Προετοιμασία

Στρατηγικός σχεδιασμός

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Επιχειρηματικά Σχέδια

Ενίσχυση επιχειρήσεων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονικό επιχειρείν ή digital marketing)

Προϋπολογισμός: 10.000€ έως 50.000€,

Ποσοστό επιχορήγησης: 70%

Από 17/3/2020 έως 24/7/2020 (έως 15:00)

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που Δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές, θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά και θα αυξήσουν την εξωστρέφειά τους. Η τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, αναμένεται να συμβάλλει στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα:

• Ανώνυμη Εταιρία,
• Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
• Ομόρρυθμη Εταιρία,
• Ετερόρρυθμη Εταιρία,
• Ι.Κ.Ε.,
• Ατομική Επιχείρηση,
• Συνεταιρισμός,
• Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
• Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής

Ενδεικτικές δραστηριότητες 

 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Ηλεκτρονικές Κρατήσεις
 • Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
 • Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
 • Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες δημιουργικού
 • Ψηφιακή Προβολή – Διαφήμιση
 • Συστήματα αυτοματισμού

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Σταθμοί Εργασίας (desktops, laptops κ.α.) 40%, o Εξυπηρετητές (Servers), o Εξοπλισμός δικτύων (Μεταγωγείς,
  Δρομολογητές, κ.α.), o Περιφερειακός Εξοπλισμός (εκτυπωτής, σαρωτής, UPS, κ.α.), o Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (cashdrawers, Barcode readers, ηλεκτρονικοί ζυγοί, διαδραστικοί πίνακες, ασύρματες συσκευές
  παραγγελιοληψίας (PDAs), κ.λπ.) 40%, o Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, o Σχεδιασμός, πιστοποίηση και συσκευασία/,ετικέτα των προϊόντων/ υπηρεσιών, o Απόκτηση δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας, o Δημιουργία εμπορικού σήματος.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

 • o Άδειες χρήσης λειτουργικών συστημάτων, o Εφαρμογές γραφείου, antivirus κ.λπ., Εφαρμογές που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS κ.α.)
  Εφαρμογές διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κ.λπ.), Εφαρμογές σχεδιασμού (CAD/CAM/CAE), o Υποστήριξη ταμειακών συστημάτων τιμολόγησης και έκδοσης αποδείξεων (Front
  Office –Point of Sales), Έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών, Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) με προμηθευτές –πελάτες, Πρόγραμμα διαχείρισης πιστότητας (loyalty), Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή και ηλεκτρονικών πληρωμών, Διαχείριση καναλιών ηλεκτρονικών κρατήσεων (Booking Channel Management), Εφαρμογές εσωτερικής οργάνωσης με στόχο
  την υποστήριξη των ηλεκτρονικών κρατήσεων (π.χ. PMS / Property Management System), Άλλες ειδικές εφαρμογές με άμεση συνάφεια με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης, Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα
  λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών –mobile responsive ή dedicated mobile version) Έως 2.500€,o Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών –mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.) Έως 4.000€, Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C
  (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κ.λπ.,Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου
  λογισμικού (έως 1 έτος από το χρόνο προμήθειας -δεν περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις συνδρομής) o Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό (60% του κόστους αγοράς του λογισμικού/ εφαρμογής).

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 • Αμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ), Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού Περιλαμβάνονται:  Αυτοματοποιημένα συστήματα για εξοικονόμηση ενέργειας, Συστήματα αυτοματοποίησης της παραγωγής ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών, Συστήματα αυτοματοποιημένου ελέγχου παραγωγής ή διαδικασιών, Συστήματα ελέγχου χώρου, Συστήματα ασφαλείας, Συστήματα αυτόματου εντοπισμού
  θέσης Θα πρέπει να συνδέονται απαραιτήτως με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
  Υπηρεσίες εγκατάστασης -παραμετροποίησης συστημάτων αυτοματισμού και εκπαίδευσης προσωπικού στο
  προμηθευόμενο σύστημα αυτοματισμού (60% του κόστους αγοράς του συστήματος). Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 3 «Συστήματα αυτοματισμού» μπορεί να κυμαίνεται από 0%έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.), o Σύνδεση στο Διαδίκτυο, Υπηρεσίες Digital marketing (google ads,
  facebook ads), Παρουσία στα Social media, Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε ηλεκτρονική μορφή Έως 3.000€, Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος, Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας Έως 2.000€, Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων, Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού
  σχεδίου Έως 2.500€, Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 4 «Υπηρεσίες» μπορεί να κυμαίνεται από 0%έως 50% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

Σχετικά αρχεία

Online αίτηση εκλεξιμότητας;

Επιδότηση 70% επιχορήγηση: Βορείου Αιγαίου προϋπολογισμός: 10.000€ έως 50.000€, εκσυγχρονισμού ΤΠΕ, αυτοματισμού, e-shop, digital marketing) Υποβολές έως 24/7/2020