Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων

Αναμένεται ανακοίνωση του Β΄Κύκλου της δράσης εντός του 1ου τριμήνου του 2017. Στην ανακοίνωση, μέσω της οποίας θα δημοσιευθεί η πρόσκληση, θα δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να γνωρίσουν τις τέσσερις ημερομηνίες, κατά τις οποίες θα ανοίξει το σύστημα

υποβολών, ώστε να έχουν όλο τον απαραίτητο χρόνο για την προετοιμασία και υποβολή ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων.
Σημαντικά σημεία της δράσης/προγράμματος:
 • Επιδότηση έως 50% για Μεταποίηση, Εμπόριο & Υπηρεσίες
 • Μπορούν να συμμετέχουν  Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 1. α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και  τηρούν  βιβλία  Β΄  και  Γ”  κατηγορίας,  οι  οποίες  μέχρι 31.12.2015 έχουν  κλεισμένες  δύο  ή  περισσότερες  διαχειριστικές χρήσεις ή   β.  Νέες  επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στους  8  στρατηγικούς  τομείς  προτεραιότητας  και  δεν  εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
 2. Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (Παράρτημα VI) και
 3. Διαθέτουν  κατά  την  έγκριση    του  επενδυτικού  σχεδίου  τον  ΚΑΔ  που  αφορά  στο  επενδυτικό  σχέδιο, εφόσον  αυτός  είναι  διαφορετικός  από  τον/ους  ΚΑΔ,  στους  οποίους  ήδη  δραστηριοποιείται  η  επιχείρηση.

Επιδοτούνται με  ποσό 15.000€ έως 200.000€ και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015. Επενδυτικό  σχέδιο με προϋπολογισμό μικρότερο των 15.000€ είναι μη επιλέξιμο.  Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Επιδοτούνται για

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Ενέργειες  για  την  κατοχύρωση  ευρεσιτεχνιών  και  την  προστασία  της  πνευματικής ιδιοκτησίας  σε  εθνικό, ευρωπαϊκό  και  διεθνές  επίπεδο  ή  για  την  απόκτηση  και  χρήση  πατεντών  και  για  τη  μεταφορά  τεχνογνωσίας.
 • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω αύξησης της χρήσης ΤΠΕ
 • Προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους   o Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών  Επιχειρήσεων Joint‐Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
 • Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)