Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Καβάλα μέσω του LEADER

Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας αποτελείται από 13 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται προγράμματα κατάρτισης, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμό, παροχή υπηρεσιών οικοτεχνία, συνεργασίες φορέων σε έργα έρευνας/ καινοτομίας, συνεργασίες επιχειρήσεων στον αγροτουρισμό. Ο σκοπός και οι δικαιούχοι κάθε υποδράσης αναφέρονται παρακάτω:

Περίοδος υποβολής

Από 10/4/2019 έως 12/7/2019 (ώρα 15:00)

1) Υποδράση  19.2.1.1 – Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα 

Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (επιμορφωτικά μαθήματα, εργαστήρια και ατομική καθοδήγηση),  και  δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων επίδειξης και ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα.

Σε ποιους απευθύνεται: Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που υλοποιούν δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων και επίδειξης και ενημέρωσης.

2) Υποδράση 19.2.1.2 – Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

Τι ενισχύεται: Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (επιμορφωτικά μαθήματα, εργαστήρια και ατομική καθοδήγηση),  και  δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων επίδειξης και ενημέρωσης σε εργαζόμενους Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκτός γεωργικού τομέα (δηλ. εκτός της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων).

Σε ποιους απευθύνεται: Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που υλοποιούν σχετικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων και επίδειξης και ενημέρωσης.

3) Υποδράση 19.2.2.2 – Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν

Τι ενισχύεται: Επενδύσεις από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη γεωργικά προϊόντα (όπως ζυθοποιία, προιόντα κυψέλης, κοσμετολογία και διατροφή κ.α.) Αφορά σε ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ή/και την επέκταση ή/και τη μετεγκατάσταση μονάδων με εκσυγχρονισμό.

Σε ποιους απευθύνεται:  Φυσικά / Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που συνιστούν Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις.

4) Υποδράση 19.2.2.3 – Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού

Τι ενισχύεται: Μικρής δυναμικότητας τουριστικά καταλύματα και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού (π.χ., χώροι εστίασης, παραδοσιακά καφενεία μονάδες επιχειρήσεων εναλλακτικού τουρισμού).

5) Υποδράση 19.2.2.4 – Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου

Τι ενισχύεται: Μονάδες για την επεξεργασία, τη συσκευασία και τη διάθεση στην αγορά τοπικών πόρων (ξύλο, μάρμαρο κλπ.) ή προϊόντων μετά την 1η μεταποίηση, για την κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων, αλλά και γενικότερα για την παραγωγή και το εμπόριο.

6) Υποδράση 19.2.2.5 – Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.)

Τι ενισχύεται: Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στους τομείς της υγείας, κοινωνικής φροντίδας, της αισθητικής, της εκπαίδευσης, κλπ. Αφορά μόνο εκσυγχρονισμό ή/και την επέκταση ή/και τη μετεγκατάσταση μονάδων μετά εκσυγχρονισμού.

Σε ποιους απευθύνονται οι υποδράσεις 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5:

 1. Εκσυγχρονισμοί ή/και επεκτάσεις ή/και μετεγκαταστάσεις μονάδων με εκσυγχρονισμό: Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που συνιστούν υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις.
 2. Ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί ή/και επεκτάσεις ή/και μετεγκαταστάσεις μονάδων με εκσυγχρονισμό: Φυσικά Πρόσωπα ηλικίας μικρότερης των 35 ετών ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν νέοι (ηλικίας μικρότερης των 35 ετών) με ποσοστό τουλάχιστον 75% και η διαχείριση ασκείται αποκλειστικά από τους νέους που συνιστούν υφιστάμενες ή ιδρύουν νέες επιχειρήσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις.

7) Υποδράση 19.2.2.6 – Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων

Τι ενισχύεται: Επενδύσεις στον τομέα της οικοτεχνίας και η δημιουργία και λειτουργία Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων

Σε ποιους απευθύνεται: Οικοτεχνία: φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα οικοτεχνικής παρασκευής μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, δηλαδή επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο σχετικά μητρώα.
Πολυλειτουργικά αγροκτήματα: α) επαγγελματίες αγρότες, β) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στα Μητρώα γ) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αγροτών ή/και νομικά πρόσωπα.

8) Υποδράση  19.2.3.1 – Mεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν

Τι ενισχύεται: Η πρώτη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων της περιοχής και συγκεκριμένα  επενδύσεις σε υλικά ή και άυλα στοιχεία οι οποίες αφορούν την δημιουργία / ανάπτυξη μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά πρόσωπα καθώς και υφιστάμενες ή υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

9) Υποδράση  19.2.3.3 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού

Τι ενισχύεται:  Επενδύσεις στον τουριστικό τομέα  (καταλύματα, χώροι εστίασης, παραδοσιακά καφενεία, επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού κ.α) Αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις.

Σε ποιους απευθύνεται:  Φυσικά / Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που συνιστούν Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις.

10) Υπόδραση 19.2.3.4 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου

Τι ενισχύεται: Μονάδες για την επεξεργασία, τη συσκευασία και τη διάθεση στην αγορά τοπικών πόρων (ξύλο, μάρμαρο κλπ.) ή προϊόντων μετά την 1η μεταποίηση, για την κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων, αλλά και γενικότερα για την παραγωγή και το εμπόριο. Αφορά σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά / Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που συνιστούν Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις

11) Υποδράση 19.2.3.5 – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.)

Τι ενισχύεται: Ανάπτυξη/ εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στους τομείς της υγείας, κοινωνικής φροντίδας, της αισθητικής, της εκπαίδευσης, άθλησης, πολιτισμού κ.λπ. Αφορουν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά / Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που συνιστούν Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις

12) Υποδράση 19.2.7.1 – Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα)

Τι ενισχύεται: Συσπειρώσεις / ομάδες τοπικών φορέων και πληθυσμών, ιδιωτικών και δημόσιων συμφερόντων που θα υλοποιήσουν πειραματικής εφαρμογής ή και εφαρμοσμένης έρευνας  με σκοπό τη δοκιμή υφιστάμενης καινοτομίας και τον έλεγχο της εφαρμογής της στα δεδομένα της περιοχής εφαρμογής.

Σε ποιους απευθύνεται: Σχήματα συνεργασίας φορέων όπου τα μέλη τους μπορούν να είναι ιδιωτικοί ή/και δημόσιοι φορείς με καταστατικό, σκοπό ή αποστολή που σχετίζεται άμεσα με την αποστολή και τους στόχους του συνεργατικού σχηματισμού.

13) Υποδράση 19.2.7.3 – Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

Τι ενισχύεται: Ανάπτυξη συνεργασιών στον αγροτουρισμό με την καλύτερη και αποδοτικότερη χρήση εγκαταστάσεων και πόρων, την οργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας, την ανάπτυξη νέων, εξειδικευμένων ή καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και πρακτικών.

Σε ποιους απευθύνεται: Σχήματα συνεργασίας φορέων τα μέλη των οποίων μπορούν να είναι  ΜΜΕ ή και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, υφιστάμενα δίκτυα και επαγγελματικές ενώσεις κλπ. με καταστατικό σκοπό ή αποστολή που σχετίζεται άμεσα με την αποστολή και τους στόχους του συνεργατικού σχηματισμού.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή  στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών  ημερών να υποβάλλουν το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο  (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) στην ΟΤΔ στην Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Ύδρας 10, 653 02 Καβάλα.

Τι χρηματοδοτείται Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται ανάλογα με την υποδράση και αναφέρονται στην Πρόσκληση (βλ. Σχετικά αρχεία).

Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις υποδράσεις (εκτός των Υποδράσεων 19.2.1.1 και 19.2.1.2) συνοπτικά:

 1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 2. Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων
 3. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.
 4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας,
 5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
 6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 8. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
 9. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις
 10. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ., εντός των ορίων του οικοπέδου.
 11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
 12. Αμοιβές προσωπικού  συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης

Ειδικά για τις Υποδράσεις 19.2.1.1 και 19.2.1.2 οι επιλέξιμες δαπάνες είναι αποκλειστικά:

 • δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης ενεργειών μεταφοράς γνώσεων, ενημέρωσης και επίδειξης
 • τα οδοιπορικά, οι δαπάνες διαμονής και οι ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων, καθώς και οι δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών στην εκμετάλλευση.

Σχετικά αρχεία

Επικοινωνήστε μαζί μας;