• ( Bs Business Solutions ) και Τα στελέχη της είναι μια ομάδα επιστημονικών συνεργατών, επιτυχημένα στελέχη, με πλούσιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία, που μπορούν να παρέχουν πρόσθετη αξία σε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση. Οι ειδικότητες των στελεχών καλύπτουν τους κλάδους της Οικονομίας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Τεχνολογίας.

 • Δραστηριοποιούμαστε με ιδιαίτερη επιτυχία στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Διαχείριση Επενδυτικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 2021 – 2027 των Επιχειρήσεων.

 • ( Bs Business Solutions ) Έχοντας τη φιλοσοφία ότι ουσιαστική οργάνωση στις επιχειρήσεις σημαίνει πάνω από όλα ικανότητα καθορισμού οράματος και σχεδιασμού – υλοποίησης στόχων, εστιαζόμαστε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στο σχεδιασμό αποδοτικών διεργασιών, ώστε οι προσδοκίες των οργανισμών να πραγματοποιηθούν.

 • Κύρια επιδίωξη της πολιτικής μας, ως προς τους πελάτες μας, είναι Να παρέχουμε στον πελάτη υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας πέραν από τις τυπικές υποχρεώσεις μας, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες του πελάτη.
 • Κάθε επιχείρηση και ιδιώτης πρέπει να έχει πρόσβαση και ενημέρωση από τους πλέον ειδικούς, για επιδοτούμενα-συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τα οποία είναι σε ισχύ, είτε πρόκειται να προκηρυχθούν, προκειμένου να εκμεταλλευτούν στο 100% τις δυνατότητες και προοπτικές που προκύπτουν για το αύριο.

Τα επενδυτικά προγράμματα αποτελούν ευκαιρία για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών ιδεών μιας εταιρείας. ή εταιρεία μας Αναλαμβάνει όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, με τη σύνταξη της μελέτης, την υποβολή του φακέλου αίτησης ένταξης και την παρακολούθηση υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου. Κάθε σύγχρονη επιχείρηση που επιθυμεί να αναπτυχθεί και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της, μπορεί να συμμετέχει σε ένα σύνολο επιδοτούμενων προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων:

Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής.

 • Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, για τη στήριξη των επενδύσεων του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομικής δραστηριότητας.
 • ΕΣΠΑ 2021-2027, με εξειδικευμένες δράσεις για διάφορες ανάγκες των επιχειρήσεων (μετεγκατάσταση, πιστοποίηση, προστασία περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας, προβολή κτλ.).
 • Leader – Ο.Π.Α.Α.Χ. – Αγροτουρισμός, για τη δημιουργία σύγχρονων χώρων φιλοξενίας και εστίασης σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.
 • Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στη πρωτογενή παραγωγή.
 • Νεανική Επιχειρηματικότητα, με σκοπό τη στήριξη της ίδρυσης επιχειρήσεων από νέους.
 • Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, με σκοπό τη στήριξη της ίδρυσης επιχειρήσεων από γυναίκες.
 • Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, για τη στήριξη των επενδύσεων στη μεταποίηση, στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και τον τουρισμό.
 • Κοινωνία της Πληροφορίας, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα «Κοινωνία της Πληροφορίας», «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, οι οποίες υποστηρίζουν τον επιτυχημένο σχεδιασμό και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

 • Κριτήρια επιλογής Προγραμμάτων Σύνταξη μελέτης Προεπισκόπησης
 • Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Business Plan 
 • Σύνταξη Μελέτης Αποτίμησης Χρηματοδοτικά Εργαλεία
 • Σύνταξη Μελέτης Βιωσιμότητας
 • Σύνταξη Μελετών Προϋπολογισμού και Απολογισμού
 • Υπηρεσίες πιστωτικής πολιτικής και εργαλεία πιστοληπτικής αξιολόγησης

Έχοντας εκπονήσει δεκάδες μελέτες για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφόρους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, μπορούμε να εξετάσουμε και την δικιά σας επιχείρηση. Με την απαραίτητη εμπειρία και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία μπορούμε να εκπονήσουμε εξειδικευμένες και έγκυρες μελέτες, όπως:

 • Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Επενδυτικών Σχεδίων.
 • Μελέτες Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων.
 • Μελέτες – Έρευνες Αγοράς.
 • Μελέτες Πιστοποίησης Συστημάτων.
 • Μελέτες Τεχνολογικών Συστημάτων και Υποδομών.
 • Μελέτες Μεταφοράς – Ανάπτυξης Καινοτομίας.
 • Οργανόγραμμα Ανάλυση Προδημοσίευσης
 • Οργάνωση επιχειρήσεων Επιλεξιμότητα
 • Σύστημα και Κριτήρια αξιολόγησης απόδοσης

Ενημερώνουμε και καθοδηγούμε σωστά τους πελάτες μας πριν πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε επένδυση, αφού αξιολογήσουμε κάθε επιχείρηση και τις πραγματικές της ανάγκες.

 • Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του Επενδυτικού έργου.
 • Σχεδιασμός Πρότασης, Κεντρική Ιδέα, Στόχοι και συνάφεια
 • Επιλογή επιλέξιμων δαπανών και Αξιολόγηση Εναλλακτικών Σεναρίων
 • Έργα και υποέργα (Φυσικό Αντικείμενο) Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού (Οικονομικό Αντικείμενο Χρηματοοικονομική Ανάλυση)
 • Προσομοίωση αξιολόγησης – Τελικές βελτιώσεις/ διορθώσεις
 • Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης στο MIS / ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα)
 • Υποβολή Φυσικού Φακέλου  Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου
 • Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης (Μάρκετινγκ, Management, κλπ.)

Παρέχουμε υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου με σωστή εφαρμογή γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών, με στόχο να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες σας  κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων ενός έργου.

 • Έγκριση
 • Αιτήματα προκαταβολής, εγγυητικές επιστολές
 • Αιτήματα Τροποποιήσεων
 • Υλοποίηση και παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
 • Κρίσιμα σημεία – Καλές Πρακτικές
 • Αιτήματα ολοκλήρωσης – Έλεγχος απο Φορέα Διαχείρισης

Επικοινωνήστε με την ( Bs Business Solutions )

  Bs Business Solutions

  Ακαδημίας, 71-73, 10678 Αθήνα, Ελλάδα

  Τηλέφωνο: 216 900  45 40

  www.bsbusinesssolutions.com

  Email: info@bsbusinesssolutions.com