Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Πέλλα μέσω του LEADER

Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας αποτελείται από 7 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται  επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμό, παροχή υπηρεσιών οικοτεχνία,  συνεργασίες μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη υπηρεσιών στον αγροτουρισμό. Τι ενισχύει κάθε υποδράση και οι δικαιούχοι της αναφέρονται παρακάτω:

Περίοδος υποβολής

Από 3/4/2019 έως 24/6/2019 (ώρα 15:00)

1) Υποδράση 19.2.2.2 – Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν

Τι ενισχύεται: Επενδύσεις από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη γεωργικά προϊόντα και αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά  μεταποιώντας τα σε τελικό προϊόν μη γεωργικό(όπως ζυθοποιία, προιόντα κυψέλης, κοσμετολογία, και διατροφή κ.α.) Αφορά σε ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ή/και την επέκταση ή/και τη μετεγκατάσταση μονάδων με εκσυγχρονισμό.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

2) Υποδράση 19.2.2.6 – Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων

Τι ενισχύεται: Επενδύσεις αποκλειστικά  από επαγγελματίες αγρότες για την παραγωγή προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση μικρής κλίμακας αγροτικών προϊόντων. Τα είδη των προϊόντων που μπορούν να παραχθούν μπορούν να είναι είναι: προϊόντα δημητριακών, αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, γλυκίσματα, γλυκά προιόντα φυτικής προέλευσης όπως γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες  αρωματικά φυτά και έλαια, γαλακτοκομικά, προιόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο κ.α.)

Σε ποιους απευθύνεται: Επαγγελματίες αγρότες που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

3) Υποδράση 19.2.3.1 – Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν

Τι ενισχύεται: Ίδρυση και εκσυγχρονισμό, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδας, όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων οι οποίες δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής, με τελικά προϊόντα γεωργικά.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

4) Υποδράση  19.2.3.3 – Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού

Τι ενισχύεται: Ίδρυση, δημιουργία, επέκταση ή εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα καθώς και κέντρων εστίασης και αναψυχής.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

5) Υπόδραση 19.2.3.4 – Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου

Τι ενισχύεται:  Μονάδες βιοτεχνίας, χειροτεχνίας (π.χ. είδη λαϊκής τέχνης με έμφαση στην περιοχή της Αρχαίας Πέλλας, επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου, σιδήρου, αλουμινίου κλπ), μονάδες παραγωγής μετά την 1η μεταποίηση, επιχειρήσεις με εμπορικό χαρακτήρα που εξυπηρετούν την τοπική οικονομία και καθημερινές ανάγκες των κατοίκων.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

6) Υποδράση 19.2.3.5 – Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.)

Τι ενισχύεται: Ίδρυση, δημιουργία, επέκταση ή εκσυγχρονισμό επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού Ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα,  μονάδες παροχής επιστημονικών, τεχνικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών που βελτιώνουν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Σε ποιους απευθύνεται: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνιστούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

7) Υποδράση 19.2.7.3 – Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

Τι ενισχύεται: Ανάπτυξη συνεργασιών στον αγροτουρισμό με την καλύτερη και αποδοτικότερη χρήση εγκαταστάσεων και πόρων, την οργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας, την ανάπτυξη νέων, εξειδικευμένων ή καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και πρακτικών.

Σε ποιους απευθύνεται: Δίκτυο επιχειρήσεων ομοειδών ή συμπληρωματικών προϊόντων. Το Δίκτυο θα μπορεί είτε να έχει νομική υπόσταση – Νομικό Πρόσωπο – είτε να καθορίζεται η μορφή και η λειτουργία του σε ένα συμφωνητικό σύμπραξης / συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ , οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός 5 εργασίμων ημερών και έως ώρα 14:00 να  υποβάλλουν στην ΟΤΔ (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα  τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης που ορίζει η πρόσκληση.

Περιοχή εφαρμογής Νομός Πέλλας

Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας με εξαίρεση τις Δημοτικές Κοινότητες Έδεσσας και Γιαννιτσών

Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις υποδράσεις συνοπτικά:

 1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 2. Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων
 3. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.
 4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας,
 5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
 6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 8. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
 9. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις
 10. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ., εντός των ορίων του οικοπέδου.
 11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
 12. Αμοιβές προσωπικού  συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης

Σχετικά αρχεία

Επικοινωνήστε μαζί μας;

ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «LEADER»
2019-05-06T18:22:50+00:00Απρίλιος 20th, 2019|Tags: |0 Comments