Προδημοσίευση Δράσης «Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα»

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση για ίδρυση ή αναβάθμιση λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, κινητήριοι μόχλοι τις δράσης για την ανάπτυξη της περιοχής αποτελούν οι:
 • Ενεργοποίηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που να βασίζονται στην καινοτομία, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής
 • Ανάπτυξη και λειτουργία υποστηρικτικών μηχανισμών για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα, νεοφυή και υφιστάμενη
Δικαιούχοι,που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς:

Νομικές οντότητες, νεοσυσταθείσες ή υπό σύσταση, επιφορτισμένες με τη διαχείριση των υποστηρικτικών μηχανισμών και περιλαμβάνουν ενδεικτικά ως εταίρους:

 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Οργανισμούς και φορείς ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
 • Συνεργατικά σχήματα επιχειρήσεων
 • Μη κερδοσκοπικοί αναπτυξιακοί οργανισμοί
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Επαγγελματικά Επιμελητήρια
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των νομικών οντοτήτων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
 • Να λειτουργούν με βάση κατασταστικό, σύνθεση εταίρων και οργανισμό λειτουργίας, συμβατά με το περιεχόμενο και τους σκοπούς της δράσης
 • Να συμμετέχουν ως εταίροι κατ’ ελάχιστο ένας οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή οργανισμός / φορέας ερευνητικών δραστηριοτήτων) και μία επιχείρηση ή συνεργατικό σχήμα επιχειρήσεων
 • Να έχουν ιδρυθεί ή για τις υπό σύσταση νομικές οντότητες να έχει υποβληθεί δήλωση υπό ίδρυσης επιχείρησης και να έχει αποδοθεί ΑΦΜ, πριν την υποβολή της πρότασης
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου
 • Να λειτουργούν ή λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, Ι.Κ.Ε
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα αποκτήσουν νόμιμα κατασκευασμένες και λειτουργούσες κτιριακές υποδομές και ότι θα αποκτήσουν και αναπτύξουν κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες
 • Να δεσμευθούν ότι οι προτάσεις δεν έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση από άλλο πρόγραμμα εθνικών ή κοινοτικών πόρων
 • Να δεσμευθούν ότι δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών των πράξεων πριν την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι.
Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες των συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας θα αναλύονται στην υποβαλλόμενη πρόταση, περιλαμβάνοντας ενδεικτικά :
 • Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ ερευνητικών φορέων-οργανισμών και τοπικών επιχειρήσεων
 • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για σχέδια ανάπτυξης νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή διεργασιών
 • Σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση σχεδίων πειραματικής ανάπτυξης για νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες
 • Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της καινοτομίας
Ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο να αναλύονται:
 • Οι εξειδικευμένοι στόχοι και οι προς ανάπτυξη παρεχόμενες υπηρεσίες της δομής
 • Το σχήμα οργάνωσης και λειτουργίας της δομής
 • Η πολιτική πρόσβασης των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Ο σκοπός, η χρήση και τα κύρια τεχνικά στοιχεία των επενδυτικών δαπανών που αφορούν κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Περιγραφή χρήσης, τεχνικές προδιαγραφές και τεκμηρίωση κόστους για την προμήθεια εξοπλισμού
 • Ανάλυλη κόστους λειτουργίας και προσδοκόμενων εσόδων της δομής για το χρονικό διάστημα επιλεξιμότητας των δαπανών
 • Ανάλυση της μεθόδου αξιολόγησης για την επίτευξη των στόχων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της δομής
 • Τεχνικοοικονομική ανάλυση για την τεκμηρίωση της συνέχισης λειτουργίας της δομής στο χρονικό διάστημα μετά την αρχική χρηματοδότηση
 • Η δράση είναι συμβατή με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως προέκυψε και από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ www.peproe.gr. Κατά την λειτουργία της δομής θα δίνεται προτεραιότητα στην υποστήριξη επιχειρήσεων που αναπτύσσουν dραστηριότητα στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής, δηλαδή την αγροδιατροφή, τη βιομηχανία της εμπειρίας, τη νεανική επιχειρηματικότητα και τις ΤΠΕ, καθώς και την υγεία/ευεξία.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κόστος κατασκευής, αναβάθμισης, διαμόρφωσης των κτιριακών υποδομών (στην ενότητα «Κτιριακές Υποδομές» αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές: χώρους διοίκησης, εργαστηριακές εγκαταστάσεις, θερμοκοιτίδες για καινοτόμες επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις πληροφοριακών συστημάτων, χώρους διασκέψεων και οργάνωσης εκδηλώσεων) για τη λειτουργία του υποστηρικτικού μηχανισμού, όπως :
  • Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις δικτύων τηλεπικοινωνιών, εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού–αερισμού
  • Συστήματα αυτοματοποίησης και εξοικονόμησης ενέργειας που σχετίζονται με την κτιριακή υποδομή
  • Κατασκευές, διαμόρφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ
 • Κόστος προμήθειας απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του υποστηρικτικού μηχανισμού
  • Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση εξοπλισμού χώρων διοίκησης, χώρων κατάρτισης-εκπαίδευσης-επίδειξης, χώρων θερμοκοιτίδων, χώρων διασκέψεων και οργανώσεων εκδηλώσεων
  • Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού
  • Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση συστημάτων τηλεπικοινωνίας
  • Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων δικτύωσης
 • Δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων) σχετικά με :
  • τον συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφοριών
  • την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του σχηματισμού
  • τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας

Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, δηλαδή πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 • Εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες, καθώς και δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη
 • Δαπάνες που αφορούν την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας
 • Δαπάνες που αφορούν την εκπόνηση τεχνικών μελετών, την έκδοση αδειών και την επίβλεψη εργασιών
 • Χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου
 • Η αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης
 • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει
 • Οι δαπάνες που αφορούν σε παραστατικά, που δεν έχουν εξοφληθεί τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του κάθε έργου
 • Κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για λογαριασμό του ή παρακρατήσεις, που επιστρέφουν στο δικαιούχο με οποιοδήποτε τρόπο
 • Οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών
 • Οι δαπάνες αγοράς μεταχειρισμένου εξοπλισμού

Προϋπολογισμός της Δράσης – Διάρκεια Υλοποίησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 2.100.000€. Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης κάθε πράξης εξαρτάται από το αναλυτικό σχέδιο δράσης της υποστηρικτικής δομής και πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 300.000 €. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των πράξεων είναι τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία έναρξης εργασιών και έως 31/12/2023.
Ένταση Ενίσχυσης
Η ένταση της ενίσχυσης για τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα προσδιορίζεται σε 65% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες και σε 50% για τις επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες.
Διάρθρωση Προϋπολογισμου
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Επενδυτικές Δαπάνες
50%
1.1 : Κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακώνεγκαταστάσεων
40%
1.2 : Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού
40%
2. Λειτουργικές δαπάνες
80%
2.1 : Δαπάνες επιστημονικού προσωπικού
60%
2.2 : Δαπάνες διοικητικού προσωπικού
20%
2.3 : Διοικητικές δαπάνες–γενικά έξοδα
20%

Επικοινωνήσετε μαζί μας;