Η Bs Business Solutions Συμβουλευτική – Στρατηγικές & Δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών ΕΠΕ είναι μια εταιρία συμβούλων / μελετητών με Μεγάλη εμπειρία από έργα σε όλη την Ελλάδα.

Σύμβουλος Διαχείρισης & Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά Προγράμματα κτλ.)

Ζητούνται Σύμβουλοι Διαχείρισης και Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά Προγράμματα κτλ.) είτε ως μισθωτοί πλήρους απασχόλησης με σύμβαση αορίστου χρόνου είτε ως εξωτερικοί συνεργάτες έργων.

Αντικείμενα εργασίας:

 • Συμμετοχή στην παρακολούθηση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων
 • Εκπόνηση των απαιτούμενων παραδοτέων
 • Τήρηση φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων βάσει των απαιτήσεων των έργων
 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών, ετήσιων και τελικών εκθέσεων επίδοσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όπως απαιτείται ανά περίπτωση
 • Επικοινωνία με αναθέτουσες και διαχειριστικές αρχές και με λοιπούς εταίρους των έργων
 • Προετοιμασία φακέλων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου προς έλεγχο από τις διαχειριστικές αρχές των έργων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ή ισότιμο) θετικής κατεύθυνσης (Οικονομικά κτλ.)
 • Τουλάχιστον 1 έτος σχετική εργασιακή εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα εργασίας
 • Θα αξιολογηθεί θετικά και η γνώση της πλατφόρμας διαχείρισης του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και των διαδικασιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών του Δημοσίου
 • Πολύ καλός χειρισμός της ελληνικής γλώσσας (γραπτός λόγος)
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση του Microsoft Office

Προσφέρονται:

 • Αποδοχές ή αμοιβή (για συνεργάτες) ανάλογα με τα προσόντα
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης
 • Εξαιρετικά ενδιαφέροντα αντικείμενα απασχόλησης

Παρακαλούμε, αποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά (επιθυμητό και στα αγγλικά) στο Mail info@bsbusinesssolutions.com

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας;