. Τεχνικός Οπτικός
 178. Τεχνίτης Αμαξωμάτων
 179. Τεχνίτης Αντλιών Πετρελαιοκινητήρων
 180. Τεχνίτης Βαφής Οχημάτων
 181. Τεχνίτης Ελαστικών Οχημάτων
 182. Τεχνίτης Ευθυγράμμισης Συστήματος Διεύθυνσης Οχημάτων
 183. Τεχνίτης Οργάνων Οχημάτων
 184. Τεχνίτης Συστημάτων Εξαγωγής Καυσαερίων
 185. Τεχνίτης Ψυγείων (ραδιατέρ) Οχημάτων
 186. Τουρισμός και Ταξίδια – Λειτουργία Γραφείου
 187. Τροφίμων Επιστήμονας
 188. Τροφίμων Τεχνολόγος
 189. Τροφίμων Χειριστής
 190. Τρόφιμα Ζωϊκής Προέλευσης – Μεταφορά
 191. Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας
 192. Φαρμακείο
 193. Φαρμακευτικά Προϊόντα – Χονδρική Πώληση
 194. Φαρμακούχες Ζωοτροφές, Διάθεση
 195. Φορολογική Αποθήκη
 196. Φορολογούμενος – Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών
 197. Φορολογούμενος – μη φυσικό πρόσωπο
 198. Φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο
 199. ΦΠΑ – Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
 200. Φροντιστηρίο
 201. Φροντιστής
 202. Φροντιστής Ζώων
 203. Φυτά και Φυτικά Προιόντα
 204. Φυτικό Πολλαπλασιαστικό Υλικό – Παραγωγή και Εμπορία
 205. Χημικός
 206. Χημικός Μηχανικός
 207. Χημικός Μηχανικός – Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
 208. Χρωματοσφαίριση
 209. Χωροταξία – Πολεοδομία (Μηχανική Επιστήμη)
 210. Χωροταξία – Πολεοδομία (Μηχανική Επιστήμη)- Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών

Εν όψει του αυξανόμενου και εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, η Κυβέρνηση έχει πάρει αρκετά μέτρα για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, τόσο στη διεθνή όσο και στην τοπική αγορά με σκοπό να επιτύχει σταθερή και αυτοσυντηρούμενη ανάπτυξη και να μεγιστοποιήσει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, έχοντας μελετήσει σε βάθος τρόπους για την ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της οικονομίας, η Κυβέρνηση έχει εισαγάγει ένα πλαίσιο κινήτρων μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας εναρμόνισης με την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο γενικότερα.

Οι βασικοί στόχοι που αποτελούν τον κύριο πυρήνα του πλαισίου των κυβερνητικών μέτρων είναι:

 • προσέλκυση και ανάπτυξη νέων βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας και προϊόντων έντασης δεξιοτήτων·
 • βοήθεια και ανασυγκρότηση των παραδοσιακών οικονομικών τομέων της Κύπρου·
 • βελτίωση της παραγωγικότητας και των εργατικών δεξιοτήτων·
 • προσέλκυση ξένων επενδύσεων έντασης κεφαλαίου.

Τα κύρια κίνητρα και σχέδια περιγράφονται εν συντομία κατωτέρω. Παρακαλώ σημειώστε ότι τα διάφορα σχέδια κινήτρων υπόκεινται σε αλλαγές.

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ)

To Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας λειτουργεί με γενικό σκοπό την προώθηση της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 1996, με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία του τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την ανάπτυξη των κατάλληλων προϋποθέσεων για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

Οι δύο βασικοί πυλώνες λειτουργίας του Ιδρύματος περιλαμβάνουν:

α) την ανάπτυξη και διαχείριση Εθνικών Προγραμμάτων υποστήριξης δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, και

β) την προώθηση της συμμετοχής κυπριακών ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων και Κύπριων ερευνητών στα Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας που προκηρύσσονται κατά καιρούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και άλλους διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς Οργανισμούς.

Συμπληρωματικά, στις πιο πάνω δραστηριότητες του Ιδρύματος περιλαμβάνεται η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του κοινού για θέματα έρευνας και καινοτομίας, η εκπροσώπηση της Κύπρου σε ευρωπαϊκές και άλλες Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας, Δίκτυα και πρωτοβουλίες σχετικές με το αντικείμενο, η πραγματοποίηση μελετών και υποβολή εισηγήσεων προς τις αρμόδιες αρχές για την ανάπτυξη δράσεων περαιτέρω στήριξης του τομέα ΕΤΑΚ στην Κύπρο, κ.α.

Ένας μεγάλος αριθμός έργων και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων χρηματοδοτούνται μέσω των Προγραμμάτων του ΙΠΕ. Ειδικότερα, στην παρούσα φάση το Ίδρυμα βρίσκεται στο στάδιο σχεδιασμού του νέου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, το οποίο θα υλοποιηθεί κατά την περίοδο 2016-2020. Ή ανακοίνωση του νέου Προγράμματος Πλαισίου αναμένεται να γίνει εκ μέρους του Ιδρύματος περί τις αρχές του 2016.

Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας 

Η βιομηχανική ανάπτυξη είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Κυπριακής Κυβέρνησης, αφού αποτελεί ουσιώδες συστατικό της οικονομικής πολιτικής. Η Κύπρος ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει την ευκαιρία στις Κυπριακές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε διάφορα κοινοτικά προγράμματα σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, των νέων/καινοτόμων προϊόντων, την ανάπτυξη προϊόντων, την εμπορία και προώθηση, την επαγγελματική εκπαίδευση, την εξειδίκευση και εμπειρογνωμοσύνη με στόχο την ενίσχυση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης τους.

Η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στοχεύει μεταξύ άλλων στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης του μεταποιητικού τομέα ή/και άλλων τομέων παροχής υπηρεσιών και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Υπηρεσία εισήγαγε ένα πλαίσιο κινήτρων κυρίως μέσω στοχευμένων Σχεδίων Χορηγιών, σύντομη περιγραφή των οποίων δίδεται κατωτέρω:

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι κυριότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν τη τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητά τους, η δημιουργία νέων μονάδων, η τόνωση της επιχειρηματικότητας καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Κυβέρνηση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων 

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων. Οι κυριότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν τη τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητα τους, η δημιουργία νέων μονάδων, η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το Σχέδιο χρηματοδοτείται με κρατικούς πόρους και εφαρμόζεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de-minimis). 

Γυναικεία / Νεανική Επιχειρηματικότητα

Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Κυβέρνηση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και αποσκοπούν στην ενθάρρυνση γυναικών και νέων ανθρώπων να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις σε στοχευμένες δραστηριότητες στους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών, του τουρισμού και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία νέων βιώσιμων, δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μεταποίηση / Εμπορία / Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων

Το Μέτρο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σκοπός του Μέτρου είναι η αναβάθμιση και δημιουργία σύγχρονων μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Το Μέτρο παρέχει κίνητρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές και συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων, σύγχρονων μεθόδων παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και τη αξιοποίηση ντόπιων πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης με αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία και την ενίσχυση του εισοδήματος των γεωργών. 

Μέτρο Επενδύσεων σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας, Υποδομές Οινοποιίας και Εμπορίας Οίνων

Το Μέτρο 3α χρηματοδοτείται κατά 100% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα 2014-2018, συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης €23,23 εκατ.

Το Μέτρο στοχεύει στην ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας μέσω της παροχής κινήτρων υπό μορφή χορηγίας σε ποσοστό 40% επί των επιλέξιμων δαπανών που περιλαμβάνουν υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, υποδομές οινοποιίας ή/και εμπορίας οίνων, καινούργια μηχανήματα/ εξοπλισμό, κτήρια και γενικά έξοδα, οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα στον οινοποιητικό κλάδο.

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Το Σχέδιο Χορηγιών για ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας αποσκοπεί στην υποστήριξη και ενίσχυση υφιστάμενων, νεοσύστατων και άλλων επιχειρήσεων που επενδύουν στην έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, καθώς και/ή σε καινοτόμες διεργασίες και διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους. Επίσης, αποσκοπεί στη στήριξη νεοσύστατων καινοτόμων επιχειρήσεων (startups) που προτίθενται να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και διεργασίες στην αγορά και στην προώθηση συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων. 
Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Κυβέρνηση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Προώθηση Εμπορίου Προϊόντων

Σχέδια Χορηγιών

Ο Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων ασχολείται με την προώθηση των γεωργικών προϊόντων, που εμπίπτουν στο Παράρτημα 1 της Συνθήκης (ΕΚ) και των βιομηχανικών προϊόντων, εφαρμόζοντας επτά Σχέδια που αφορούν ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και στις Τρίτες Χώρες.

· Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) προς Κυπριακές Επιχειρήσεις που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στην Ενιαία Αγορά και Τρίτες Χώρες·

· Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και τις Τρίτες Χώρες·

· Μέτρο 1 – Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

· Μέτρο 2 – Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες, οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

· Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας “De Minimis” σε κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού συμμετέχει με κρατικό περίπτερο·

· Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας “De Minimis” σε κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης ή/και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων για ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό (εκθέσεις εντός του 2016)·

· Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας “De Minimis” σε κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης ή/και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων για διερεύνηση ξένων αγορών.

Προώθηση Υπηρεσιών 

Ο Τομέας Προώθησης Εμπορίου Υπηρεσιών εφαρμόζει δύο Σχέδια που αφορούν ενέργειες προβολής/ προώθησης των υπηρεσιών που προσφέρονται στην Κύπρο. Μέσω αυτών των σχεδίων παρέχεται οικονομική ενίσχυση με βάση τον κανόνα «De Minimis», για κάλυψη των Κύπριων εξαγωγέων υπηρεσιών που συμμετέχουν σε εκθέσεις στο εξωτερικό.

Τα εν λόγω σχέδια παρατίθενται πιο κάτω:

• Σχέδιο Ενισχύσεων με βάση τον κανόνα “De minimis”, σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού. Δικαιούχοι είναι οι κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και επιχειρήσεις ανάπτυξης γης·

• Σχέδιο Ενισχύσεων με βάση τον κανόνα “De minimis”, σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό που οργανώνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Δικαιούχοι είναι οι κυπριακές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και επιχειρήσεις ανάπτυξης γης.

Διασφάλιση Ποιότητας

Στα πλαίσια των προσπαθειών για βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, η Κυβέρνηση έχει εισαγάγει αριθμό σχεδίων:

Έλεγχος Προϊόντων 

Σκοπός του σχεδίου είναι να βοηθήσει υφιστάμενες ή νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα να καλύψουν έξοδα για εργαστηριακούς ελέγχους προϊόντων, δοκιμές και/ή αναλύσεις και βαθμονόμηση μετρήσεων και έλεγχο οργάνων στο εξωτερικό. Το σχέδιο εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που τα ντόπια εργαστήρια δεν μπορούν να καλύψουν τις πιο πάνω ανάγκες. 

Υποδομές Εργαστηρίων

Κύριος σκοπός του σχεδίου είναι να ενισχύσει την υποδομή εργαστηρίων με την παροχή βοήθειας σε υφιστάμενα ή νέα εργαστήρια για να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε εξοπλισμό ελέγχου προϊόντων.

Το σύστημα HACCP

Το σχέδιο σκοπό έχει να βοηθήσει και να δώσει κίνητρα στις εταιρείες της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών να εφαρμόσουν το σύστημα HACCP. Πρόκειται για μια συστηματική προσέγγιση στην εκτίμηση κινδύνου, όπως και στον έλεγχο μικροβιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων που σχετίζονται με οποιαδήποτε διαδικασία παραγωγής τροφίμων. 

Ενέργεια και Περιβάλλον

H Υπηρεσία Ενέργειας έχει ως αποστολή τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της Κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της ενέργειας, με κύριο στόχο:

 • τη διασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού·
 • την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας ως η πλέον αξιόλογη εγχώρια πηγή ενέργειας·
 • την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τον πλέον αποδοτικό τρόπο·
 • την ολοκλήρωση και τη επίβλεψη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και αδιάλειπτης κάλυψης των ενεργειακών αναγκών των καταναλωτών με σωστής ποιότητας προϊόντα και σε προσιτές τιμές και με παράλληλη προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, καθώς επίσης με τη δημιουργία των απαραίτητων ενεργειακών υποδομών·
 • τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ενεργειακής πολιτικής σε συνάρτηση με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

Οι κύριοι στόχοι της Υπηρεσίας Ενέργειας είναι: 

