Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με την εγγύηση του COSME

Σε μια περίοδο που υπάρχει άμεση ανάγκη για νέες επενδύσεις και πολλές επιχειρήσεις επιδιώκουν να κάνουν το επόμενο βήμα, υπάρχουν εργαλεία και δυνατότητες που μπορούν να παρέχουν λύσεις και να δώσουν νέα ώθηση στην επιχειρηματικότητα.

Ένα τέτοιο σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί το εγγυοδοτικό προϊόν COSME. Το προϊόν παρέχεται από όλες τις συστημικές τράπεζες της χώρας. Αφορά επαγγελματικά δάνεια με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις. Συγκεκριμένα, παρέχεται η εγγύηση του Ταμείου για το 50% του δανείου και εξασφαλίσεις που δεν υπερβαίνουν το 30% του ποσού του δανείουΑυτά αποτελούν τα βασικά οφέλη που απορρέουν από το προϊόν. Με το τρόπο αυτό ενισχύονται οι δυνατότητες μιας επιχείρησης να λάβει χρηματοδότηση σε μια περίοδο που οι τράπεζες έχουν περιορίσει την παροχή ρευστότητας στην αγορά.

Το προϊόν COSME στηρίζει τόσο τη ρευστότητα των επιχειρήσεων ώστε να καλύψουν πάγιες ανάγκες τους, όσο και τις επενδύσεις για την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων για την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκτασή τους. Μπορεί να έχει είτε τη μορφή Κεφαλαίου Κίνησης (αλληλόχρεος λογαριασμός) είτε τη μορφή τοκοχρεωλυτικού δανείου, ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετεί. Αποτελεί ευκαιρία για τις υγιείς επιχειρήσεις για να επεκτείνουν τη δράση τους, να διεισδύσουν σε νέες αγορές και να εισάγουν καινοτομίες.

Επισημαίνουμε ότι δικαιούχοι μπορεί να είναι τόσο υφιστάμενες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Ελλάδα, όσο και νέες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παρουσιάζουμε παρακάτω εν συντομία τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις του χρηματοδοτικού εργαλείου COSME.

Σκοπός του COSME

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ. Ενθαρρύνεται το επιχειρηματικό πνεύμα και η προαγωγή της δημιουργίας και ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση. Απευθύνεται επίσης σε κρατικές αρχές που διαμορφώνουν ή εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές.

Τα πλεονεκτήματα του COSME

H παρούσα χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από τo COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων («ΕΤΣΕ») που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του COSME;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων και κάθε νομικής μορφής, οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις (πλην εξαιρέσεων):

  • Εδρεύουν και λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και σε συνεργαζόμενες χώρες του COSME.
  • Δεν ανήκουν σε κάποιον από τους μη επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας.

COSME: Σκοπός και είδη χρηματοδοτήσεως

  • Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την κάλυψη δαπανών αποκτήσεως ή/και δημιουργίας παγίων περιουσιακών στοιχείων.
  • Μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κινήσεως για την ανάπτυξη και επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για την κάλυψη αναγκών, οι οποίες σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως.

Ύψος Χρηματοδοτήσεως

  • Έως €150.000
  • Άνω των €150.000, εφόσον η ΜΜΕ δεν πληροί κάποιο από τα κριτήρια καινοτομίας του Προγράμματος InnovFin.

Σε αυτή την περίπτωση το μέγιστο ποσό χρηματοδοτήσεως διαμορφώνεται ως εξής:

  • Για διάρκεια έως 5 έτη, έως €3.000.000 (πλην των ΜΜΕ οδικών εμπορευματικών μεταφορών, όπου το μέγιστο ποσό είναι €1.500.000).
  • Για διάρκεια μεγαλύτερης των 5 ετών και έως 10 έτη, έως €1.500.000 (πλην των ΜΜΕ οδικών εμπορευματικών μεταφορών, με μέγιστο ποσό €750.000).

Διάρκεια Εγγυήσεως

– Η εγγύηση του Ε.Τα.Ε., παρέχεται έως δέκα (10) έτη.

COSME: Μορφές Χρηματοδοτήσεως

– Επενδυτικό Δάνειο: Από 12 έως 120 μήνες

– Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κινήσεως: Από 12 έως 72 μήνες

– Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κινήσεως (Αλληλόχρεος Λογαριασμός): Με 12μηνες ανακυκλήσεις και δυνατότητα ετήσιας ανανεώσεως, με μέγιστη συνολική διάρκεια τα πέντε (5) έτη.

Διαθεσιμότητα Προγράμματος COSME

Καταληκτική ημερομηνία διαθέσεως του Προγράμματος ορίζεται η 10.5.2022, εκτός εάν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί νωρίτερα.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο +30 216 900 45 40 ή στείλτε μας e-mail στο info@bsbusinesssolutions.com