Προδημοσίευση Δράσης «Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών»

Ο βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στην Περιφέρεια Ηπείρου.Το συγκεκριμένο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση για αρχικές επενδύσεις ή αρχικές επενδύσεις για νέα οικονομική δραστηριότητα, καθώς και ενίσχυση λειτουργικών δαπανών, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιώνκαι δαπανών προβολής και δικτύωσης, ώστε να υιοθετήσουν νέες ή ουσιωδώς βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και λειτουργίας, καθώς και να αναπτύξουν και εισάγουν στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Η δράση αφορά ενίσχυση επιλέξιμων δαπανών με συνδυασμό δυο καθεστώτων ενίσχυσης :
Α) για αρχικές επενδύσεις ή αρχικές επενδύσεις για νέα οικονομική δραστηριότητα, σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού. Οι περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με:
 • τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό την προϋποθεση ότι η νέα δραστηριότητα δεν είναι ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν προηγουμένως στην εγκατάσταση
 • τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει εάν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν έχει σχέση με τον πωλητή, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα που θα ασκείται με τηχρήση των αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού δεν είναι ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν στην επιχειρηματική εγκατάσταση πριν την αγορά
Β) για ενίσχυση λειτουργικών δαπανών, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπανών προβολής και δικτύωσης
Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς:
 • Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στους οριζόμενους ΚΑΔ του παραρτήματος.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας(ΚΑΔ)
 • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις(ΜΜΕ)
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού /εμπορικού χαρακτήρα (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης
 • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους
 • Να έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη

 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων σε επιχειρήσεις αγροδιατροφής που παράγουν προϊόντα που δεν χαρακτηρίζονται ως γεωργικά (παγωτά, νωπά και διατηρούμενα είδη ζαχαροπλαστικής, παξιμάδια και μπισκότα, ζυμαρικά, προϊόντα κακάου και σοκολάτας, αρτύματα και καρυκεύματα, έτοιμα γεύματα και φαγητά, παρασκευάσματα διατροφής και διαιτητικές τροφές, προϊόντα ποτοποιίας και ζυθοποιίας, αναψυκτικά, μεταλλικά και άλλα εμφιαλωμένα νερά)
 • Ενσωμάτωση πιστοποιημένων μεθόδων παραγωγής που διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλειατου καταναλωτή και την προστασία του περιβάλλοντος, σε επιχειρήσεις αγροδιατροφής που παράγουν προϊόντα που δεν χαρακτηρίζονται ως γεωργικά
 • Ανάπτυξη νέων μεθόδων και πρακτικών τυποποίησης των παραγομένων προϊόντων, σε επιχειρήσεις αγροδιατροφής που παράγουν προϊόντα που δεν χαρακτηρίζονται ως γεωργικά
 • Ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών σε ειδικές μορφές τουρισμού (π.χ. σχολικός, καταδυτικός, ιστιοπλοϊκός, θρησκευτικός, περιπατητικός, ποδηλατικός, αθλητικός)
 • Ανάπτυξη νέων οργανωτικών μεθόδων στην επιχειρηματική πρακτική και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην διαχείριση και προβολή των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών
 • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων στον τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας (π.χ. αργυροχοΐα, κατασκευή ξυλόγλυπτων, ψηφιακά και χειροποίητα ενθυμήματα)
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στη συνέργεια της τουριστικής επιχειρηματικότητας με τους τομείς αγροδιατροφής, πολιτισμού και βιοτεχνιών
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών εκμετάλλευσης της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών ανάπτυξης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών για την προώθηση και προβολή του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής
 • Ανάπτυξη νέων πιστοποιημένων υπηρεσιών στον τομέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών και φιλοξενίας
 • Ενίσχυση επιχειρήσεων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην υγεία (πχ προγνωστικές-διαγνωστικές μέθοδοι,εφαρμογές βιοαπεικόνισης, φάρμακα–βιοσκευάσματα-καλλυντικά, ιατρικές τεχνολογίες και εργαλεία, υπηρεσίες τηλεϊατρικής)
 • Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της αγοράς κλινικών δοκιμών
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την ευζωία και ευεξία (χρήση ιαματικών πηγών, λασπόλουτρα, θαλασσοθεραπεία,βοτανοθεραπεία)
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
 • Ανάπτυξη νέων εφαρμογών, με αξιοποίηση νέων τεχνολογικών, για επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση δεδομένων στην αγορά

