Χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ

Άμεση χρηματοδότηση

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ

Η ΕΕ διαθέτει διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα για τα οποία μπορείτε να υποβάλετε αίτηση, ανάλογα με τη φύση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας ή του έργου σας. Υπάρχουν δύο διαφορετικές μορφές χρηματοδότησης: η άμεση και η έμμεση.

Άμεση χρηματοδότηση

Η διαχείριση των άμεσων χρηματοδοτικών κονδυλίων γίνεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Διατίθενται δύο είδη χρηματοδοτήσεων: επιχορηγήσεις και συμβάσεις

Επιχορηγήσεις

Επιχορηγήσεις παρέχονται σε συγκεκριμένα έργα που εντάσσονται σε πολιτικές της ΕΕ, συνήθως σε συνέχεια δημόσιας προκήρυξης, γνωστής ως πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιχορήγηση αν διοικείτε επιχείρηση ή σχετική οργάνωση (επιχειρηματική ένωση, φορέας παροχής επιχειρηματικής υποστήριξης, εταιρεία συμβούλων, κ.λπ.) που υλοποιεί έργα τα οποία προωθούν τα συμφέροντα της ΕΕ, ή αν συμβάλλετε στην εφαρμογή προγραμμάτων ή πολιτικών της ΕΕ.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες για τα κριτήρια επιλεξιμότητας περιέχονται στις εκάστοτε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Συμβάσεις

Τα όργανα της ΕΕ συνάπτουν συμβάσεις για την προμήθεια υπηρεσιών ή αγαθών ή την εκτέλεση έργων που χρειάζονται για τη λειτουργία τους, π.χ. εκπόνηση μελετών, παροχή κατάρτισης, διοργάνωση συνεδρίων ή προμήθεια εξοπλισμού ΤΠ. Οι συμβάσεις ανατίθενται μέσω προσκλήσεων υποβολής προσφορώνEnglish.

Έμμεση χρηματοδότηση

Η έμμεση χρηματοδότηση, την οποία διαχειρίζονται εθνικές και περιφερειακές αρχές, περιλαμβάνει σχεδόν το 80% του προϋπολογισμού της ΕΕ και παρέχεται κυρίως μέσω των 5 μεγάλων Ταμείων, των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών ΤαμείωνEnglish.

Τα Ταμεία αυτά είναι τα εξής:

 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ΑνάπτυξηςEnglish – περιφερειακή και αστική ανάπτυξη
 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ΤαμείοEnglish – κοινωνική ένταξη και χρηστή διακυβέρνηση
 • Ταμείο ΣυνοχήςEnglish – οικονομική σύγκλιση των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών
 • Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και ΑλιείαςEnglish

Υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση

Για να έχετε πρόσβαση στις επιχορηγήσεις της ΕΕ, πρέπει να υποβάλετε αίτηση μέσω των αρμόδιων περιφερειακών ή εθνικών αρχών (των λεγόμενων αρχών διαχείρισης) στο κράτος μέλος όπου έχετε την έδρα σας.

Το υπουργείο ΓεωργίαςEnglish στη χώρα σας είναι αρμόδιο για τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Για να υποβάλετε αίτηση χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, πρέπει να επικοινωνήσετε με τα εθνικά σημεία επαφήςpdfEnglish .

Περισσότερα για τον τρόπο λειτουργίας της χρηματοδότησης από την ΕΕEnglish.

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Η ΕΕ παρέχει χρηματοδότηση σε όλα τα είδη εταιρειών κάθε μεγέθους και κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματιών, των νεοφυών επιχειρήσεων, των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Διατίθεται ένα ευρύ φάσμα χρηματοδοτήσεων: επιχειρηματικά δάνεια, μικροχρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια. Κάθε χρόνο, η ΕΕ παρέχει στήριξη σε περισσότερες από 200.000 επιχειρήσεις.

Η απόφαση για τη χορήγηση χρηματοδότησης από την ΕΕ θα λαμβάνεται από τοπικούς χρηματοπιστωτικούς φορείς, όπως τράπεζες, επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων ή επενδυτικούς αγγέλους Χάρη στη στήριξη της ΕΕ, οι τοπικοί χρηματοπιστωτικοί φορείς μπορούν να παρέχουν πρόσθετη χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις.

Οι ακριβείς όροι της χρηματοδότησης – το ποσό, η διάρκεια, τα επιτόκια και οι προμήθειες – καθορίζονται από τους ίδιους τους χρηματοπιστωτικούς φορείς. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν από τους 1.000 και πλέον χρηματοπιστωτικούς φορείς.

