Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, κ.α.)

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 110.000.000€.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του Λιανικού Εμπορίου, της Εστίασης και της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία).

Κατηγορίες Παρεμβάσεις & Επιλέξιμες Δράσεις

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση επιχειρήσεων γύρω από τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:

    1. Εξοικονόμηση ενέργειας
    2. Ενσωμάτωση ΤΠΕ στην παρεχόμενη υπηρεσία
    3. Ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων
    4. Ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Επιχορήγηση

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.