Επιδότηση έως 85%. νεοσύστατες και ΜΜΕ, μικρές και πολύ μικρες επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών.Υποβολές  έως 10/01/2018. ΜΕΤΡΑ 3. 1 . 8 – και 4.1.20

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά προσωπα, νεοσύστατες και  ΜΜΕ, μικρές και πολύ μικρες επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών.

Υποβολές  έως 10/01/2018

Επιλέξιμες δαπανες:

  • Επενδύσεις επί του σκάφους
  • Ατομικός εξοπλισμός
  • Αλιευτικά εργαλεία
  • Ελεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης
  • Μελέτες
Ο υποβαλόμενος προυπολογισμός πρέπει να είναι ανω των 2.000€
  • Διαρκεια πράξεων έως 18 μήνες
  • Δημόσια ενύσχιση από 30% έως 85%
Εφαρμογή όλη η Ελλάδα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3. 1 . 8 – και 4.1.20