Αναμένετε και πάλι η  δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19»

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον covid 19

Στους μήνες Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2020

Πιο συγκεκριμένα:

 1. Πέραν των 200.000.000,00 ευρώ, επιπλέον 50.000.000,00 ευρώ θα διατεθούν αποκλειστικά σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως και εννέα (9) άτομα προσωπικό (με βάση ΕΜΕ έτους 2019).
 2. Προστίθενται oι μορφές επιχειρήσεων: Συμπλοιοκτησία, επιπλέον «Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ), Σύλλογοι/Σωματεία και Ιδρύματα, εφ όσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο.»
 3. Προστίθενται «οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών  (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)»
 4. Eπιπλέον ΚΑΔ που δικαιούνται στήριξης, όπως παραγωγή ζάχαρης, κακάο, σοκολάτας, βύνης (10.81, 10.82, 11.06), χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών (46.22), φρούτων και λαχανικών (46.31), κρέατος και προϊόντων κρέατος (46.32) και εκμετάλλευση περιπτέρων (47.19.10.02). Επιπλέον στις επιχειρήσεις που θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, θα περιλαμβάνεται και ο κλάδος των Ασφαλιστών και συγκεκριμένα οι ασφάλειες (65.11 και 65.12), η αντασφάλιση (65.20), η αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών (66.21), οι δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών (66.22), άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (66.29). (73.12)  Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι οι εξής:

 1. Να δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια που αφορά η πρόσκληση.
 2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της αναλυτικής πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση.
 5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την ενίσχυση (με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης) μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 σε 10 ακόμη περιφέρειες της χώρας:

 • Έκλεισε. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου , Περίοδος υποβολής  14/10/2020 νέα παράταση υποβολής έως 14/01/2021 
 • Έκλεισε. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περίοδος υποβολής, 21/10/2020 – 02/12/2020
 • Έκλεισε. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περίοδος υποβολής  2/10/2020 έως 11/11/2020 (ώρα: 15.00΄)
 • Έκλεισε. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περίοδος υποβολής  13/10/2020 έως 17/11/2020
 • Έκλεισε. Περιφέρεια Κρήτης, Περίοδος υποβολής, 13/10/2020 έως 27/11/2020 (ώρα: 15.00΄)
 • Έκλεισε. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περίοδος υποβολής, 6/10/2020 έως 04/11/2020 (ώρα: 15.00΄)
 • Έκλεισε. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περίοδος υποβολής, 8/10/2020 έως 06/11/2020 
 • Έκλεισε. Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περίοδος υποβολής, 8/10/2020 νέα παράταση υποβολής έως 12/01/2021
 • Έκλεισε. Περιφέρεια Ηπείρου, Περίοδος υποβολής, 15/10/2020 νέα παράταση υποβολής έως 23/12/2020
 • Έκλεισε. Περιφέρεια Αττικής, Περίοδος υποβολής, 23/10/2020 νέα παράταση υποβολής έως 20/01/2021
 • Ενεργό.   Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περίοδος υποβολής, προτάσεων 4/11/2020 έως 18/3/2021
 • Έκλεισε. Περιφέρεια Θεσσαλίας Περίοδος υποβολής: 14/12/2020 – 1/3/2021

Σημειώνεται ότι στις επιλέξιμες νομικές μορφές περιλαμβάνονται και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν.4430/2016.

 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι επιχειρήσεις της κάθε Περιφέρειας που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας της έξαρσης της νόσου COVID-19 σημαίνει ότι οι εν λόγω ζημίες δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, είναι σημαντικής κλίμακας και ως εκ τούτου, δημιουργούν για τις επιχειρήσεις συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνθήκες της αγοράς στις οποίες λειτουργούν κανονικά. Ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες είναι καλά προετοιμασμένες για τους εγγενείς κινδύνους της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητά τους.

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα. Το παρόν μέτρο θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ έως τις 31/12/2020, στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου COVID-19. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 250.000.000,00 ΕΥΡΩ.

Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της στήριξης που στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής με τη μείωση των κύριων περιφερειακών ανισορροπιών στην Ένωση μέσω της στήριξης της βιώσιμης αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε παρακμή και των περιφερειών των οποίων η ανάπτυξη καθυστερεί. Η δράση υλοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), είτε με απευθείας ενημέρωσή του, είτε με ενημέρωσή του μέσω διεπαφών. Η πρόσβαση στο ΠΣΚΕ παρέχεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους τελευταίους υποχρεωτικά μέσω αυτού.

Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:

 • Ανώνυμη Εταιρεία
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
 • Ομόρρυθμη Εταιρεία
 • Ετερόρρυθμη Εταιρεία
 • ΙΚΕ
 • Ατομική Επιχείρηση
 • ΝΕΠΑ
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει
 • Συνεταιρισμός Δικηγορική Εταιρεία
 • Αστική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών
 • Συμβολαιογραφικές Εταιρείες του ΠΔ 284/1993

Η ΕΥΔ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ανωτέρω ημερομηνιών με βάση την πορεία υποβολής των προτάσεων. Κάθε τροποποίηση των ανωτέρω στοιχείων θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

 1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00€ και μέγιστο τα 40.000,00€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
 • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 40.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 50.000,00€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 5.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

Επισυναπτόμενα αρχεία:

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας κάντε μια Online αίτηση εκλεξιμότητας

Αίτηση Αξιολόγησης στην δράση με τίτλο « Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19.