Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» το οποίο αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι :
Aνεργοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
Ελεύθεροι επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Το Πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
-Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.),

-Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης)

-Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις,

-Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού,

-Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας,

-Προμήθεια αναλωσίμων,

-Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταιρών),

-Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

-Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ
οι τόκοι επί χρεών,
ο ΦΠΑ,
η αγορά γης, υποδομών, ακινήτων και γηπέδων
Για να δείτε αναλυτικά τα επιλέξιμα ΚΑΔ,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ– ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Επιλέξιμος προϋπολογισμός από 15.000€ – μέχρι 60.000€.
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου.
Επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μικρότερου των 15.000€, κρίνονται μη επιλέξιμα εξ αρχής και δεν μπορεί να υποβληθούν.
Επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 60.000€, το ποσό της Δημόσιας Χρηματοδότησης, πέρα των 60.000 € θεωρείται Ιδία Συμμετοχή
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να μην υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων (http://www.ependyseis.gr) ορίζεται η 17/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία 27/04/2016.

«Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και τη βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.»

Μπορεί να καταβληθεί προκαταβολή έως το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο.