Οι χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και τα Επενδυτικά Προγράμματα επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από την ΕΕ για υλοποίηση έργων, είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να παραμείνει ανεκμετάλλευτη από καμία επιχείρηση.

Συχνές Ερωτήσεις και απαντήσεις για να ξεκινήσετε την επιχείρηση σας

Η πλειοψηφία των προγραμμάτων επιδότησης αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, ανάλογα με τη στόχευση του εκάστοτε προγράμματος.

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από διάφορα προγράμματα επιδότησης με στόχο την αναβάθμιση των προϊόντων-υπηρεσιών τους, την πιστοποίηση (ISO)  των διαδικασιών τους, την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων τους, την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και την προμήθεια νέου επαγγελματικού εξοπλισμού.

Ένα πρόγραμμα επιδότησης μπορεί να χρηματοδοτήσει συνήθως δαπάνες που σχετίζονται με προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού, δαπάνες ανέγερσης και διαμόρφωσης κτηρίων, πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών, λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας Δ.Ε.Κ.Ο), δαπάνες προβολής και διαφήμισης, κάλυψη μισθολογικού κόστους για νέες ή υφιστάμενες θέσεις εργασίας και αμοιβές τρίτων-εξωτερικών συνεργατών. ή κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται εξαρτώνται από το εκάστοτε πρόγραμμα επιδότησης.

Το ποσοστό επιδότησης εξαρτάται κυρίως από το πρόγραμμα που θα ενταχθεί η επιχείρηση.

Εάν πρόκειται για πρόγραμμα που επιδοτεί λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, τότε η χρηματοδότηση ανέρχεται στο 100% των δαπανών μέχρι να εξαντληθεί το ανώτατο όριο χρηματοδότησης που ορίζεται από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Σε όλα τα προγράμματα επιδοτείται μόνο η καθαρή αξία της εκάστοτε δαπάνης και όχι ο ΦΠΑ. Ωστόσο, το εκάστοτε παραστατικό θα πρέπει να έχει εξοφληθεί στο σύνολό του μαζί με τον ΦΠΑ προκειμένου να επιδοτηθεί.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε συνεργασία με τους ειδικούς συμβούλους της Bs Business Solutions είναι η ακόλουθη:

  1. Συγκέντρωση κατάλληλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από το εκάστοτε πρόγραμμα
  2. Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου και αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα. Η προθεσμία υποβολής είναι περίπου 3 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης
  3. Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων έπειτα από 3-6 μήνες.
  4. Συγκέντρωση παραστατικών δαπανών (τιμολόγια, εξοφλήσεις κλπ) κατ’ ελάχιστο μέχρι ενός ποσοστού επί του συνολικού προϋπολογισμού (συνήθως είναι 20%-30% του συνολικού προϋπολογισμού) και δημιουργία ενδιάμεσου αιτήματος πιστοποίησης δαπανών από την Bs Business Solutions και υποβολή τους στη αρμόδια αρχή.
  5. Ο χρόνος που θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Συνήθως πραγματοποιείται μεταξύ ενός με τρεις μήνες.
  6. Από τη στιγμή που θα δημοσιευτεί η προκήρυξη η Bs Business Solutions αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ναι, αρκεί να προσκομίσετε εγγυητική επιστολή τουλάχιστον ισόποσης αξίας με τη προκαταβολή.

Τα επιχειρηματικά σχέδια δύναται να τροποποιηθούν τόσο σε επίπεδο οικονομικού, όσο και σε επίπεδο φυσικού αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός της επένδυσης μπορεί να μειωθεί έως ενός ποσοστού ή να τροποποιηθεί (μεταφορά χρηματοδότησης από μία κατηγορία δαπάνης σε μια άλλη) αλλά δεν μπορεί να αυξηθεί. Επίσης, το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης μπορεί να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις ανάγκες της επένδυσης ( π.χ. αντικατάσταση είδους και μοντέλου επαγγελματικού εξοπλισμού).

Ναι, αρκεί να καλύπτονται οι προϋποθέσεις του κανονισμού De Minimis της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός De Μinimis ορίζει ότι οι συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ.

