Στρατηγική marketing

ΕΣΠΑ

Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 - 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Προετοιμασία

Στρατηγικός σχεδιασμός

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Επιχειρηματικά Σχέδια

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΜΜΕ εμπορίου και παροχής υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2016).
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν τις 22/02/2019
 • απασχολούν τουλάχιστον 2 εργαζομένους (2 ΕΜΕ) κατά το τελευταίο έτος.
 • λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000€ έως 100.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα
 • Λογισμικά – Ιστοσελίδες – Eshop
 • Πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών
 • Δαπάνες συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις (εσωτερικού – εξωτερικού)

Οι υποβολές στη Δράση ξεκινούν από 12/3/2019 έως 14/6/2019. 

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως 18 μήνες από την απόφαση ένταξης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΜΜΕ εμπορίου και παροχής υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας