Επιδοτούνται προτάσεις με προϋπολογισμό

Από 25.000€ έως 400.000€

Έως 50% του συνολικού Προϋπολογισμού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος 07/11/2017 και πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης (δεν υπάρχει υποχρέωση σύστασης επιχείρησης για την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου).

Επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (07/11/2017) ισχύουν σωρευτικά:

 • α. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑ∆ (δραστηριότητες) του προγράμματος ή/και τους ΚΑ∆ 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
 • β. Ο ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύσταση του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
 • γ. ∆εν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
 • δ. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 15.000 έως 400.000 ευρώ.

Επιλέξιμες κατηγορίες δραστηριοτήτων:

1. Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα. Ξενοδοχεία Περιορισμοί:

Δυναμικότητα από (10) δέκα έως και (50) πενήντα κλίνες. Δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος µμεγαλύτερη των 50 κλινών δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού/απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα, ωστόσο, του επενδυτικού σχεδίου που αφορά τη δυναμικότητα άνω των 50 κλινών θα χρηματοδοτηθεί µε ιδία κεφάλαια.

 • Κατάταξη σε κατηγορία τριών αστέρων και άνω.
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979.
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάµπινγκ), µε περιορισμό στην κατάταξη τους σε κατηγορία 3 αστέρων και άνω.
 • Ξενώνες φιλοξενίας νέων

2. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.

 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. Περιορισμοί: Ελάχιστος αριθμός κατοικιών: Τρεις
 • Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια – διαµερίσµατα (3 και 4 κλειδιά). Περιορισµοί: Ελάχιστη δυναµικότητα δέκα κλίνες και κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω.

Οι ανωτέρω ελάχιστοι περιορισμοί πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Μη συµµόρφωση µε την ανωτέρω απαίτηση δύναται να επιφέρει ανάκληση της απόφασης ένταξης.

3. Τουριστικά γραφεία

 • Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α 199).
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής µμίσθωσης ιδιωτικής χρήσης.
 • Επιχειρήσεις εκμίσθωσης µμοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ.
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) που έχουν στην κυριότητα, νοµή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
 • Ναυλοµεσιτικά γραφεία που αναλαµβάνουν την εκναύλωση επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής.

4. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού. Στην κατηγορία αυτή, σύμφωνα µε τους επιλέξιμους ΚΑ∆, ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

 • Αθλητικός Τουρισμός: α) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα, κολύμβηση και λοιπά θαλάσσια αθλήματα), β) σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά.), γ) σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ. ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountain bike, αιωροπτερισµός- αλεξίπτωτο πλαγιάς,  ποδηλασία πόλης, ιππασία, γήπεδα γκολφ, µίνι γκολφ, κ.ά.).
 • Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα, όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή µορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται µε θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες µε κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής).
 • Τουρισμός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές µε σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες, β) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ.παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια), γ)περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά µμονοπάτια της υπαίθρου και δ) περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο. Η μορφη αυτή συνδέεται και µε τον αθλητικό τουρισµό που αναπτύσσεται  σε λίμνες – ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές που αναφέρεται ανωτέρω.
 • Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα π.χ, πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κ.ά.

5. Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισµού.

Ως λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες νοούνται εκείνες που δεν περιέχονται στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά περιλαμβάνονται στις επιλέξιμές δραστηριότητες του προγράμματος.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (07/11/2017).

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 30 µήνες. ∆απάνες τουλάχιστον ίσες µε το 25% του προϋπολογισµού θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί στους πρώτους 16 µήνες υλοποίησης της επένδυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ

Κτήρια – Λοιπές Εγκαταστάσεις – Περιβάλλον χώρος 80%
Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Προστασία

περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος

100%
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης

ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

Μέχρι 3.000 ευρώ ανά πιστοποιητικό και

μέχρι 12.000 ευρώ συνολικά

Προβολή – προώθηση Μέχρι 15.000 ευρώ
Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού και πηρεσιών φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου Μέχρι 40.000 ευρώ
Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού Μέχρι 10.000 ευρώ
Μεταφορικά μέσα Μέχρι 25.000 ευρώ
Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του σχεδίου Μέχρι 4.000 ευρώ

Το ποσοστό των δύο πρώτων κατηγοριών δαπανών πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού προϋπολογισμού.

