Σκοπός της δράσης είναι υποστήριξη φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την επιχορήγηση οικονομικής δραστηριότητας και για τη δημιουργία τουλάχιστον 1 θέσης εργασίας. Οι φορείς ΚΑΛΟ συστήνονται και λειτουργούν με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α). 

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων είναι η εξής:

Έναρξη02.02.2021 και ώρα 13:00

Λήξη22.04.2021 και ώρα 15:00

Επιχειρηματικά σχέδια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 50.000€ έως 100.000€.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Είναι επιλέξιμες όλες οι κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των φορέων ΚΑΛΟ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016) εκτός αυτών που ορίζονται στο άρθρο 1 από πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης (Παράρτημα XIV).

Στο Παράρτημα VII «ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)» αναφέρονται οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ στους οποίους δεν μπορεί να δραστηριοποιηθεί η προς ενίσχυση επιχείρηση. Δεν εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013(άρθρο 1). Δηλαδή:

 1. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου,
 2. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
 3. ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
  ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
 4. ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα·
 5. ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.

Στην περίπτωση Δικαιούχων που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. 1407/2013 ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, ο Δικαιούχος δύναται να ενταχθεί στη δράση, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται, με κατάλληλα μέσα, ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας και εφόσον υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 50.000€ έως 100.000€.

Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες (βλ. Κεφάλαιο 6 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ»):

 • Λειτουργικά έξοδα
 • Αμοιβές τρίτων
 • Δαπάνες προβολής, δημοσιότητας και δικτύωσης
 • Δαπάνες προβολής, δημοσιότητας και δικτύωσης
 • Δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Προμήθεια πρώτων υλών / εμπορευμάτων
 • Προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού παραγωγής – λοιπού εξοπλισμού
 • Προμήθεια λογισμικών-υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