Η δράση Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μεταποιητικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βασική επιδίωξή της αποτελεί η παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη Δράση θα έχουν επιδίωξη την αύξηση της παραγωγικότητας και του μεγέθους τους, την έξυπνη αξιοποίηση πόρων, τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος, την ψηφιοποίηση διεργασιών και διαδικασιών, την έξυπνη επιχειρηματική αξιοποίηση του κεφαλαίου «περιβάλλον» και κυρίως το μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό αναπτυξιακό πρότυπο.

 1. Επιχορηγούμενο Ύψος Επένδυσης 20.000€ έως 1.000.000€

 2. Ποσοστό Επιδότησης Έως 65% του Προϋπολογισμού

 3. Η τροποποίηση μεταξύ άλλων αφορά και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων έως την 13-01-2021 (ωρα 15:00).

Η δράση Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές επιλογές – στόχους:

 1. Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός. Αφορά στον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την εισαγωγή καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Στα κριτήρια αξιολόγησης έμφαση θα δίδεται στον καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα καθώς και στον εξωστρεφή προσανατολισμό.
 2. Ψηφιοποιημένη Βιομηχανία. Συμβαδίζει με ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Αναμένεται επίσης να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στη διεθνή παρουσία των Ελληνικών Επιχειρήσεων.
 3. Ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Επικεντρώνεται σε θέματα παροχής στήριξης προς τις ΜμΕ για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση και να προετοιμαστούν για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας των διεργασιών παραγωγής αλλά και των προϊόντων τους.

Τι επιδοτεί το “Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα“

Επιδοτούνται προτάσεις με προϋπολογισμό από 20.000€ έως 1.000.000€, για:

 1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα και λοιπός  Εξοπλισμός
 3. Δαπάνες Προσωπικού
 4. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
 5. Προβολή, Προώθηση και σχεδιασμός προϊόντων
 6. Δαπάνες προς τρίτους / Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων

Σε ποιους απευθύνεται η Δράση “Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα“

Υφιστάμενες και Υπό Σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Κυρίως Μεταποιητικές καθώς και λοιπές δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν ή υποστηρίζουν δραστηριότητες που εντάσσονται στους 9 στρατηγικούς τομείς της χώρας

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 1. Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα,
 2. Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
 3. Οι Υφιστάμενες και Νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 4. Οι Υπό Σύσταση επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης και της προκαταβολής.
 5. να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 6. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
 7. Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή
 8. Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 9. Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

Πόσο επιδοτεί

Η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται σε:

 1. 45% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΓΑΚ)
 2. 55% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΓΑΚ)
 3. 55% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις (de Minimis)
 4. 65% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (de Minimis)

Συνημμένα έγραφα

Επικοινωνήστε μαζί μας