Ο εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την δραστηριότητα της επιχείρησης (πχ αυτοκίνητα για εκμίσθωση) εντάσσεται στην κατηγορία δαπάνης 2. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμή δαπάνη µόνο εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωµα έκπτωσης του.

Ποσοστό  ενίσχυσης:  45% Σε  περίπτωση δέσμευσης για πρόσληψη προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ (1/5 πλήρους θέσης απασχόλησης) το ποσοστό ενίσχυσης αυξάνεται σε 50%.

Οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση της επένδυσης (π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων 12 μηνών από την ημερομηνία ένταξης.

Περίοδος υποβολής επενδυτικών σχεδίων: από 18/12/2017 έως 15/05/2018 (Με την πρόσφατη παράταση)

Για τις υποβολές που θα γίνουν τον Απρίλιο η βεβαίωση της τράπεζας θα πρέπει να αφορά στο υπόλοιπο του/των λογαριασμού/ων στις 31 Μαρτίου.

Παρακάτω σας παραθέτουμε ενδεικτικά κάποια στοιχεία του προγράμματος και της διαδικασίας υποβολής αίτησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται όλες αποκλειστικά ηλεκτρονικά και όχι με φυσικό φάκελο. Επομένως, μας αποστέλλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με email σε ηλεκτρονική μορφή και όχι με προσκόμιση των φυσικών εγγράφων. Αφού συγκεντρώσουμε τα ηλεκτρονικά δικαιολογητικά, λαμβάνουμε ειδικό κωδικό πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάθεση των αιτήσεων, συντάσσουμε τεκμηριωμένη μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης και την υποβάλλουμε ηλεκτρονικά.

Για την κατάθεση αίτησης επιχορήγησης, δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν ήδη εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες (π.χ. δόμησης ή λειτουργίας). ΠΡΟΣΟΧΗ: αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση να επιδοτηθούν κτήρια και εγκαταστάσεις χωρίς τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Απλά το πρόγραμμα επιτρέπει την εκ των υστέρων έκδοση τους.

Η προετοιμασία του ηλεκτρονικού φακέλου και η σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου και η περιγραφή της επένδυσης είναι υψηλής σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος.
Περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:
 • Δραστηριότητα της επιχείρησης – νομική μορφή
 • Σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου – Παραγόμενες Υπηρεσίες
 • Περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου
 • Πλεονεκτήματα της επιχείρησης έναντι των άλλων επιχειρήσεων της περιοχής.
 • Προϋπολογισμός, κατηγορίες και τεκμηρίωση δαπανών, ρεαλιστικότατα προϋπολογισμού, χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικού σχεδίου.
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης με αναφορά στην απαίτηση για έκδοση αδειών (π.χ. δόμησης) και εκτίμηση του χρόνου για την έκδοσή τους. Αν δεν απαιτείται η έκδοση αδειών ή αυτές έχουν εκδοθεί, παρατίθεται σχετική τεκμηρίωση.

Τεχνο – Οικονομική Προσφορά για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ο σκοπός και το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών του γραφείου μας προς την επιχείρησή σας, αφορά την προαξιολόγηση / προμελέτη και επακόλουθη σύνταξη και υποβολή ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου καθώς και τη διαχείριση υλοποίησης του επενδυτικού σας σχεδίου (σε περίπτωση έγκρισης του προς χρηματοδότηση). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του γραφείου μας θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος «Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» μέσω του ΕΣΠΑ 2014 -2020

