ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)

Πρόγραμμα Αγροτικής LEADER: Υπόμετρο 19.2.4.5 Μεσσηνίας

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Υποδράση 19.2.4.5  Πρόγραμμα Αγροτικής LEADER Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).

Ημερομηνία υποβολής της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών στην ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., εντός πέντε εργάσιμων ημερών και έως ώρα 14.00 από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.

Μέσω της υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που συνδέονται με:

 • Την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια.
 • Την φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων.

Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις που θα συμπεριληφθούν στην υπο-δράση, όπως αυτές καταγράφηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες της περιοχής, περιλαμβάνουν έργα όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

 1. αξιοποίηση κτιρίων που συνδέονται με την ιστορία και την παράδοση και παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, ή μετατροπή αυτών σε εστίες προβολής των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της τοπικής κληρονομιάς της περιοχής για κοινωφελή χρήση ή μικρά μουσεία (όπως λαογραφικά ή τοπικής παράδοσης),
 2. διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, (όπως γεφύρια, βρύσες, αναπλάσεις οικισμών πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αποκαταστάσεις νερόμυλων, λιοτρίβια, κ.λπ.)
 3. ανάδειξη τοπίων της υπαίθρου με δημιουργία παρατηρητηρίων σε ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος σημεία, υλοποίηση εργασιών καθαρισμού και προφύλαξης ακτών, δημιουργία υποδομών για την προώθηση της οικολογικής αξίας των γεωργικών συστημάτων, (όπως φυτεύσεις, τεχνικά έργα προστασίας/ διευθέτησης εδάφους ή υδάτων), αποκατάσταση υποδομών παραδοσιακού χαρακτήρα π.χ. διαμόρφωση λοιπών πράσινων υποδομών κ.λπ. Στην παρούσα δράση περιλαμβάνεται και η διασφάλιση λειτουργικότητας πολιτιστικών δομών
 4. στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση, αξιοποίηση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
 5. παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια θεματικού ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μουσείων και επισκέψιμων χώρων (π.χ. μετατροπή σχολείου σε χώρο εκθέσεων, κ.λπ.)

Ποσοστό Επιχορήγησης :

α) για επενδύσεις που δεν παράγουν κέρδη έως 100%

β) για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Στόχος της Υποδράσης είναι : Η δημιουργία κατάλληλων υποδομών για την ενίσχυση του πολιτιστικού χαρακτήρα της περιοχής και τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης : Η υπο-δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.

Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσεις το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000,00 € ή μέχρι 50.000,00€ όταν αφορά την υλοποίηση ενεργειών άυλου χαρακτήρα και θα καλύπτουν δαπάνες που ενδεικτικά θα αφορούν σε:

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός ΑΠΕ
 • Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Διαμόρφωση Χώρων
 • Μελέτες έρευνας αγοράς, μάρκετινγκ προώθησης προϊόντων
 • Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου
 • Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού για την ενημέρωση των επισκεπτών
 • Δημιουργία ντοκιμαντέρ
 • Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού
 • Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα
 • Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού
 • Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων
 • Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών
 • Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων.

Η BS Business Solutions διαθέτει μια ομάδα επιστημονικών συνεργατών, επιτυχημένα στελέχη, με πλούσιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία, που μπορούν να παρέχουν πρόσθετη αξία σε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση. Αποστείλετε ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πρόγραμμα Αγροτικής LEADER: Υπόμετρο 19.2.4.5 Μεσσηνίας»

ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