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Αγορά ή μίσθωση γηπέδων για τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή την επέκταση επιχειρηματικής εγκατάστασης για διαφοροποίηση της παραγωγής
 • Δαπάνες για κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, για τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες
  • Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εγκατάσταση δικτύων και ειδικές εγκαταστάσεις, στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης προϊόντων, εργαστηριακούς χώρους, χώρους παροχής υπηρεσιών και χώρους διοίκησης της επιχείρησης
  • Εργασίες βελτίωσης, αναβάθμισης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
  • Εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων αυτοματοποίησης και ποιοτικού ελέγχου της που συνδέονται με τις κτιριακές υποδομές.
  • Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων που αποβλέπουν στη διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμΕΑ
  • Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση προϊόντων
  • Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση εργαστηριακού εξοπλισμού για τον ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής
  • Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση συστημάτων αυτοματοποίησης και ποιοτικού ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας
  • Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση ειδικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη υπηρεσιών
  • Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού χώρων διοίκησης της επιχείρησης
  • Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση συστημάτων πληροφορικής και δικτυώσεων
  • Προμήθεια και χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικών μέσων, όταν συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.
 • Επενδυτικές δαπάνες σε αϋλα στοιχεία ενεργητικού
  • Ειδικά λογισμικά για αυτοματοποίηση και ποιοτικό έλεγχο παραγωγής, λειτουργία και δικτύωση της επιχείρησης, ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ανάπτυξη ηλεκτρονικών πωλήσεων.
  • Απόκτηση και επικύρωση αδειών εκμετάλλευσης
  • Απόκτηση τεχνογνωσίας
  • Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών καινοτομίας
  • Χρήση προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν
  • Χρήση βάσεων δεδομένων
  • Χρήση υπηρεσιών εργαστηρίου
  • Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων στις παραγωγικές λειτουργίες
  • Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα
  • Σχεδιασμός νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Λειτουργικές δαπάνες, αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπάνες προβολής και δικτύωσης

 

Μη Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 • Δαπάνες εργασιών που πραγματοποιούνται πριν την έγκριση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών και εγκρίσεων
 • Εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες, καθώς και δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη
 • Δαπάνες που αφορούν την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και τη σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου
 • Χρεωστικοί τόκοι, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα
 • συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου
 • Η αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης για ποσό που υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για την οικεία πράξη
 • Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ
 • Οι δαπάνες που αφορούν σε παραστατικά, που δεν έχουν εξοφληθεί πριν την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ολοκλήρωσης της επένδυσης
 • Οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών
 • Οι δαπάνες προμήθειας ή χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταχειρισμένου εξοπλισμού
 • Οι δαπάνες κάλυψης μισθολογικού κόστους της επιχείρησης.

 

Προϋπολογισμος Έργων – Διάρκεια Υλοποίησης

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 4.615.000€. Η Δημόσια Δαπάνη (ενίσχυση) που αναλογεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο εξαρτάται από το σύνολο και την αναλογία επενδυτικών και μισθολογικών δαπανών, καθώς και την κατηγορία της μικρομεσαίας επιχείρησης. Η Δημόσια Δαπάνη των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο
ποσό των 50.000 € και με ανώτατο όριο το ποσό των 400.000 €. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως 2έτη.
Ένταση της Ενίσχυσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μεσαίες
Επιχειρήσεις
Μικρές
Επιχειρήσεις
Πολύ
Μικρές
Επιχειρήσεις
Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού
45% 55% 55%
Λειτουργικές δαπάνες–αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπάνες προβολής και δικτύωσης (ως 200.000 € κατά τη διάρκεια οποιασδήποτεπεριόδου 3 ετών
70% 75% 75%
Διάρθρωση Προϋπολογισμού
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
εώς 70%
1.1 – Δαπάνες εδαφικών εκτάσεων
εώς 10%
1.2 – Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων
έως 50%
1.3 – Δαπάνες μηχανημάτων /εξοπλισμού
έως 40%
2.Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
έως 20%
2.1 – Λογισμικά,δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης,  συμβουλευτικές υπηρεσίες, πιστοποίηση παραγωγικής διαδικασίας, χρήση υπηρεσιών κ.λ.π.
3.Λειτουργικές δαπάνες
εώς 20%
4.Αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών
εώς 10%
5.Δαπάνες προβολής και δικτύωσης
εώς 10%