Τα στάδια τα οποία θα ακολουθηθούν για την υλοποίηση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών του γραφείου μας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • ΣΤΑΔΙΟ Α: (Προαξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου): Στο στάδιο αυτό εξετάζονται συγκεκριμένα κριτήρια της επενδυτικής πρότασης έτσι όπως αυτά έχουν καθορισθεί στην προκήρυξη του προγράμματος και τον επίσημο οδηγό υλοποίησης και αφορούν αρχικά στην επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου.
 • ΣΤΑΔΙΟ Β: (Συγκέντρωση Απαραίτητων Δικαιολογητικών για την Προμελέτη του Επενδυτικού Σχεδίου): Στο στάδιο αυτό συγκεντρώνονται όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την κατάρτιση του επενδυτικού σχεδίου. Τότε θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός και η προμελέτη της επενδυτικής πρότασης με κύριο στόχο να δοθούν οι αναγκαίες κατευθύνσεις / υποδείξεις ούτως ώστε το επενδυτικό σχέδιο να
  συγκεντρώσει αντικειμενικά την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία στα κριτήρια τα οποία έχουν καθορισθεί στην προκήρυξη και τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος. Τα δικαιολογητικά σε αυτό το στάδιο απαιτούνται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (pdf). Οικονομικοί & Επενδυτικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • ΣΤΑΔΙΟ Γ: (Σύνταξη και Ηλεκτρονική Υποβολή Επενδυτικού Σχεδίου στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων): Στο στάδιο αυτό θα γίνει η σύνταξη της τελικής μελέτης του επενδυτικού σχεδίου, θα ολοκληρωθεί ο φάκελος υποψηφιότητας με όλα τα αναγκαία ικαιολογητικά που ορίζει η προκήρυξη και ο επίσημος οδηγός υλοποίησης και θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική του υποβολή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (λήψη ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου). Αφού κλείσει η περίοδος υποβολών (28 Μαρτίου 2018), τότε ξεκινάει η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο σύστημα και αργότερα εκδίδονται τα αποτελέσματα. Εφόσον το επενδυτικό μας πρόγραμμα έχει εγκριθεί, προχωράμε στο στάδιο.
 • ΣΤΑΔΙΟ Δ: (Κατάθεση Φυσικού Φακέλου Υποψηφιότητας): Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο κριθεί από το πρόγραμμα ως δυνητικά εντασσόμενο, δηλαδή λάβει έγκριση, συντάσσεται ο φάκελος με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά όπως ορίζεται από το πρόγραμμα και κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία προς αξιολόγηση. Στο στάδιο αυτό θα γίνουν όλες οι αναγκαίες επαφές με τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης για τυχόν συμπληρωματικά / πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία πιθανό να ζητηθούν, μέχρι το στάδιο της τελικής έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης της επιχείρησης με τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης. Σε αυτό το στάδιο, το γραφείο μας είναι υπεύθυνο να σας καθοδηγήσει για τα απαραίτητα βήματα που απαιτούνται από το πρόγραμμα όπως η ίδρυση εταιρείας και έναρξη στην εφορία.
 • ΣΤΑΔΙΟ Ε: (Διαχείριση Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι την Ολοκλήρωση και Εκταμίευση της Επιχορήγησης): Αυτό είναι το στάδιο όπου υλοποιείται το επενδυτικό σχέδιο, στην προκειμένη περίπτωση, η αποπεράτωση των ενοικιαζόμενων δωματίων στην Σαντορίνη. Εδώ δίνεται η κατεύθυνση για τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν, όσον αφορά στην έκδοση των οικοδομικών αδειών εντός 12 μηνών και στην υποχρέωση προόδου τουλάχιστον κατά 25% του έργου μέσα στους πρώτους 16 μήνες. Βεβαιώνουμε ότι κατατίθενται συμφωνητικά στην εφορία με όλους τους κατασκευαστές – εργολάβους πριν την εκκίνηση των εργασιών, ότι όλες οι πληρωμές προς προμηθευτές και κατασκευαστές πραγματοποιούνται με τους ενδεδειγμένους μόνο τρόπους, έναντι συγκεκριμένων τιμολογίων και εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Τροποποιήσεις Έργου: Τις περισσότερες φορές συντρέχουν λόγοι για τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τις οποίες αναλαμβάνει το γραφείο μας. Οικονομικοί & Επενδυτικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Αιτήματα ενδιάμεσων ελέγχων: Για έργα τα οποία διαρκούν πολλούς μήνες, πολύ συχνά είναι χρήσιμο, από οικονομικής απόψεως, να αιτούμαστε ενδιάμεσους ελέγχους για την πιστοποίηση της προόδου του έργου, ούτως ώστε να εκταμιεύεται, μέρος της εγκεκριμένης επιχορήγησης.
 • Άντληση Ρευστότητας και λήψη προκαταβολών: Ρευστότητα για την υλοποίηση της επένδυσης μπορεί να αντληθεί με τους παρακάτω τρόπους:
 1. Χρήση ισόποσης εγγυητικής επιστολής τραπέζης
 2. Λήψη βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανείου με εκχώρηση της επιχορήγησης
 3. Χρήση του escrow account.