1. Βέλτιστη Λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας

Υφιστάμενη Κατάσταση

Το ενεργειακό σύστημα της Κύπρου είναι μικρό και απομονωμένο χωρίς διασύνδεση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε εισαγωγές υγρών καυσίμων. Η μοναδική υπαλλακτική μορφή ενέργειας που υπάρχει σήμερα είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με συνεισφορά 8.6% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της χώρας το 2014.
Η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, περιορίζει σε σημαντικό βαθμό τον ανταγωνισμό με αποτέλεσμα το κόστος του ηλεκτρισμού στην Κύπρο να βρίσκεται στις ψηλότερες θέσεις σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την ανάκαμψη της οικονομίας και μειώνει την ανταγωνιστικότητα της χώρας, ενώ παράλληλα επιδεινώνει περεταίρω υφιστάμενα κοινωνικά προβλήματα, όπως είναι η ενεργειακή φτώχεια.
Η έλλειψη ανταγωνισμού στον τομέα του ηλεκτρισμού ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι υφιστάμενοι Κανόνες Αγοράς που εγκρίθηκαν από το 2004 δεν έτυχαν πρακτικής εφαρμογής, ούτε και διασφαλίζουν την συμμετοχή των ΑΠΕ στην ανταγωνιστική αγορά, τη στιγμή που η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ (κυρίως με τη χρήση ΦΒ συστημάτων) είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τη συμβατική παραγωγή. ‘Ένας άλλος παράγοντας που δυσχεραίνει τη λειτουργία μας ανταγωνιστικής αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, είναι το γεγονός ότι οι θεσμοί που εμπλέκονται στη λειτουργία της αγοράς, όπως είναι ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, δεν είναι πλήρως ανεξάρτητοι. 
Για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος της χώρας, η Κυβέρνηση εξετάζει την εισαγωγή φυσικού αερίου για χρήση, σε πρώτο στάδιο, στην ηλεκτροπαραγωγή, είτε μέσω της διαδικασίας της ενδιάμεσης λύσης που προωθείται από τη ΔΕΦΑ, είτε μέσω της αξιοποίησης των υφιστάμενων ή/ και μελλοντικών γηγενών κοιτασμάτων.
Όσον αφορά τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι για διαπίστωση της ποιότητας των καυσίμων με τη χρήση της Κινητής Εργαστηριακής Μονάδας, για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και για διαπίστωση της συμμόρφωσης της αγοράς σε σχέση με την ενεργειακή σήμανση προϊόντων. Επιπλέον, λειτουργεί διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών ηλιακών θερμικών τεχνολογιών με σκοπό την υποβοήθηση της ντόπιας βιομηχανίας να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων της και την πραγματοποίηση εξαγωγών.

Ο ετήσιος εθνικός ενεργειακός ισολογισμός ο οποίος ετοιμάζεται από την Υπηρεσία Ενέργειας αποτελεί εργαλείο μέσω του οποίου αξιολογείται η επίτευξη των εθνικών στόχων στον τομέα της ενέργειας και τη βάση για μελλοντικούς σχεδιασμούς.

Ενέργειες/Δραστηριότητες:

Δραστηριότητα 1: Δημιουργία των απαραίτητων ενεργειακών υποδομών

Η Κύπρος προωθεί την υλοποίηση πέντε έργων που έχουν επιλεγεί από την Ε. Επιτροπή ως Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος, τρία στον τομέα του ηλεκτρισμού και δύο στον τομέα του Φυσικού Αερίου (ΦΑ). Η υλοποίηση της διασύνδεσης της Κύπρου με τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας ενδέχεται να επιφέρει άμεσες μειώσεις στις τιμές του ηλεκτρισμού και θα συμβάλει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και στην αύξηση του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή.

Στον τομέα των πετρελαιοειδών, προγραμματίζεται η απομάκρυνση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων από τη Λάρνακα με προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις υγραερίου και η αποκρατικοποίηση της ΚΕΤΑΠ. Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία από τον ΚΟΔΑΠ ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων για τη φύλαξη των εθνικών στρατηγικών αποθεμάτων, αφού αυτό θα μειώσει το κόστος διατήρησης αποθεμάτων και θα δώσει σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα για άμεση χρησιμοποίηση των αποθεμάτων αυτών σε περίπτωση αιφνίδιας ενεργειακής κρίσης.

