Επαναδιαπραγμάτευση Δανειακών Συμβάσεων – Αναδιάρθρωση Τραπεζικών Δανειακών Υπολοίπων – Έκδοση δανείων Στεγαστικών, Επιχειρηματικών “Άλλου σκοπού”.

Λαμβάνεται πρωτίστως υπ’ όψιν η στρατηγική και πολιτική επί του θέματος της εκάστοτε Τράπεζας, τα ήδη καθιερωμένα εφαρμοσμένα πρότυπα και πρακτικές της καθώς και η ιδιαιτερότητα και φιλοσοφία των εμπλεκόμενων Τραπεζικών στελεχών.

Η μεθοδολογία και τα βήματα αποτυπώνονται επιγραμματικά στα εξής:

  • Συγκέντρωση, ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης σε βάθος τουλάχιστον τριετίας.
  • Σύνταξη πίνακα ανάλυσης όλων των Δανειακών Υπολοίπων της επιχείρησης ανά Τράπεζα, νόμισμα, είδος χρηματοδότησης και μορφή εξασφάλισης.
  • Εκπόνηση σχεδίου εναλλακτικών λύσεων τέτοιων που να συγκεντρώνουν τις περισσότερες δυνατές πιθανότητες αποδοχής από την αρμόδια Τράπεζα με βάση τα – ήδη γνωστά στους λειτουργούς μας – πρότυπα και πρακτικές της εκάστοτε Τράπεζας.
  • Συζήτηση με τους φορείς της επιχείρησης με σκοπό την προετοιμασία και τον προσδιορισμό της καταλληλότερης μεθοδολογίας και στρατηγικής που θα ακολουθηθεί εν όψει της παρουσίασης του σχεδίου ενώπιων των λειτουργών της εκάστοτε Τράπεζας.
  • Αναλυτική παρουσίαση του αιτήματος στην Τράπεζα με πλήρη επιχειρηματολογία επί των αιτουμένων και φυσικά με αυτοπρόσωπη παρουσία μας στις διμερείς συζητήσεις επί της πρότασης Αναδιάρθρωσης Δανεισμού.