ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 16.10 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΩΣ 30.11.2017 ΜΕ 2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Υ.Α.Α.Τ. )

Ανακοινώθηκε η έναρξη του προγράμματος για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και πιο συγκεκριμένα το Υπομέτρο 4.2 – Δράση 4.2.1: «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων – Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)». Η ενίσχυση αφορά τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους:

 • Κρέας πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία,  παραγωγή κρεατοσκευασμάτων,  αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)
 • Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)
 • Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών)
 • Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι Σηροτροφία, σαλιγκάρια)
 • Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)
 • Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
 • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 • Οίνος
 • Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
 • Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 • Ξύδι Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Επιλέξιμες δαπάνες: Κατηγορίες δαπανών

α) Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για τις εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %. β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. γ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. δ) Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i. Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (π.χ.  ισοθερμικά βυτία αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και διασποράς τους σε γεωργική γη, ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων οχήματα για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, και ii. Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά). ε) Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κλπ), στ) Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).ζ) Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. η) Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

Προϋπολογισμός: Ο  αιτούμενος προϋπολογισμός  κάθε πρότασης που θα υποβληθεί μπορεί να είναι από 600.000,00 € έως 5.000.000,00 €. Η δημόσια  δαπάνη ανέρχεται σε 120.000.000€

Ποσοστά Ενίσχυσης: Η ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται στο 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού για την πλειονότητα των Περιφερειών. Oι αιτούμενες δαπάνες θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί και εξοφληθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.  Κατ’ εξαίρεση, οι γενικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες και συγχρηματοδοτούνται εάν έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 01.01.2014.

Διάρκεια Υποβολών: Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ ξεκινά την 16η Μαΐου 2017 και λήγει στις 16.10.2017 – Οι ηλεκτρονικές υποβολές των επιχειρηματικών σχεδίων  είναι μέχρι τις 30.11.2017( δεύτερη απόφαση παράτασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 28.9.2017).

————————————————————————————————————

Προκήρυξη της Δράσης 4.2.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά τη Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παρ/τος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕE (γεωργικό προϊόν).

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 13/07/2017 έως  12/10/2017.

Η Δράση 4.2.2 ενισχύει επιχειρηματικά σχέδια με προϋπολογισμό από 600.000€ έως και 3.000.000€ στην μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με ποσοστό χρηματοδότησης αναλόγως της Γεωγραφικής Περιφέρειας της έδρας της επιχείρησης και του χαρακτηρισμού της επιχείρησης (μικρή και πολύ μικρή, μεσαία) από 20% έως 50%. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους κλάδους: της επεξεργασίας καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, της Ζυθοποιίας, της επεξεργασίας προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα), της παραγωγής αιθέριων ελαίων, της παραγωγής πυρηνελαιουργείων, της παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας), της παραγωγής – εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, της παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, της αξιοποίησης παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής, της παραγωγής βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών, της  επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που ενισχύονται μπορούν να περιλαμβάνουν ιδρύσεις παραγωγικών μονάδων, εκσυγχρονισμούς, μετεγκαταστάσεις και συγχωνεύσεις μονάδων (* οι μετεγκαταστάσεις και συγχωνεύσεις μονάδων, θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από εκσυγχρονισμό).

Δαπάνες που ενισχύονται: Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, Αγορά – μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου, Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά), Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.ά.), Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου.

 • Ποσοστά Ενίσχυσης: Περιφέρειες ΑΜΘ, Κ.Μ., Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο: Μεσαίες επιχειρήσεις: 45%, μικρές και πολύ μικρές: 50%
 • Κρήτη, Ιόνια Νησιά: Μεσαίες επιχειρήσεις: 35%, μικρές και πολύ μικρές: 45%
 • Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα: Μεσαίες επιχειρήσεις: 35%, μικρές και πολύ μικρές: 40%
 • Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι, Νότιο Αιγαίο: Μεσαίες Επιχειρήσεις: 30%, μικρές και πολύ μικρές: 40%
 • Βόρειος Τομέας Αθηνών, Νότιος Τομέας Αθηνών, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική: Μεσαίες Επιχειρήσεις: 20%, μικρές και πολύ μικρές: 30%

Διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων: έως 31.12.2023

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΠΣΚΕ ξεκινά στις 13/07/2017 και λήγει στις 12/10/2017. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν, μόνο μία αίτηση στήριξης ανά ΑΦΜ που αφορά μία συγκεκριμένη περιοχή υλοποίησης. Η αίτηση στήριξης μπορεί να αφορά περισσότερους από έναν κλάδους.