Στρατηγική marketing

ΕΣΠΑ

Νέο Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021 - 2027

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Προετοιμασία

Στρατηγικός σχεδιασμός

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Επιχειρηματικά Σχέδια

Πρόγραμμα για ίδρυση και εκσυγχρονισμό ΜμΕ μεταποίησης και τουρισμού στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Στη Διαύγεια δημοσιεύθηκε η Απόφαση για την προκήρυξη της Δράσης «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία».

Στο πλαίσιο της Δράσης, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 52 εκατ. ευρώ, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 100.000 έως 600.000 ευρώ. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες και δικαιούχοι της Δράσης είναι νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταποίησης και τουρισμού που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σημειώνεται ότι η ένταξη των προτάσεων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (19/2/2019) και θα διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ της πρόσκλησης.
 • Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
 • να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 • να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής
 • ο ίδιος μέτοχος να μην συμμετέχει σε παραπάνω από ένα επενδυτικό σχέδιο (για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις).
 • η βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου να είναι πάνω από 50 μονάδες.
Σκοπός της δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

 • Τουρισμός,
 • Αγροδιατροφικός Τομέας,
 • Δομικά υλικά, Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • Τεχνολογίες Ενέργειας,
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος,
 • Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα.
 • κτίρια,
 • εγκαταστάσεις,
 • εξοπλισμό,
 • μεταφορικά μέσα,
 • λογισμικό,
 • ιστοσελίδα,
 • πιστοποίηση.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων έχει ορισθεί η Τρίτη 12 Μαρτίου 2019, με ημερομηνία λήξης την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Απόφαση