Δραστηριότητα 2: Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού

Οι υφιστάμενοι Κανόνες Αγοράς θα τύχουν τροποποίησης και θα υιοθετηθεί ένα νέο μοντέλο αγοράς το οποίο θα ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό και θα διευκολύνει τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού. Παράλληλα, θα τροποποιηθεί η υφιστάμενη νομοθεσία ώστε να συνάδει με το νέο μοντέλο λειτουργίας της αγοράς και να διασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία των θεσμών που εμπλέκονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Δραστηριότητα 3: Εποπτεία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία στην Κυπριακή αγορά, θα πρέπει να διατίθενται πετρελαιοειδή εντός των νομοθετικά καθορισμένων προδιαγραφών, ώστε να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία των οχημάτων και των μηχανημάτων και να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Επίσης θα πρέπει να προωθούνται ενεργειακά προϊόντα που να πληρούν τις νομοθετικά καθορισμένες προδιαγραφές οικολογικού σχεδιασμού και να φέρουν την κατάλληλη ενεργειακή σήμανση, με στόχο την προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών και την προώθηση των ενεργειακά αποδοτικότερων προϊόντων.

2. Προώθηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίηση των Εγχώριων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Υφιστάμενη Κατάσταση

Η έλλειψη μακροχρόνιας στρατηγικής για την προώθηση των ΑΠΕ σε συνδυασμό με τη μη έγκαιρη δρομολόγηση εφαρμογής μέτρων για την επίλυση συγκεκριμένων τεχνικών περιορισμών που αντιμετωπίζει το ηλεκτρικό δίκτυο λόγω του απομονωμένου χαρακτήρα του, καθυστερούν και περιορίζουν την ανάπτυξη των ΑΠΕ στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, με το ποσοστό της διείσδυσης να περιορίζεται στο 8,6% για το 2014, παρά τις πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες που υπάρχουν.

Για την αντιμετώπιση των τεχνικών προκλήσεων του ηλεκτρικού συστήματος και τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ μέσα στα πλαίσια θέσπισης μιας μακροχρόνιας εθνικής στρατηγικής που θα καλύψει την περίοδο 2014-2030, το Υπουργείο προωθεί τη διενέργεια σχετικής μελέτης με τεχνική υποστήριξη από τον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας IRENA και το Joint Research Center (JRC) της Ε. Επιτροπής.

Ο εθνικός υποχρεωτικός στόχος για τις ΑΠΕ αφορά την αύξηση του ποσοστού συνεισφοράς τους στην ακαθάριστη τελική ενεργειακή κατανάλωση του 2020 στο 13% και τη συνεισφορά τους στην τελική κατανάλωση στις μεταφορές στο 10%. Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων έχει καταρτιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2010-2020 και έχουν καθοριστεί τόσο τα μέτρα που απαιτούνται όσο και οι ενδεικτικοί ενδιάμεσοι στόχοι. Το πιο πάνω σχέδιο σήμερα βρίσκεται υπό αναθεώρηση, ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι νέες τεχνολογίες και εξελίξεις στους τομείς των ΑΠΕ καθώς και οι νέες προκλήσεις, όπως η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, τα ηλεκτρικά οχήματα, η έλευση του ΦΑ καθώς και η πιθανή ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με άλλη χώρα.

Οι εθνικές υποχρεώσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας προκύπτουν από την εφαρμογή των ευρωπαϊκών και εθνικών νομοθεσιών και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων υποχρεώσεις για λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας κατά τον ενεργειακό εφοδιασμό και κατά τη χρήση της ενέργειας, ενημέρωση των πολιτών και εκπαίδευση των επαγγελματιών ενέργειας. Όλες οι υποχρεώσεις της χώρας που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2020 όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, περιγράφονται αναλυτικά στο 3ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση που υποβλήθηκε στην Ε. Επιτροπή τον Απρίλιο του 2014. Σημαντική είναι η ανάγκη που εντοπίζεται για καθορισμό εθνικής μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την εξοικονόμηση ενέργειας την περίοδο 2020-2030, που να ποσοτικοποιεί το εθνικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας μετά το 2020 και να εντοπίζει τα οικονομικά αποδοτικότερα μέτρα αξιοποίησης του.

Ενέργειες/Δραστηριότητες:

Δραστηριότητα 1: Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

Καθορισμός μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για την εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι το 2030 και υλοποίηση των εθνικών στόχων και νομοθετικών υποχρεώσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως αυτές περιγράφονται στο 3ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση και όπως απαιτούνται από Ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθεσίες.

Δραστηριότητα 2: Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Καθορισμός μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2030, υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) για επίτευξη των εθνικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2020 και περεταίρω διείσδυση των ΑΠΕ στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας με τον βέλτιστο οικονομικό τρόπο.

Παρέχει τη δυνατότητα για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε οποιαδήποτε τράπεζα της Κύπρου, σε οποιοδήποτε νόμισμα.

