Διοίκηση Επιχειρήσεων – Management

Στο σημερινό δυναμικό περιβάλλον οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις, ώστε να εξασφαλίζουν την επιβίωση και ανάπτυξή τους.

Η συνεχής αναζήτηση για τη βελτιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών οδηγεί στην αναδιοργάνωση του περιβάλλοντος λειτουργίας της επιχείρησης.

Στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαχείρισης των επιχειρησιακών πόρων επιτυγχάνεται

 • μείωση κόστους

 • αύξηση της παραγωγικότητας

 • ικανοποίηση των αναγκών αγοράς

 • μεγιστοποίηση κερδών

Τα βήματα που ακολουθούνται είναι

 • η επανεξέταση των επιχειρησιακών λειτουργιών

 • η εξεύρεση βελτιωμένων πρακτικών  και νέων μεθόδων

 • η εφαρμογή  αναβαθμισμένων αλλά απλοποιημένων διαδικασιών

Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας και καθορίζουμε κοινούς στόχους. Εξετάζουμε τις πιο κατάλληλες λύσεις, παρακολουθούμε την υλοποίησή τους και αξιολογούμε τα αποτελέσματα.

Οργάνωση επιχειρήσεων Δόμηση επιχείρησης

Η κατάλληλη οργανωτική δομή και η θέσπιση αποτελεσματικών διαδικασιών, διασφαλίζουν την αποδοτικότερη λειτουργία της επιχείρησης και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών με απώτερο στόχο:

 • την αύξηση της αποτελεσματικότητας

 • τη μείωση του κόστους και

 • τη μεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης

Διαχείριση αλλαγής (change management)

Σε ένα συνεχώς μεταβλητό περιβάλλον μια επιχείρηση οφείλει να αλλάζει συνεχώς για να πετυχαίνει τους στόχους της.

Η διαχείριση αλλαγών είναι η διαδικασία, τα εργαλεία και οι τεχνικές για τη διαχείριση της ανθρώπινης πλευράς της αλλαγής για να επιτευχθεί το απαιτούμενο επιχειρηματικό αποτέλεσμα.

​Intelligence

​Μέσα από την εμπειρία μας και αναλύοντας τις ανάγκες μιας ΜΜΕ δημιουργήσαμε ένα πακέτο εργαλείων που προσαρμόζεται αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες.

 • Δείκτες διοικητικής λογιστικής

 • Δείκτες απόδοσης επιχείρησης

 • Δείκτες πωλήσεων

 • Δείκτες κόστους