Μέτρο 3.4.4 – «Μεταποίηση προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας».

Μέτρο 3.4.4 – «Μεταποίηση προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας».

Εκδόθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ οι Προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων στα Μέτρα της Υδατοκαλλιέργειας, της Μεταποίησης και του Εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών και προστιθέμενης αξίας επί των αλιευτικών προϊόντων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020.

 

Μέτρο 3.4.4 – «Μεταποίηση προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας». (Κωδ. ΑΡ. 69.1/αριθ. 1404/26-09-2017, ΑΔΑ: 7ΓΝ94653ΠΓ-ΖΤΦ).

 

H ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 23/10/2017 και ώρα 12:00, ενώ

η ημερομηνία λήξης ορίζεται η 18/01/2018 και ώρα 14:00.

 

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι :

 

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της

 

Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως :

 

 • Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης
 • Επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
 • Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
 • Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν στην προετοιμασία

και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει :

 • τον τεμαχισμό σε φιλέτα,
 • τη συσκευασία,
 • την κονσερβοποίηση,
 • την κατάψυξη,
 • το κάπνισμα,
 • το αλάτισμα,
 • το μαγείρεμα,
 • τη διατήρηση σε ξίδι,
 • την αποξήρανση, ή
 • την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο

 

Ενίσχυση από 30%-85%

Για την σχετική πρόσκληση Πατήστε ΕΔΩ