Οι προτάσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται με βάση κριτήρια, από τα οποία προκύπτει η τελική βαθμολογία της πρότασης. Τα κριτήρια αξιολόγησης διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες που καλύπτει το κάθε πρόγραμμα. Συνήθως, τα σημαντικότερα κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων χρηματοδότησης είναι η ύπαρξη ανεργίας του εν δυνάμει επιχειρηματία και η διάρκεια της, η καινοτομία της προτεινόμενης επένδυσης, οι δαπάνες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, η ύπαρξη εμπειρίας του επιχειρηματία συναφούς με την προτεινόμενη επένδυση, οι τίτλοι σπουδών του επιχειρηματία που σχετίζονται με το αντικείμενο της προτεινόμενης επένδυσης, η πληρότητα του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τα οικονομικά αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων για υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Η υλοποίηση κάθε έργου πραγματοποιείται σε 3 βήματα:

Ο Σύμβουλος της Bs Business Solutions ) θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τα Επενδυτικά Προγράμματα και θα σας αποστείλει έντυπο κατάλογο απαιτούμενων δικαιολογητικών (νομιμοποιητικά έγγραφα, προσφορές κλπ). Επίσης θα αναφέρει και το διαθέσιμο χρόνο καθώς και τις συναντήσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Στη συνέχεια θα συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά και θα ελέγξει την πληρότητά τους.

Ακολούθως, θα προχωρήσει στη σύνταξη του προσχεδίου της μελέτης.  Με την ολοκλήρωση του προσχεδίου, θα σας ενημερώσει για την πορεία και την ενδεικτική βαθμολογία του έργου. Με την σύμφωνη γνώμη σας, θα συντάξει την οριστική μελέτη καθώς και όποιες συμπληρωματικές μελέτες απαιτούνται, καθώς και τον  φάκελο υποβολής σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος.

Ο φάκελος θα αναπαραχθεί σε όσα αντίγραφα απαιτούνται, καθώς και ένα (1) αντίγραφο για το αρχείο μας και ένα (1) αντίγραφο για τον πελάτη. Κάθε αντίγραφο θα διαθέτει σήμανση για ποιόν προορίζεται. Πριν την υποβολή του φακέλου, ο Σύμβουλος της Bs Business Solutions ) θα σας ενημερώσει για την πληρότητα του φακέλου και θα σας καλέσει για την υπογραφή. Με την κατάθεση θα παραλάβει απόδειξη κατάθεσης, στην οποία αναφέρεται το πρόγραμμα, η ημερομηνία και ο αριθμός πρωτοκόλλου της μελέτης.

Με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, ο Σύμβουλος της Bs Business Solutions θα σας ενημερώσει για την έγκριση του έργου και θα κρατήσει αντίγραφο της Εγκριτικής Απόφασης στον φάκελο του έργου. Στη συνέχεια θα συντάξει τη σύμβαση της επιδότησης και θα συλλέξει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Πριν την κατάθεση της, θα ελέγξει ξανά την πληρότητα της και θα σας καλέσει για την υπογραφή του.

Η σύμβαση θα υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία παραλαβής και ο Σύμβουλος θα παραλάβει απόδειξη κατάθεσης.

Στα πλαίσια της διαχείρισης του έργου, η Bs Business Solutions ) θα σας υποστηρίξει στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Ενέργεια 1: Τροποποίηση Εγκριτικής Απόφασης

Εφόσον συντρέχει τεκμηριωμένος λόγος, μπορούμε να τροποποιήσουμε το επενδυτικό σχέδιο. Στην περίπτωση αυτή ο Σύμβουλος θα συντάξει κατάσταση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την σύνταξη της τεχνικής μελέτης τροποποίησης, και θα σας ενημερώσει για τα χρονικά περιθώρια. Στη συνέχεια θα συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά, και θα  συντάξει το φάκελο τροποποίησης. Πριν την υποβολή του φακέλου, θα σας ενημερώσει για την πληρότητα του φακέλου και θα σας ειδοποιήσει για να τον υπογράψετε.

Ο φάκελος θα υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία παραλαβής και ο Σύμβουλος θα παραλάβει απόδειξη με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

  • Ενέργεια 2: Εκταμίευση Επιδότησης

Με βάση τον οδηγό υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος καθώς και την οριστική έγκριση, ο Σύμβουλος της Bs Business Solutions ) θα συντάξει κατάσταση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή ή την ενδιάμεση πληρωμή του έργου και θα σας ενημερώσει για τα χρονικά περιθώρια. Παράλληλα, θα σας ενημερώσει για τις όποιες υποχρεώσεις πρέπει να αναληφθούν από τον φορέα σας, στα πλαίσια της επιδότησης έργου.

Στη συνέχεια ο Σύμβουλος θα συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά, θα συντάξει το φάκελο για την εκταμίευση της επιδότησης, και θα σας καλέσει για υπογραφή. Ο φάκελος θα υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία παραλαβής και ο Σύμβουλος θα παραλάβει απόδειξη με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου. Ακολούθως, θα σας ενημερώσει για την ημερομηνία ελέγχου. Κατά τον έλεγχο θα παρίσταται και ο Σύμβουλος της Bs Business Solutions ).

Τέλος, η αμοιβή της ( Bs Business Solutions ) για τη διαχείριση, καταβάλλεται αντίστοιχα με την εκταμίευση των πληρωμών του έργου.