Οι διατραπεζικές συναλλαγές γίνονται χωρίς συναλλαγματικούς περιορισμούς. Υπάρχει η δυνατότητα για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο, για άτομα ή εταιρείες που είναι κάτοικοι Κύπρου ή προέρχονται από το εξωτερικό. Μάθετε πιο κάτω ποιά σχετικά έγγραφα απαιτούνται για το άνοιγμα προσωπικού (κατοίκου εξωτερικού) τραπεζικού λογιαριασμού ή άνοιγμα λογιαριασμού Κυπριακής ή Ελληνικής εταιρείας.

Η Κύπρος σαν ένα μοντέρνο χρηματοοικονομικό κέντρο που παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες διαθέτει ένα σύγχρονο τραπεζικό σύστημα στο οποίο δραστηριοποιούνται τόσο τοπικές τράπεζες καθώς και τραπεζικά ιδρύματα με παγκόσμια παρουσία και με κύριο σκοπό της εξυπηρέτηση εταιρειών και επιχειρηματιών διεθνών δραστηριοτήτων.
Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα και τα κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα μετά τις δύσκολες μέρες του 2013 είναι πλήρως κεφαλαιοποιημένα υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχουν ανακάμψει πλήρως και παρέχουν απρόσκοπτα υπηρεσίες προς όλους του πελάτες τους.
Αξιολογημένος αντιπρόσωπος παρέχει τη δυνατότητα για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε οποιαδήποτε τράπεζα της Κύπρου, σε οποιοδήποτε νόμισμα και οι χρηματικές μεταφορές γίνονται χωρίς συναλλαγματικούς περιορισμούς.
Για άνοιγμα λογαριασμού στην Κύπρο, προσωπικού ή εταιρικού μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα διεκπεραιώσουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες χωρίς την ανάγκη να ταξιδέψετε στη Κύπρο. Για τις Κυπριακές τράπεζες ο πελάτης θα πρέπει να εκπροσωπηθεί από εγκεκριμένο γραφείο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών όπως την Εταιρεία μας. Κάθε κυπριακή τράπεζα υποχρεούται μέσα σε διάστημα 6 μηνών να πραγματοποιήσει συνάντηση μαζί σας ή να διεξάγει βιντεοσυνάντηση (skype call).
Υπάρχει η δυνατότητα για άνοιγμα λογαριασμού στην Κύπρο, για άτομα ή εταιρείες που είναι κάτοικοι Κύπρου ή προέρχονται από το εξωτερικό. Για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε Ελληνικές Εταιρείες.
Οι τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόμαστε προσφέρουν διαδικτυακές υπηρεσίες (internet banking) στους πελάτες τους, υπηρεσίες με τις οποίες μπορείτε να πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς την ανάγκη παρουσίας του πελάτη στο υποκατάστημα.

Έγγραφα που απαιτούνται για άνοιγμα προσωπικού (κατοίκου εξωτερικού) τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο 

 1. Διαβατήριο ή Ταυτότητα
 2. Αποδεικτικό διεύθυνσης  μόνιμης κατοικίας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΚΟ)
 3. Βιογραφικό σημείωμα
 4. Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της ΚΤC για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού

Έγγραφα που απαιτούνται για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού Κυπριακής Εταιρείας στην Κύπρο

 1. Επίσημα εταιρικά πιστοποιητικά (μετόχων, εγγεγραμμένου γραφείου, σύστασης, Διευθυντή και Γραμματέα)
 2. Ιδρυτικό και Καταστατικό
 3. Καταπίστευμα μεταξύ του τελικού δικαιούχου και του εγγεγραμμένου μετόχου (όπου εφαρμόζεται)
 4. Έγγραφα ταυτοποίησης τελικού δικαιούχου (διαβατήριο ή ταυτότητα και αποδεικτικό διεύθυνσης μόνιμης διαμονής)

Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού στο εξωτερικό 

Η Bs Business Solutions έχει αναπτύξει δίκτυο με διεθνή τραπεζικά ιδρύματα στα οποία ως αξιολογημένος αντιπρόσωπος έχει τη δυνατότητα να αιτείται και να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε νόμισμα για νομικά και φυσικά πρόσωπα.
Για άνοιγμα λογαριασμού, προσωπικού ή εταιρικού στο εξωτερικό μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα διεκπεραιώσουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες χωρίς τη ανάγκη να ταξιδέψετε.