Τα στάδια Α έως και Γ , όπου αφορούν στην κατάθεση της αίτησης επιχορήγησης πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την προθεσμία που έχει τεθεί, 28 Μαρτίου 2018. Αφού εγκριθεί η πρόταση, προχωράμε στο στάδιο Δ όπου συνήθως έχει διάρκεια από μερικές ημέρες έως και 3 μήνες, και αφορά το στάδιο όπου υπογράφεται ή σύμβαση αποδοχής των όρων της επιχορήγησης. Μετά την υπογραφής της σύμβασης έγκρισης, ακολουθεί το στάδιο Ε που αφορά στην υλοποίηση της επένδυσης μέχρι και την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου και την εκταμίευση του συνόλου της επιχορήγησης. Η διάρκεια του συγκεκριμένου σταδίου ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος σε έως 30 μήνες.

Επομένως, η συνεργασία μας δύναται να διαρκέσει έως και 40 μήνες.

Η αμοιβή της εταιρείας μας χωρίζεται σε δύο διακριτά μέρη:

 1. Στάδια Α έως Γ – Υποβολή Αίτησης Επιχορήγησης Κόστος: από 400€ και άνω αναλόγως τον προϋπολογισμό του έργου.
 2. Στάδια Δ και Ε – Παρακολούθηση Υλοποίησης έργου Κόστος: 2.000€.

Εφόσον δεν εγκριθεί η αίτηση επιχορήγησης, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση σας για καταβολή επιπλέον ποσού, πέραν του ποσού που ήδη θα έχετε καταβάλει για  Οικονομικοί & Επενδυτικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

 • την Υποβολή του Αίτησης Επιχορήγησης (στάδια Α έως Γ). Εφόσον εγκριθεί η αίτηση επιχορήγησης, αλλά αποφασίσετε, να μην υλοποιήσετε
  την επένδυση, για δικούς σας λόγους, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση σας για καταβολή επιπλέον ποσού, πέραν του ποσού που ήδη θα έχετε καταβάλει για την Υποβολή του Αίτησης Επιχορήγησης (στάδια Α έως Γ). Η αμοιβές προς την εταιρεία μας είναι σύμφωνες με τους οδηγούς του προγράμματος και αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. Δηλαδή για το συνολικό ποσο των 2.700€, αναλογεί επιχορήγηση από ΕΣΠΑ 45%-50%, δηλαδή ποσό 1.215€- 1.350€ μας καταβάλλεται από το ΕΣΠΑ και όχι από εσάς. Η πληρωμή των 700€ πραγματοποιείται πριν την σύνταξη της μελέτης και της ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου στο πληροφοριακό σύστημα. Η πληρωμή για την υλοποίηση έργου, συνολικού ποσού 2.000€ πραγματοποιείται σταδιακά, κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου (έως 30 μήνες).

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα, προγραμματίστε μια συνάντηση μαζί μας ώστε να συζητήσουμε το πλαίσιο συνεργασίας για την πιθανότητα έγκρισης και την έγκαιρη συμμετοχή σας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση
2017/11/ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» .pdf
Create your own user feedback survey