Τα χαμηλότοκα δάνεια από το ΤΑΑ μπορούν να αξιοποιηθούν για την χρηματοδότηση επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά πάρκα, με επιτόκιο από 0,35% για τα επόμενα 10 – 15 χρόνια

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο για τα ελληνικά δεδομένα, το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν το κόστος δανεισμού το οποίο αναμένεται να αυξηθεί σύντομα.

Επισημαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην αίτηση χρηματοδότησης για να επωφεληθούν από το υφιστάμενο επιτόκιο αναφοράς, καθώς από το συνολικό ποσό του 1,6 δισ. ευρώ που έχει δοθεί στις τράπεζες, ένα μέρος έχει ήδη κατανεμηθεί σε αντίστοιχα δάνεια.

Επωφεληθείτε από το νέo προνομιακό δάνειο για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 500 kW, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος της επιχείρησής σας.

Με τη χρηματοδότηση για φωτοβολταϊκά συστήματα υλοποιείτε τα επενδυτικά σχέδιά σας για παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), επιλέγοντας δάνειο ή leasing. Με δάνειο χρηματοδοτείτε έως 80% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσής σας για έργα υποδομής, αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, διαμόρφωση χώρων και έξοδα σύνδεσης. Με leasing αποκτάτε τον εξοπλισμό που χρειάζεστε με έως 100% χρηματοδότηση της αξίας του. Έτσι, στηρίζουμε τις επενδυτικές πρωτοβουλίες στην πράσινη επιχειρηματικότητα.

Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με έδρα την Ελλάδα, νεοσύστατες επιχειρήσεις, Ενεργειακές Κοινότητες και επαγγελματίες αγρότες κατ΄επέκταση του αντικειμένου τους.

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο δάνειο που υποστηρίζει τις επιχειρήσεις που προχωρούν σε δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων. Σας προσφέρει:

 1. Δάνειο παγίων εγκαταστάσεων
 2. Βραχυπρόθεσμο δανεισμό με εκχώρηση της επιχορήγησης

Διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 15 χρόνια

Χορηγείται για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε φωτοβολταϊκά συστήματα, είτε αυτά εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα, είτε καλύπτονται εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.

• Χαμηλό και σταθερό επιτόκιο από 0,35%
• Διάρκεια δανείου έως 15 έτη
• Δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 3 έτη
• Χρηματοδοτείται η αγορά γης στο πλαίσιο της επένδυσης, έως το 30% του επενδυτικού σχεδίου

Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • εκχώρηση απαίτησης από τη σύμβαση πώλησης του ρεύματος στη ΔΕΗ/ΔΕΣΜΗΕ
 • εκχώρηση της επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο
 • προσωπικές εγγυήσεις ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις

Χρηματοδότηση Κατασκευαστικού ΦΠΑ:

Για την διευκόλυνσή σας κατά τη φάση της κατασκευής του έργου, σας δίνουμε τη δυνατότητα εξ ολοκλήρου χρηματοδότης του ΦΠΑ, με Κεφάλαιο Κίνησης μέχρι 30.000 €, διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 2 χρόνια και προνομιακό επιτόκιο.

Ελάχιστη ίδια συμμετοχή 20%.

Υπό προϋποθέσεις η ίδια συμμετοχή μπορεί να μειωθεί, με ελάχιστο ποσοστό το 10%.

Επιτόκιο από 0,35% για τα επόμενα 10 – 15 χρόνια

Τα δάνεια του ΤΑΑ καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του ύψους κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.

Ενδεικτικά, δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου είναι:

• Διαμόρφωση γηπέδων, αγορά ή χρήση γης, έως το 30% του επενδυτικού σχεδίου
• Αγορά ή/και χρήση εξοπλισμού όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια, inverters, συστήματα επιτήρησης, βάσεις στήριξης Φ/Β πλαισίων
• Αγορά ή/και χρήση μεταφορικών μέσων
• Δαπάνες λογισμικού και συστημάτων ασφαλείας / συναγερμού
• Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο
• Λειτουργικά έξοδα (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κλπ.)
• Κεφάλαιο κίνησης
• Αγορά κτηρίων ή κατασκευή ή χρήση αυτών

Άμεσα για Αγορά Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Υλοποιούνται 3 σταδιακές εκταμιεύσεις:

 • 1η : 50% του δανείου αφού έχει προηγηθεί η καταβολή του συνόλου της ιδίας συμμετοχής.
 • 2η: 40% του δανείου, αφού έχει επιβεβαιωθεί η υλοποίηση του 50% της επένδυσης, από συνεργαζόμενο μηχανικό της Τράπεζας.
 • 10% του δανείου με την ολοκλήρωση του έργου, την πιστοποίηση ολοκλήρωσης από τον συνεργαζόμενο μηχανικό της Τράπεζας και την έκδοση δήλωσης ετοιμότητας του έργου.

Ασφαλιστικές Καλύψεις:

Για την ασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού που αγοράζετε για το φωτοβολταϊκό πάρκο σας, οι ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις που πρέπει να επιλέξετε είναι:

 • Ασφάλεια πυρός
 • Για σεισμό
 • Για κλοπή
 • Για βραχυκύκλωμα
 • Για φυσικές καταστροφές
 • Για απώλεια κερδών

Μπορείτε να επιλέξετε την ασφάλεια φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, Από ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο καλύψεων.

Για την ασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού που αγοράζετε για το φωτοβολταϊκό πάρκο σας, οι ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις που πρέπει να επιλέξετε είναι:

 • Ασφάλεια πυρός
 • Για σεισμό
 • Για κλοπή
 • Για βραχυκύκλωμα
 • Για φυσικές καταστροφές
 • Για απώλεια κερδών

Μπορείτε να επιλέξετε την ασφάλεια φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Από ασφαλιστικές εταιρείες, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο καλύψεων.

Αίτημα προ αξιολόγησης για εκδώσει Χρηματοδότησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων έως 500 kW