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς σχετικά με την απόφασή τους για χορήγηση πίστωσης. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέστε να κατανοήσετε καλύτερα την οικονομική σας κατάσταση και να αυξήσετε τις πιθανότητες χρηματοδότησής σας στο μέλλον. Ασκήστε το δικαίωμά σας και επικαλεστείτε το άρθρο431 του κανονισμού της ΕΕ του 2013 για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Ανταλλαγές για νέους επιχειρηματίες

Αν έχετε ξεκινήσει πρόσφατα μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή σκοπεύετε να ξεκινήσετε σύντομα, ενδεχομένως να μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus για νεαρούς επιχειρηματίες.

Το πρόγραμμα αυτό, που χρηματοδοτείται εν μέρει από την ΕΕ, σας δίνει τη δυνατότητα να ζήσετε για ένα διάστημα σε άλλη χώρα της ΕΕ προκειμένου να εργαστείτε και να αποκτήσετε εμπειρία δίπλα σε έναν έμπειρο επιχειρηματία. Έχετε υπόψη ότι πρόκειται για πρόγραμμα ανταλλαγών, όχι για αμειβόμενη απασχόληση.

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα θα πρέπει να αποδείξετε το ενδιαφέρον σας και τη σαφή σας πρόθεση να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα πρέπει να παρουσιάσετε μια σοβαρή επιχειρηματική ιδέα, που θα συνοδεύεται από ένα ρεαλιστικό επιχειρηματικό σχέδιο. Θα πρέπει επίσης να είστε σε θέση να συμπληρώσετε τη χρηματοδότηση που παρέχει το πρόγραμμα με δικούς σας πόρους, ώστε να καλύψετε τα έξοδα της διαμονής σας στο εξωτερικό.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ακόμη και αν έχετε ήδη ξεκινήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα, υπό τον όρο ότι δεν θα έχουν περάσει 3 χρόνια κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης.

Πρέπει να είστε πάνω από 18 ετών και να είστε μόνιμος κάτοικος χώρας της ΕΕ ή χώρας που είναι μέρος της της συμφωνίας COSME τις τελευταίες 180 ημέρες.

Η διάρκεια του προγράμματος κυμαίνεται από 1 έως 6 μήνες. Είναι δυνατόν να μοιράσετε το διάστημα διαμονής σας σε διάφορες περιόδους, υπό τον όρο ότι θα ολοκληρώσετε το πρόγραμμα εντός 12 μηνών από την έναρξή του. Ωστόσο, σας συνιστούμε να ολοκληρώσετε την ανταλλαγή χωρίς διακοπή.

Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν τοπικά σημεία επαφής (ενδιάμεσοι οργανισμοί). Οι οργανισμοί αυτοί θα σας καθοδηγήσουν σε όλα τα στάδια του προγράμματος ανταλλαγής, θα σας βοηθήσουν με την αίτησή σας και θα σας καταβάλουν το ποσό της χρηματοδοτικής βοήθειας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιάμεσος οργανισμός στη χώρα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν αντίστοιχο οργανισμό σε άλλη χώρα.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδοτική βοήθεια προκειμένου να καλύψετε τα έξοδα ταξιδιού και τα ημερήσια έξοδα διαβίωσής σας κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα. Το ποσό που θα λάβετε ποικίλλει από χώρα σε χώρα.

Έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης:

 • Το βιογραφικό σας σημείωμα (CV)
 • Μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Το επιχειρηματικό σας σχέδιο

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον οδηγό εγγραφής για νέους επιχειρηματίεςpdfEnglish

Αν είστε επιτυχημένος και έμπειρος επιχειρηματίας ή ιδιοκτήτης μιας μικρής επιχείρησης, ενδέχεται να πληροίτε τις προϋποθέσεις για την υποδοχή ενός νέου επιχειρηματία. Μπορείτε να επωφεληθείτε από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα ποικιλοτρόπως, για παράδειγμα:

 • Η συνεργασία με δραστήριους νέους επιχειρηματίες μπορεί να προσφέρει στην επιχείρησή σας καινοτόμες ιδέες, νέες δεξιότητες και γνώσεις.
 • Ενδεχομένως να έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε σχετικά με τις ξένες αγορές, κάτι που θα σας βοηθούσε να διευρύνετε τους επιχειρηματικούς σας ορίζοντες και να αναπτύξετε διασυνοριακές δραστηριότητες.
 • Μπορεί να έχετε την ευκαιρία να βελτιώσετε τις γλωσσικές σας γνώσεις.
 • Μπορείτε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα ηλεκτρονικάEnglish
 • Να είστε μόνιμος κάτοικος κράτους μέλους της ΕΕ ή άλλης συμμετέχουσας χώρας.
 • Να προσκομίσετε το βιογραφικό σας σημείωμα (CV) (το οποίο θα περιέχει στοιχεία για την επιχειρηματική σας εμπειρία – τουλάχιστον για 3 χρόνια – και τη σημερινή επιχειρηματική σας δραστηριότητα).
 • Να είστε σε θέση να αποδείξετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα

Περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο σας θα βρείτε στον οδηγό για επιχειρηματίες υποδοχήςpdfEnglish