Το ποσό που θα προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψετε από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες και οι οποίες πρέπει να αποδεικνύονται με επαρκή αιτιολόγηση και τεκμηρίωση.

Δάνεια με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 [Γ’ Κύκλος]

 • Εφόσον η επιχείρησή σας έχει συσταθεί μέχρι την 31/12/2019 το ποσό δεν θα υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά:€250.000
 • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών σας κατά το έτος 2019.
 • Εάν η επιχείρησή σας συστάθηκε εντός του 2020 ή του 2021 το ποσό του δανείου δεν θα υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά: €250.000

το ποσό που θα προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψετε από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες και οι οποίες πρέπει να αποδεικνύονται με επαρκή αιτιολόγηση και τεκμηρίωση.

Οι Εγγυήσεις του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ)εντάσσονται στο «Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».

Μπορείτε να λάβετε το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης σας κατά το έτος 2019, έως €250.000 ή για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί το 2020 ή το 2021 και δεν φέρουν οικονομικά στοιχεία του 2019, το ποσό θα προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες, έως €250.000.

Επιλέξιμες είναι οι Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί πριν την υποβολή του αιτήματος στην τράπεζα και δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών (holding companies), των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια :

 • κατά την 31.12.2019 είχαν κύκλο εργασιών έως €1.000.000 ή έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης προς την τράπεζα,
 • κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται ως προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014). Προκειμένου για Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές στις 31.12.2019, είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι:
 1. δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου
 2. δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή, εάν έχουν λάβει

ενίσχυση διάσωσης, έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει

τη σύμβαση εγγύησης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς την τράπεζα, και

 1. δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης ή, εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς την τράπεζα,
 2. κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της τράπεζας,
 3. είναι τραπεζικά ενήμερες και δεν διαθέτουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα ημερών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
 4. δεν συντρέχουν για αυτές λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017),
 5. δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης με απόφαση ΕΕ η ΔΕΕ,
 6. δεν έχει λάβει χρηματοδότηση με την εγγύηση της ΕΑΤ στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας (Α΄ και Β΄ Κύκλος),
 7. εάν είχαν ή έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους, όπως καταγγελία δανείου ή σχετικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών ή στην περίπτωση που έχουν παρουσιάσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά:

(α) εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή

(β) έχουν εξοφλήσει πλήρως την οφειλή τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή

(γ) εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά  την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Εξαιρούνται της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών, στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού, στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα και σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα το εθνικό δίκαιο.

 • Εφόσον η επιχείρησή σας έχει συσταθεί μέχρι την 31/12/2019 το ποσό δεν θα υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά:€250.000
 • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών σας κατά το έτος 2019.
 • Εάν η επιχείρησή σας συστάθηκε εντός του 2020 ή του 2021 το ποσό του δανείου δεν θα υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά: €250.000

το ποσό που θα προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψετε από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες και οι οποίες πρέπει να αποδεικνύονται με επαρκή αιτιολόγηση και τεκμηρίωση.

Οι Εγγυήσεις του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ)εντάσσονται στο «Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».

Μπορείτε να λάβετε το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης σας κατά το έτος 2019, έως €250.000 ή για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί το 2020 ή το 2021 και δεν φέρουν οικονομικά στοιχεία του 2019, το ποσό θα προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες, έως €250.000.

Επιλέξιμες είναι οι Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί πριν την υποβολή του αιτήματος στην τράπεζα και δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών (holding companies), των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια :

 • κατά την 31.12.2019 είχαν κύκλο εργασιών έως €1.000.000 ή έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης προς την τράπεζα,
 • κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται ως προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014). Προκειμένου για Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές στις 31.12.2019, είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι:
 1. δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου
 2. δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή, εάν έχουν λάβει

ενίσχυση διάσωσης, έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει

τη σύμβαση εγγύησης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς την τράπεζα, και

 1. δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης ή, εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς την τράπεζα,
 2. κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της τράπεζας,
 3. είναι τραπεζικά ενήμερες και δεν διαθέτουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα ημερών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
 4. δεν συντρέχουν για αυτές λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017),
 5. δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης με απόφαση ΕΕ η ΔΕΕ,
 6. δεν έχει λάβει χρηματοδότηση με την εγγύηση της ΕΑΤ στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας (Α΄ και Β΄ Κύκλος),
 7. εάν είχαν ή έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους, όπως καταγγελία δανείου ή σχετικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών ή στην περίπτωση που έχουν παρουσιάσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά:

(α) εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή

(β) έχουν εξοφλήσει πλήρως την οφειλή τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή

(γ) εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά  την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Εξαιρούνται της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών, στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού, στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα και σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα το εθνικό δίκαιο.

Εφόσον η επιχείρησή σας έχει συσταθεί μέχρι την 31/12/2019 το ποσό δεν θα υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά:

€250.000

το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών σας κατά το έτος 2019.

Εάν η επιχείρησή σας συστάθηκε εντός του 2020 ή του 2021 το ποσό του δανείου δεν θα υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά:

€250.000

το ποσό που θα προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψετε από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες και οι οποίες πρέπει να αποδεικνύονται με επαρκή αιτιολόγηση και τεκμηρίωση.

Οι Εγγυήσεις του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ)εντάσσονται στο «Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».

Μπορείτε να λάβετε το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης σας κατά το έτος 2019, έως €250.000 ή για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί το 2020 ή το 2021 και δεν φέρουν οικονομικά στοιχεία του 2019, το ποσό θα προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες, έως €250.000.

Επιλέξιμες είναι οι Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί πριν την υποβολή του αιτήματος στην τράπεζα και δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών (holding companies), των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια :

 • κατά την 31.12.2019 είχαν κύκλο εργασιών έως €1.000.000 ή έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης προς την τράπεζα,
 • κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται ως προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014). Προκειμένου για Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές στις 31.12.2019, είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι:
 1. δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου
 2. δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή, εάν έχουν λάβει

ενίσχυση διάσωσης, έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει

τη σύμβαση εγγύησης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς την τράπεζα, και

 1. δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης ή, εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς την τράπεζα,
 2. κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της τράπεζας,
 3. είναι τραπεζικά ενήμερες και δεν διαθέτουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα ημερών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
 4. δεν συντρέχουν για αυτές λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017),
 5. δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης με απόφαση ΕΕ η ΔΕΕ,
 6. δεν έχει λάβει χρηματοδότηση με την εγγύηση της ΕΑΤ στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας (Α΄ και Β΄ Κύκλος),
 7. εάν είχαν ή έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους, όπως καταγγελία δανείου ή σχετικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών ή στην περίπτωση που έχουν παρουσιάσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά:

(α) εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή

(β) έχουν εξοφλήσει πλήρως την οφειλή τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή

(γ) εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά  την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Εξαιρούνται της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών, στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού, στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα και σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα το εθνικό δίκαιο.

Παράρτημα VIII_Πίνακας δικαιολογητικών πελατών αρμοδιότητας ΔΠΜ και ΔΛ

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας;