Το πρόγραμμα επιχορηγεί  νέες  (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενες  μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια τους. Οι επενδύσεις θα περιλαμβάνουν ενέργειες  που
 • θα ενισχύσουν την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα,
 • θα υποστηρίξουν τον αναπροσανατολισμό  της δομής και λειτουργίας των επιχειρήσεων ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο και θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (με έμφαση σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης) καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης

Περίοδος Yποβολών 4/6/2018 έως 6/9/2018 (ώρα 15:00)

Προϋπολογισμός €30.000-€300.000

Επιδότηση έως 60%

Σε ποιους απευθύνεται

 • Yφιστάμενες και Νέες (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής Από 4/6/2018 έως 6/9/2018 (ώρα 15:00)

Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λ.π.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), www.ependyseis.gr/mis  και στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς την ΕΥΔ (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κ.λ.π.).

Τι χρηματοδοτείται

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
 •  Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 •  Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Λογισμικά
 • Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Χρήση υπηρεσιών εργαστηρίου
 • Μελέτες
 • Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με Αναγνωρισμένα πρότυπα
 • Υπηρεσίες διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου
Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση
 • Δαπάνες προβολής των νέων προϊόντων / υπηρεσιών
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις
Λειτουργικές δαπάνες
 • Πρόσληψη προσωπικού
 • Εκπαίδευση προσωπικού

Μην περιμένετε δώστε μια ευκαιρία! 
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας  για να σχεδιάσουμε μαζί το  πρόγραμμα που σας ταιριάζει!